• صفحه اصلی
  • سامانه تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق
کد مقاله : 20200419000000 بازدید : 863 صفحه: 56 - 43

نوع مقاله: پژوهشی