• صفحه اصلی
  • پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملي نوآوري مطالعه‌ي موردي فن‌‌بازار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166634 بازدید : 5571 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه