• صفحه اصلی
  • بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396072915518648 بازدید : 992 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی