فهرست مقالات عبدالرضا  سلیمانی


  • مقاله

    1 - پترولوژی گدازه¬های آلکالن در شمال جیرنده(شرق لوشان)
    فصلنامه زمین شناسی ایران , شماره 63 , سال 16 , پاییز 1401
    در شمال جیرنده و شرق لوشان واقع در کوهستان جنوب البرز مرکزی یکسری سنگ¬های آتشفشانی به‌صورت دگرشیب بر روی آهک¬های ائوسن میانی جایگزین شده¬اند. این سنگ¬ها دارای خصوصیات آلکالن از نوع لامپروفیر هستند و برای اولین بار مورد بررسی پترولوژی این تحقیق قرار می¬گیرند. بافت این سن چکیده کامل
    در شمال جیرنده و شرق لوشان واقع در کوهستان جنوب البرز مرکزی یکسری سنگ¬های آتشفشانی به‌صورت دگرشیب بر روی آهک¬های ائوسن میانی جایگزین شده¬اند. این سنگ¬ها دارای خصوصیات آلکالن از نوع لامپروفیر هستند و برای اولین بار مورد بررسی پترولوژی این تحقیق قرار می¬گیرند. بافت این سنگ¬ها پورفیریک تا میکروپورفیریک با خمیره میکرولیتی می¬باشد. فنوکریست¬ها و میکروفنوکریست¬های نمونه¬های برداشت شده همه از نوع الیوین، پیروکسن¬های آلکالن و بیوتیت می¬باشند و در خمیره¬ای متشکل از الیوین، پیروکسن، پلاژیوکلاز، آمفیبول، بلورهای بسیار ریز نفلین، آپاتیت و کانی¬های فلزی جایگزین شده¬اند. بررسی¬های ژئوشیمیایی این سنگ¬ها حاکی از آن است، این سنگ¬ها از نوع لامپروفیرهای آلکالن هستند و ماگمای آنها حاصل ذوب بخشی بسیار جزئی یک منبع گوشته آستنوسفری مشابه با OIB و در رخساره گارنت لرزولیت می¬باشد و در یک محیط تکتونیکی ریفت درون قاره-ای جایگزین شده¬اند. پرونده مقاله