فهرست مقالات رهام پاراد


  • مقاله

    1 - اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌
    علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 1 , سال 1 , زمستان 1400
    هدف از این‌ پژوهش‌ اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ می‌ باشد. در این‌ پژوهش‌ تفکر انتقادی‌ و جایگاه آن در تعلیم‌ و تربیت‌ و نقش‌ آن در برنامه‌ آموزشی‌ لیپمن‌ از دیدگاه فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. روش انجام پژوهش‌ به‌ صورت توصیفی‌ تحلیلی‌ از نوع م چکیده کامل
    هدف از این‌ پژوهش‌ اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ می‌ باشد. در این‌ پژوهش‌ تفکر انتقادی‌ و جایگاه آن در تعلیم‌ و تربیت‌ و نقش‌ آن در برنامه‌ آموزشی‌ لیپمن‌ از دیدگاه فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. روش انجام پژوهش‌ به‌ صورت توصیفی‌ تحلیلی‌ از نوع مطالعه‌ کتابخانه‌ای‌ است‌. پس‌ از بررسی‌ و تحلیل‌ مطالب‌ در این‌ پژوهش‌ می‌ توان نتیجه‌ گفت‌ که‌ تفکر انتقادی‌ دغدغه‌ی‌ تمام فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ است‌ و برنامه‌ فبک‌ (فلسفه‌ برای‌ کودکان) حلقه‌ی‌ مفقود شده آموزش و پرورش امروزی‌ است‌. در این‌ برنامه‌ دانش‌ آموزان با مشارکت‌ در حلقه‌ های‌ کندوکاو فلسفی‌ بر مهارت های‌ استدلالی‌، تحلیل‌ و قدرت ارزیابی‌ خود می‌افزایند و شرکت‌ در کلاس های‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان در قدرت اعتماد به‌ نفس‌، خودباوری‌ و اجتماعی‌ شدن دانش‌ آموزان تأثیر مثبت‌ دارد. هدف‌ براي آموزش‌ فلسفه‌ به‌ کودکان‌ به‌ این‌ شرح‌ قید نموده‌ است‌: ١- بهبود توانایی‌ استدلال‌ ٢- پرورش‌ خلاقیت‌ ٣- پرورش‌ تفکر انتقادي ٤-پرورش‌ درک‌ اخلاقی‌ ٥- پرورش‌ ارزش‌هاي هنري 6- پرورش‌ شهروندي ٧-رشد فردي و میان‌ فردي٨- پرورش‌ توانایی‌ مفهوم‌ یابی‌ در ترجمه‌ پرونده مقاله