فهرست مقالات گلی  شعاعی


  • مقاله

    1 - برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی دوره ابتدایی
    علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 1 , سال 1 , زمستان 1400
    چکیده برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از راهبردهای متمرکز بر فرد است و تلاش می کند از طریق افزایش توانایی مقابله ای افراد، ظرفیت آنان را در جهت مقابله روزمره ارتقاء می دهند. دانش آموزان مقطع ابتدایی در دوره رشدی حساسی قرار دارند که اگر آموزش و یادگیری برای ورود به دنی چکیده کامل
    چکیده برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از راهبردهای متمرکز بر فرد است و تلاش می کند از طریق افزایش توانایی مقابله ای افراد، ظرفیت آنان را در جهت مقابله روزمره ارتقاء می دهند. دانش آموزان مقطع ابتدایی در دوره رشدی حساسی قرار دارند که اگر آموزش و یادگیری برای ورود به دنیای متغیر کنونی همراه با توانمند سازی روانی اجتماعی آنها نباشد و مهارت های زندگی در عصر حاضر را یاد نگیرند، عملا آموزش آنها با شکست مواجه با چالش ها کشمکش ها و ناملایمات زندگی که اگر اجتماعی اساسی می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه در درسی آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی انجام شد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. روش گردآوری اطلاعات از با استفاده از مرور مقالات، کتاب ها، سایت های اینترنتی، روش گرد آوری سند و روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از مقالات گذشته از روش تحلیل محتوا و برای تحلیل سند ملی آموزش و پرورش از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل تماتیک، منتج به شناسایی چهار مولفه در حوزه برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی شد که در مولفه های هدف 8 تم ارتقای مهارت بین فردی، ارتقای بهداشت جسم و روان، ارتقای معنویات، ارتقای هارت های زیست محیطی، ارتقای مهارت شهروندی، رشد تفکر سیاسی، ارتقای مهارت های عصر فاوا، رشد مهارت های اقتصادی و در مولفه محتوا نیز هشت تم اصلی زیست مردم سالارانه، بهداشت روانی و مهارت های اجتماعی، اندیشه سیاسی، سواد فاوا، مدیریت مالی، سرمایه های ملی، معنویات و بهداشت فردی، شناسایی شد. در مولفه سوم روش های ایفای نقش، بازی های آموزشی، سقراطی، بارش مغزی، حل مسئله، سخنرانی، دعوت از صاحب نظران، گردش سیاحتی وزیارتی به عنوان روش های اصلی آموزش مهارت های زندگی به دست آمدند. پرونده مقاله