فهرست مقالات شهروز  حق نظر


 • مقاله

  1 - مقایسه مدل آزمایشگاهی و میدانی رودخانه پیربازارجهت برآورد میزان انتقال رسوب و تاثیر آن بر عمر مفید و محیط زیست تالاب انزلی
  فصلنامه زمین شناسی ایران , شماره 36 , سال 9 , زمستان 1399
  عامل اصلی جابجایی ذرات رسوبی در مجاری آب، انرژی جریان می¬باشد. نمایش فیزیکی انرژی جریان آب در عمق، سرعت، مقدار جریان و ارتباط آن¬ها با هم قابل تصور است. بررسی تغییرات عمق جریان با فرض ناچیز بودن تغییرات بستر و یا شیب آن در مقابل عمق جریان در آزمایشگاه و میدان از اهمیت خ چکیده کامل
  عامل اصلی جابجایی ذرات رسوبی در مجاری آب، انرژی جریان می¬باشد. نمایش فیزیکی انرژی جریان آب در عمق، سرعت، مقدار جریان و ارتباط آن¬ها با هم قابل تصور است. بررسی تغییرات عمق جریان با فرض ناچیز بودن تغییرات بستر و یا شیب آن در مقابل عمق جریان در آزمایشگاه و میدان از اهمیت خاصی برخوردار می¬باشد. بدین منظور، بررسی اثر تغییرات ارتفاع جریان بر میزان انتقال رسوب در تالاب انزلی مورد توجه قرار گرفت. جهت دستیابی به این هدف، رودخانه پیربازار و در امتداد آن پیربازار روگا که منتهی به تالاب انزلی است، انتخاب گردید. در این تحقیق، مطالعه میدانی مبتنی بر نمونه¬برداری از رسوبات بستر و همچنین اندازه گیری مشخصات هیدرولیکی از قبیل عمق، سرعت و در نتیجه دبی جریان در مقاطع مختلف توسط دستگاه اندازه¬گیری کیو-لاینر انجام گرفت. نتایج برداشت میدانی و همچنین مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی نشان می¬دهد که با افزایش اشل در ایستگاه پیربازار، ارتفاع جریان در نزدیکی تالاب به¬دلیل مئاندری بودن رودخانه و در نتیجه استهلاک انرژی، مقدار کمی افزایش یافته است. این مقدار کم سبب انتقال رسوب به شاخه پیربازار روگا و بخش اولیه تالاب می‌گردد در حالی¬که در شاخه پیربازار روگا منتهی به تالاب، رسوب قابل ملاحظه¬ای منتقل نمی¬شود. با توجه به تطبیق برداشت میدانی و مطالعه آزمایشگاهی و مقادیر دبی- اشل موجود در سال آبی91-90 در ایستگاه پیربازار، حدودا 212 تن رسوب در این سال آبی از رودخانه پیربازار در نزدیکی تالاب عبور کرده و وارد تالاب شده است. این مقدار انتقال رسوب یکی از عوامل مهم و تاثیر¬گذار در عمر مفید و پایداری محیط زیست تالاب می¬باشد. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - پترولوژی گدازه¬های آلکالن در شمال جیرنده(شرق لوشان)
  فصلنامه زمین شناسی ایران , شماره 63 , سال 16 , پاییز 1401
  در شمال جیرنده و شرق لوشان واقع در کوهستان جنوب البرز مرکزی یکسری سنگ¬های آتشفشانی به‌صورت دگرشیب بر روی آهک¬های ائوسن میانی جایگزین شده¬اند. این سنگ¬ها دارای خصوصیات آلکالن از نوع لامپروفیر هستند و برای اولین بار مورد بررسی پترولوژی این تحقیق قرار می¬گیرند. بافت این سن چکیده کامل
  در شمال جیرنده و شرق لوشان واقع در کوهستان جنوب البرز مرکزی یکسری سنگ¬های آتشفشانی به‌صورت دگرشیب بر روی آهک¬های ائوسن میانی جایگزین شده¬اند. این سنگ¬ها دارای خصوصیات آلکالن از نوع لامپروفیر هستند و برای اولین بار مورد بررسی پترولوژی این تحقیق قرار می¬گیرند. بافت این سنگ¬ها پورفیریک تا میکروپورفیریک با خمیره میکرولیتی می¬باشد. فنوکریست¬ها و میکروفنوکریست¬های نمونه¬های برداشت شده همه از نوع الیوین، پیروکسن¬های آلکالن و بیوتیت می¬باشند و در خمیره¬ای متشکل از الیوین، پیروکسن، پلاژیوکلاز، آمفیبول، بلورهای بسیار ریز نفلین، آپاتیت و کانی¬های فلزی جایگزین شده¬اند. بررسی¬های ژئوشیمیایی این سنگ¬ها حاکی از آن است، این سنگ¬ها از نوع لامپروفیرهای آلکالن هستند و ماگمای آنها حاصل ذوب بخشی بسیار جزئی یک منبع گوشته آستنوسفری مشابه با OIB و در رخساره گارنت لرزولیت می¬باشد و در یک محیط تکتونیکی ریفت درون قاره-ای جایگزین شده¬اند. پرونده مقاله