فهرست مقالات طیبه  رودباری


 • مقاله

  1 - بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل
  طیبه  رودباری محسن  موذن سید حسام‌الدین  معین زاده عبدالمجید  آهنگری
  فصلنامه زمين شناسي ايران , شماره 42 , سال 11 , تابستان 1396
  پریدوتیت از عمده سنگ¬های تشکیل¬دهنده مجموعه افیولیتی آبدشت در جنوب ایران است. پریدوتیت¬های این مجموعه افیولیتی بیشتر از نوع دونیت و هارزبورژیت است. مهم‌ترین کانی¬های اولیه پریدوتیت¬ها الیوین، ارتوپیروکسن، اسپینل و مقدار بسیار کمی کلینوپیروکسن هستند. مطالعه شیمی اسپینل¬ه چکیده کامل
  پریدوتیت از عمده سنگ¬های تشکیل¬دهنده مجموعه افیولیتی آبدشت در جنوب ایران است. پریدوتیت¬های این مجموعه افیولیتی بیشتر از نوع دونیت و هارزبورژیت است. مهم‌ترین کانی¬های اولیه پریدوتیت¬ها الیوین، ارتوپیروکسن، اسپینل و مقدار بسیار کمی کلینوپیروکسن هستند. مطالعه شیمی اسپینل¬ها در این پریدوتیت¬ها نشان می¬دهد که ترکیب آنها بر اساس اعضای نهایی اسپینل بین Spl0.4 Chr0.57 Mag0.03تا Spl0.46 Chr0.51 Mag0.03 در نوسان است. عدد کروم (Cr#) اسپینل در پریدوتیت¬های آبدشت در حدود 73/0 تا 92/0 است و مقادیر آلومینیوم آن¬ها 61/3 تا 29/11 wt% است. بررسی شیمی کانی¬ها با استفاده از نتایج میکروپروب نشان می¬دهد که این کانی¬ها باقیمانده¬هایی از گوشته هستند و مقادیر بالای Cr، تهی¬شدگی پریدوتیت¬ها را نشان می¬دهد. بر اساس شیمی اسپینل مشخص شد که پریدوتیت¬های مورد مطالعه در محیط فرافرورانش (Supra-subduction) تشکیل شده¬اند و محدوده fore-arcبا ویژگی boninite را نشان می¬دهند. جزييات مقاله