فهرست مقالات سارا چالاک


 • مقاله

  1 - ایزدبانوان اساطیری در قصه‌های عامیانه
  پژوهش زبان و ادبیات فارسی , شماره 0 , سال 16 , تابستان 1397
  برخی از قصه¬های عامیانه، خاستگاهی اسطوره¬ای دارند. در این قبیل قصه¬ها، شخصیت¬ها و وقایع بر مبنای یک اسطوره و باور کهن شکل گرفته¬اند. یکی از این اسطوره¬ها، ایزدبانوان هستند. تقدّس، اهمیّت و ویژگی¬های گوناگون آنها، این توان و ظرفیت را دارد که درون¬مایه¬های قابل توجه و رنگ چکیده کامل
  برخی از قصه¬های عامیانه، خاستگاهی اسطوره¬ای دارند. در این قبیل قصه¬ها، شخصیت¬ها و وقایع بر مبنای یک اسطوره و باور کهن شکل گرفته¬اند. یکی از این اسطوره¬ها، ایزدبانوان هستند. تقدّس، اهمیّت و ویژگی¬های گوناگون آنها، این توان و ظرفیت را دارد که درون¬مایه¬های قابل توجه و رنگارنگی در افسانه¬ها بیافریند. روش تحقیق در این مقاله، شیوۀ توصیفی - تحلیلی است. نخست، شخصیت اساطیری ایزدبانو ذیل این سه عنوان معرفی شده ¬¬است: 1- ایزدبانو بزرگ مادر 2- همسر ایزد شهیدشونده 3- آناهیتا. سپس تأثیر و بازتاب آنها در قصه¬ها واکاوی شده است. برای این منظور، مجموعه «قصه¬های عامیانه فارسی» گردآوردۀ سید ابوالقاسم انجوی شیرازی و کتاب «افسانه¬های آذربایجان» از صمد بهرنگی بررسی و تحلیل شده است. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - مکان‌های اسطوره‌ای در قصه‌های عامیانۀ ایرانی
  پژوهش زبان و ادبیات فارسی , شماره 60 , سال 19 , بهار 1400
  بينش اسطوره¬اي، نوعي جهان¬بيني است كه همواره جایگاه خود را در تفکر و نگرش انسان حفظ کرده است. خرد اسطوره¬ای با تقسیم پدیده¬های جهان به مقدس و غیرمقدس تمایز خود را نشان می¬دهد. مکان از مقولاتی است که در اندیشۀ اسطوره¬ای ماهیت ویژه¬ای دارد و با برداشت مادی بشر امروزی متفا چکیده کامل
  بينش اسطوره¬اي، نوعي جهان¬بيني است كه همواره جایگاه خود را در تفکر و نگرش انسان حفظ کرده است. خرد اسطوره¬ای با تقسیم پدیده¬های جهان به مقدس و غیرمقدس تمایز خود را نشان می¬دهد. مکان از مقولاتی است که در اندیشۀ اسطوره¬ای ماهیت ویژه¬ای دارد و با برداشت مادی بشر امروزی متفاوت است. مکان اسطوره¬ای، منطقه¬ای است که به سبب تقدس یافتن، با محیط کیهانی اطرافش تفاوت پیدا می¬کند. این تقدس خواه به شکل کهن¬الگو باشد، مثل کوه یا چشمه، و یا به سبب وقوع امری فرامادی و ارتباط با امری ماورائی حاصل شده باشد، نیرویی ویژه دارد و بر شخصیت¬ها و قهرمانانی که در آن واقع شوند، تأثیر می¬گذارد. قصه¬ها به¬عنوان يكي از گونه¬هاي كهن ادب شفاهي حاوي بينش و تفكر انسان‎هاي پيشين هستند. يكي از اين مضامين اسطوره¬اي که در قصه¬ها بازتاب پیدا کرده است، مقوله مكان¬ است؛ مكان‎هايي كه هرچند در فضاي فيزيكي جاي دارند، اما به سبب دارا بودن كيفيات فرامادي در زمرة امور اسطوره¬اي به¬شمار می‎روند. اکثر شخصیت¬های قصه‌ها با عبور از مکان اسطوره-ای، دچار دگردیسی روحی می¬شوند و سرنوشت و عملکردشان دگرگونه می¬شود. در اين مقاله تلاش شده ¬است تا با استفاده از نظریات اسطوره¬شناسانی چون میرچا الیاده و ارنست کاسیرر، چند مجموعه قصۀ عاميانۀ ایرانی واكاوي شوند. در اين راستا، مكان¬هايي چون كوه، ‌دريا، چشمه، رود، باغ و چاه مورد تحليل قرار گرفتند و کیفیت اسطوره‎ای آنها تبیین شد. شیوۀ پژوهش در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است. جزييات مقاله