فهرست مقالات فرزاد  سوری


  • مقاله

    1 - کثرت‌گرایی سیاسی: میان نظریه و واقعیت
    پژوهش سیاست نظری , شماره 13 , سال 7 , بهار-تابستان 1399
    از بنیادی¬ترین پرسش¬های پیش¬ِ روی سیاست¬پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطۀ حکومت با شهروندان و گروه‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است. هدف کثرت¬گرایی در مقام رویکردی نظری به سیاست نیز تبیین و ارزیابی این مسایل بود. از اینرو سیاست ر چکیده کامل
    از بنیادی¬ترین پرسش¬های پیش¬ِ روی سیاست¬پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطۀ حکومت با شهروندان و گروه‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است. هدف کثرت¬گرایی در مقام رویکردی نظری به سیاست نیز تبیین و ارزیابی این مسایل بود. از اینرو سیاست را عرصۀ رقابت گروه‌های مختلفی تعریف می¬کرد که به دلیل دسترسی¬شان به منابع متفاوت، هیچ¬یک قادر به تسلط کامل بر سایرین نبوده، تصمیمات سیاسی نیز حاصل توازن نیروها و فرایندی گشوده تلقی می‌گشت. این مقاله پس از تبیین این رویکرد در پیوند با اندیشۀ دموکراسی و مقایسۀ برداشت¬های متقدم و متأخر از آن، به بررسی دلا¬لت¬های عینی آن در نظم سیاسی می‌پردازد تا صحت تحلیل¬های آن را در عمل ارزیابی کند. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا واقعیت سیاسی موجود، مؤیّد مفروضات تئوریک رویکرد کثرت¬گراست، موضعی بینابینی (بسته به نوع برداشت از کثرت¬گرایی) اتخاذ می¬کند. جزييات مقاله