فهرست مقالات حسین  صفری


 • مقاله

  1 - اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) و ترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی : شرکت نفت سپاهان)
  مدیریت فردا , شماره 34 , سال 12 , بهار 1392
  امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموا چکیده کامل
  امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموار سازد، چرا که علاوه بر پايش اهداف مالي، ساير عوامل موثر و کلیدی رشد و موفقیت را هم در نظر گرفته و كنترل مي كند]3[. نقشه استراتژی حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن، در حقيقت مدل علت و معلولی پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي¬گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف استراتژیک سازمان، مسير رشد در سازمان را مشخص مي¬كند]6[. براي بهبود و گسترش كاربرد مدل كلاسيك كارت امتيازي متوازن در سال¬هاي اخير، روشهاي متنوعيمورداستفاده قرارگرفته است كه به تركيب آن با مدل هاي كمي و كيفي پرداخته¬اند]8[. در اين پ‍ژوهش که نوعی از مطالعه موردی یا موردکاوی برای شرکت نفت سپاهان محسوب می شود، پس از مطالعه ادبيات استراتژی، كارت امتيازي متوازن و بررسي راه حل هاي ارائه شده جهت بهبود كاربرد آن در توسعه نقشه استراتژي و اهداف استراتژيك، به بررسی جدیدترین نمونه روش های الویت بندی اهداف استراتژیک پرداختیم. نهایتا مدلي پيشنهاد گرديد که پس از وزن دهی و الویت بندی مضامین و اهداف استراژیک، نقشه استراتژی شرکت نفت سپاهان را ترسیم کند]1[. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - برآورد نمره کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان‌فردی
  فصلنامه توسعه استعداد , شماره 3 , سال 2 , تابستان 1399
  از جمله روش‌های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون‌های ارزیابی معمولا از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردار هستند اما در سطح مدل برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی، ضعف‌هایی وجود دارد. این پژوهش به طراحی ارائه روشی به منظور بر چکیده کامل
  از جمله روش‌های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون‌های ارزیابی معمولا از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردار هستند اما در سطح مدل برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی، ضعف‌هایی وجود دارد. این پژوهش به طراحی ارائه روشی به منظور برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و با در نظر گرفتن تفاوت‌های میان فردی است. برای این منظور از داده‌های کانون ارزیابی 800 نفر از مدیران کشور استفاده شده است. در این پژوهش نه مدل متفاوت طراحی و ارزیابی شده و در نهایت مدلی که کمترین میزان خطا را دارا بوده است، به عنوان مدل منتخب ارائه شده است. پرونده مقاله