فهرست مقالات افسانه احمدي


  • مقاله

    1 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل¬سازی ساختاری تفسیری
    مدیریت فردا , شماره 51 , سال 16 , تابستان 1396
    رشد سريع فناوري، افزایش هزینه، پیچیدگی و جهانی¬شدن رقابت، تطابق سرمایه¬گذاری‌های فناورانه با نیازهای سازمان را ضروي نموده است. لذا مديريت فناوري و نوآوری از طريق رويکردهاي ساختار¬يافته و انعطاف¬پذيری مانند رهنگاشت فناوري براي تصميم سازي براي سياستگذاران ضروری می نماید. چکیده کامل
    رشد سريع فناوري، افزایش هزینه، پیچیدگی و جهانی¬شدن رقابت، تطابق سرمایه¬گذاری‌های فناورانه با نیازهای سازمان را ضروي نموده است. لذا مديريت فناوري و نوآوری از طريق رويکردهاي ساختار¬يافته و انعطاف¬پذيری مانند رهنگاشت فناوري براي تصميم سازي براي سياستگذاران ضروری می نماید. استفاده از مزایای اجرای رهنگاری بدون شناسایی و اولویت¬بندی عوامل موثر بر آن غیر¬ممکن است. هدف از این مقاله بکارگیری روش مدل¬سازی ساختاری تفسیری برای تحلیل تعاملات و سطح بندی عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری است بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات عوامل مؤثر بر موفقیت رهنگاری فناوری شناسایی گردید سپس جهت سطح¬بندی این عوامل روش مدل¬سازی ساختاری تفسیری بکارگرفته شد. براي جمع¬آوري داده¬ها از پرسشنامه و توزيع آن در بين 17 نفر از خبرگان استفاده شد. با تحليل يافته ها، عوامل مؤثر در چهار سطح و دو خوشه دسته¬بندی شدند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به عوامل"تامین منابع مالی"، "حمایت و تعهد مدیریت ارشد"، "پذیرش رهنگاری"، "مشارکت مناسب افراد"، " دسترسی به داده¬ها، اطلاعات و دانش مورد نیاز " و "وجود تسهیل¬گر و مشاور"، می¬باشند. بیشترین تاثیرپذیری را عامل " کیفیت سند رهنگاشت " و " انعطاف پذیری در برابر تغییرات لازم با بروز رسانی رهنگاشت " به خود اختصاص دادند. جزييات مقاله