فهرست مقالات رمضان غلامی اواتی


 • مقاله

  1 - ارزیابی تولید در کلاس جهانی در صنعت فرآورده های گوشتی ایران ( شاهد تجربی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله)
  مدیریت فردا , شماره 31 , سال 11 , تابستان 1391
  بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه¬ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود¬های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می¬کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش¬ها جهت و چکیده کامل
  بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه¬ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود¬های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می¬کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش¬ها جهت ورود به اقتصاد جهانی برای پتانسیل رشد آینده است. این می¬تواند چااش های گذشته را دگرکون کرده و امکانات بی نظیری را برای توسعه ی اقتصادی پایدار ایجاد کند. در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم تولید در کلاس جهانی، با استفاده از مدل شینگو به ارزیابی موقعیت تولید در کلاس جهانی در شرکت فرآورده های گوشتی کاله پرداخته شده است و نتایج آن تحلیل گردید. ارزیابی ها از طریق پرسشنامه استاندارد مدل شینگو انجام شده است. نتیجه پژوهش انجام شده، نشان دهنده این مطلب است که شرکت تنها در دو بعد، کیفیت هزینه و تحویل، و¬ سودآوری و رضایت مشتری در سطح کلاس جهانی است ولی در سایر ابعاد و به طبع آن به طور کلی در سطح کلاس جهانی قرار ندارد. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی شهر اصفهان)
  مدیریت فردا , شماره 64 , سال 19 , پاییز 1399
  امروزه شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان‌ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی براي دستیابی به این‌گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتري با مشتري از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار گردیده چکیده کامل
  امروزه شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان‌ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی براي دستیابی به این‌گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتري با مشتري از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار گردیده است تا جایی که عده‌ای معتقدند که تعاملات مثبت میان مشتریان با یکدیگر از جمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های ایجاد وفاداري به سازمان است. پژوهش حاضر نیز به دنبال ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران اروپایی شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1398 هستند که با روش نمونه‌گیری ساده و از طریق فرمول کوکران تعداد آن‌ها 370 نفر برآورد گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که لذت درک مقصد گردشگری، احساس سودمندی، هیجان درک شده مقصد گردشگری، جذابیت مقصد گردشگری و زیبایی‌شناختی تبلیغات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی بر بازدید از مقصد گردشگری به واسطه تبلیغات دهان‌ به ‌دهان الکترونیکی، شباهت درک شده گردشگر با مقصد گردشگری، تعامل با مقصد گردشگری، وفاداری نگرشی و وفاداری کنشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله