فهرست مقالات عبدالله نعامی


 • مقاله

  1 - طراحی مدل سودآوري کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم افزار ایران با رویکرد ترکیبی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 4 , سال 17 , پاییز 1400
  مدیریت ارتباط با کاربر، رویکردي مدیریتی برای حفظ روابط موفقیت آمیز با مشتريان و کاربران در طول زمان به منظور حفظ کاربر سودآور است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سودآوري کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم ‌افزار ایران با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل ک چکیده کامل
  مدیریت ارتباط با کاربر، رویکردي مدیریتی برای حفظ روابط موفقیت آمیز با مشتريان و کاربران در طول زمان به منظور حفظ کاربر سودآور است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سودآوري کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم ‌افزار ایران با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل کلیه کارآفرینان فناوری است که در صنعت نرم افزار اعم از تحلیل و برنامه نویسی، نصب و راه اندازی، کاربران حرفه‌ای، مدیریت و بازاریابی در حوزه نرم افزار فعالیت دارند، می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 132 نفر به به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 51 گویه بود، استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 30 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی برای تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از 0.7 به دست آمد که در حد قابل قبولی می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و آمار استنباطی از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عوامل ارتقای فروش بر ارزش اجتماعی، ارزش اجتماعی محصول بر ارزش احساسی محصول، ارزش عملکردی محصول بر ارزش اقتصادی محصول، ارزش اقتصادی محصول بر عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش احساسی محصول بر عوامل رضایتمندی کاربر، عوامل رضایتمندی کاربر بر وفاداری و وفاداری کاربر بر سودآوری کاربر تاثیرگذار است. اما ارزش اجتماعی محصول بر ارزش اقتصادی محصول تاثیرگذار نیست. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - شیوه های اخلاقی در کارآفرینی و جهت گیری یادگیری صادرات
  فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) , شماره 45 , سال 12 , پاییز 1400
  یکی از عوامل اساسی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار و پر رونق، صادرات می باشد که مهم ترین هدف در سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی تلقی می شود. در اين بين افزايش صادرات مواد غذايي و کشاورزی بعنوان يـکـي از اقـلام صـادرات غيرنفتي به منظور لزوم خروج از اقتصاد نفت محور، ورود به با چکیده کامل
  یکی از عوامل اساسی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار و پر رونق، صادرات می باشد که مهم ترین هدف در سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی تلقی می شود. در اين بين افزايش صادرات مواد غذايي و کشاورزی بعنوان يـکـي از اقـلام صـادرات غيرنفتي به منظور لزوم خروج از اقتصاد نفت محور، ورود به بازار اقتصاد جهاني و ايجاد تنوع در اقلام صادراتي، يکي از ضـروريـات توسعه اقتصادي کشور محسوب مي شود. بنابراین، بررسی متغیرهای موثر در صادرات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در مورد اهمیت سعی و تلاش و کارآفرینی با توجه به آموزه های دینی می توان بیان نمود با بررسی آیه 39 سوره نجم، آیه15 سوره طه،آیه 22 سوره انسان به خوبی روشن می شود که محاسبه ابدی درباره شخصیت آدمی روی کار و کوششی است که به خود او مربوط است. به بیان دیگر، ملاک شایستگی و ناشایستگی شخصیت در عالم بقا، کاری است که انسان در دنیا انجام داده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر متغیر جهت گیری یادگیری صادرات و کارافرینی به همراه عوامل موثر بر آن بر عملکرد صادرات و یافتن نقش پارادوکسی متفیر فاصله بازار و نقش تعدیل گرایانه آن در رابطه بین دو متغیر جهت گیری یادگیری و عملکرد صادرات می باشد. برای آزمایش نمودن فرضیات تحقیق، از نمونه ای با تعداد 296 نفر فرد شاغل در شرکتهای حاضر در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی در سال 98 به دست آمده است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد و روش توزیع احتمالی تصادفی، داده ها را گردآوری نموده و اطلاعات را توسط نرم افزار spss و smartpls تجزیه وتحلیل نموده ایم. یافته های این تحقیق نشان می دهد: تعهد صادرات، منابع و شدت رقابت بر کارافرینی صادرات اثری مثبت دارند اما تاثیر فاصله بازار بر کارافرینی صادرات رد شده است. هم چنین نتایج نشان از تاثیر مثبت جهت گیری یادگیری و کارافرینی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکت های نمونه تحقیق دارد، در عین حال افزایش متغیر فاصله بازار، رابطه بین جهت گیری یادگیری صادرات و عملکرد صادرات را تضعیف کرده است. پرونده مقاله

 • مقاله

  3 - طراحی مدل ژنتیکی هویت برند: رویکردی نوین در مدیریت برند آموزش عالی
  مدیریت فردا , شماره 62 , سال 19 , بهار 1399
  در بازار رقابتی و پیچیده آموزش عالی، دانشگاه ها بناچار باید استراتژی هایی را به منظور حفظ و بهبود رقابت بکار گیرند. آن ها نیازمند این هستند که مزیت رقابتی را از طریق مجموعه ای منحصر به فرد از ویژگی ها ایجاد کنند و داشتن هویت منحصر به فرد به منظور تمایز و جذب دانشجویان چکیده کامل
  در بازار رقابتی و پیچیده آموزش عالی، دانشگاه ها بناچار باید استراتژی هایی را به منظور حفظ و بهبود رقابت بکار گیرند. آن ها نیازمند این هستند که مزیت رقابتی را از طریق مجموعه ای منحصر به فرد از ویژگی ها ایجاد کنند و داشتن هویت منحصر به فرد به منظور تمایز و جذب دانشجویان و کارکنان امری حیاتی است. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه-های موثر و طراحی مدل هویت برند مبتنی بر مفهوم DNA برند در دانشگاه های غیردولتی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از لحاط شیوه گردآوری داده ها اکتشافی که بطور خاص از تئوری داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران و اساتید دانشگاه صاحبنظر در حوزه بازاریابی و برندسازی بودند. روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود که حجم نمونه بر اساس نمونه گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری تعیین شد . جهت تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مولفه های در 11 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی در 6 مولفه کلی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها ، پیامدها دسته بندی گردید. یافته ها حاکی از آن است که توسعه هویت برند قدرتمند و یکپارچه رویکردی استراتژیک در دانشگاه می باشد که باید بصورت جامع و با جزئی نگر خاص همراه باشد و نیازمند توجه به زیرساخت های ژنتیکی می باشد. پرونده مقاله

 • مقاله

  4 - طراحی مدل كيفي ارتباطات یکپارچه‏ی بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
  مطالعات اجتماعی گردشگری , شماره 19 , سال 10 , بهار-تابستان 1401
  در محیط رقابتی امروزی، شرکت‌ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی هستند. هـدف اصلـی از ایـن پژوهــش، طراحــی مــدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري مبتنــی بــر نظریه پــردازی داده‏بن چکیده کامل
  در محیط رقابتی امروزی، شرکت‌ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی هستند. هـدف اصلـی از ایـن پژوهــش، طراحــی مــدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري مبتنــی بــر نظریه پــردازی داده‏بنیـاد اسـت. پژوهش حاضر با اصول فلسفه پارادایمی تفسیرگرایی (ساخت‌گرایی اجتماعی) و استراتژی متد داده‏بنیاد به صورت تاکتیک کیفی و اکتشافی است. افق زمانی؛ به‌صورت مطالعه مقطعی از اواخرسال 98 تا خرداد 1399 به طول انجامید. ابزار اصلی برای گردآوری داده‌ها مصاحبه است. به این منظور، بـا 12 خبـرۀ علمي - عملي، شـامل خبـرگان شــاغل در صنعــت گردشگري و اســتادان دانشــگاه، با روش قضاوتي مصاحبه‏هــای بــاز و عميق صــورت گرفــت. طبــق دســتورالعمل کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی با استفاده از نرم افزار تحليل داده كيفي مكس‏كيو‏دي‏اي، داده‏هــا در قالــب 52 كُد اوليه و پانــزده مقولــه فرعــی و شــش مقولــه اصلــی مفهوم‏ســازی شــده اســت. مــدل پارادايمي پژوهش نشــان می‏دهــد کــه ارتباطات يكپارچه بازاريابي دفاتر، معلول تحليل يكپارچه (شرايط عللي) و تحت تأثير بستر الزامات زمينه‏اي (فني-فردي) قرار دارد و با اتخاذ راهبردهايي(هم‌راستایی سخت‏افزارها و نرم‏افزارها در جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ) مي‏توان پيامدها و نتايجي (خرید و خرید مجدد و ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت گردشگری و مسافرتی) در جهت دست‏يابي به پديده مركزي رقم بزند. همچنين عوامل مداخله‏گر با شناسايي مقوله ‏هايي دال بر شرايط محيطي بر اساس داده‏هاي متني مصاحبه شوندگان شناسايي گرديد. در نهایت کدگذاری انتخابی بر حسب تعریف پنج قضیه به دست آمده مشخص گردید. پرونده مقاله