• فهرست مقالات ارزش آفرینی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، مدیریت مبتنی بر ارزش آفرینی و کارایی عملیاتی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی
    حسین جنت مکان
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر شاخص­های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش آفرینی و کارایی عملیاتی است. در این پژوهش از شاخص­های شرکت­های دولتی و درصد مالکیت نهادی شرکت­های وابسته به دولت(شبه دولتی) برای سنجش ارتباط سیاسی شرکت­­ها و برای سنجش کارایی عملیاتی از دو چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر شاخص­های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش آفرینی و کارایی عملیاتی است. در این پژوهش از شاخص­های شرکت­های دولتی و درصد مالکیت نهادی شرکت­های وابسته به دولت(شبه دولتی) برای سنجش ارتباط سیاسی شرکت­­ها و برای سنجش کارایی عملیاتی از دو شاخص(بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه­گذاری) استفاده گردید. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال­های 1387 الی  1396 برای 113 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی و داده­های ترکیبی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) با استفاده از نرم افزار آماری EVIEWS 9.5 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می­دهد که شرکت­های دولتی ارتباط مثبت و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که شرکت­های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین رابطه بین شرکت­های دولتی و  کارایی عملیاتی در هر دوشاخص کارایی عملیاتی(بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه­گذاری) مثبت و معناداری می­باشد. علاوه بر این نتایج فرضیه دوم در خصوص ارتباط بین شرکت­های شبه دولتی و کارایی عملیاتی نشان از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین شرکت­های شبه دولتی و بهره­وری نیروی انسانی و بر خلاف آن یک رابطه مثبت و معنادار با کارایی سرمایه­گذاری دارد.  پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات
    محسن پازری منیژه حقیقی نسب جمشید عدالتیان شهریاری
    فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه ف چکیده کامل
    فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه فاوا است بنحویکه فعالیت های اساسی ارزش آفرینی در اکوسیستم فاوا و بازیگران مرتبط با هر فعالیت تعیین گردد. براى اين منظور با بهره گيرى از ادبیات موضوع و تحلیل فراترکیب ، دو مولفه اکوسیستم کارآفرینی (فعالیتها و بازیگران) شناسایی و سپس با استفاده نظرسنجی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیتهای اصلی برگزیده شد. بر اساس نتايج اين تحليل یک مدل مفهومی براى تبیین فعالیتهای کارآفرینی ICT محور مشتمل بر 12 فرضيه طراحى گرديد. در گام بعدی این مدل با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری در جامعه آماری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک سجاد) مورد آزمون قرار گرفت که منجر به شناسایی 10 مسیر با بیشترین ضریب بارعاملی شد. سپس سازه هاى نهایی مدل با روش تحليل عاملى تاییدی شامل 11 مرحله و 48 فعالیت استخراج شد. در مرحله نهایی ارتباط بازیگران و فعالیتها باتوجه به تحلیل فراترکیب در قالب نمودار پای رسم شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی ایجاد شبکه‌ای ‌بین شرکتهای دانش‌محور به کمک مدل منشور
    احسان گلشیری
    در این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل یک شبکه همکار در میان شرکت‌های دانش‌محور داخلی در راستای رقابت‌پذیری بیشتر و ایجاد ارزش فراتر بحث خواهیم نمود و سعی می‌کنیم به کمک مدل‌های برگرفته از مفاهیم هندسی و منطق چگونگی ایجاد چنین شبکه‌هایی را مشخص نماییم. مدل در نظر گرفته شده چکیده کامل
    در این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل یک شبکه همکار در میان شرکت‌های دانش‌محور داخلی در راستای رقابت‌پذیری بیشتر و ایجاد ارزش فراتر بحث خواهیم نمود و سعی می‌کنیم به کمک مدل‌های برگرفته از مفاهیم هندسی و منطق چگونگی ایجاد چنین شبکه‌هایی را مشخص نماییم. مدل در نظر گرفته شده به صورت ساختار منشور است که شرکت‌های مختلف در وجوه این منشور قرار می‌گیرند. شکل منشور و تعداد وجوه آن به نوع پروژه بسیار وابسته است و باید تمامی وجوه پروژه را پوشش دهد. مزیت‌ها مدل منشور در ایجاد و توصیف شبکه، در تقسیم کار و وظایف و پوشش‌دهی کامل پروژه است و از پیچیدگی‌های آن می‌توان به چگونگی مشخص‌سازی توانایی و ویژگی خاص شرکت‌ها در ترسیم ساختار و نقش آنها در مدل اشاره نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی چارچوب شناسايي و اولويت بندي ذينفعان مبتنی بر روش فراتلفیق (مطالعه موردي سيستم عامل بومي ايران)
    فاطمه  ثقفي کلثوم  عباسی شاهکوه احسان  کشتگاری
    مهم ترین وجه مدیریت ذینفعان، ارزش آفرینی است. این فعالیت ضمانت کننده حيات محصولات نرم افزاري متن باز و نوآوری مبتنی بر مديريت انتظارات مخاطبین از طریق باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار است. ذي نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتي دارند و همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذ چکیده کامل
    مهم ترین وجه مدیریت ذینفعان، ارزش آفرینی است. این فعالیت ضمانت کننده حيات محصولات نرم افزاري متن باز و نوآوری مبتنی بر مديريت انتظارات مخاطبین از طریق باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار است. ذي نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتي دارند و همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذف ريسک خود بوده و دائم در رقابتند. اتخاذ سياستهاي مناسب براي جلب نظر دينفعان نيازمند شناسايي ارزشهای مورد انتظار آنها است. مدلهاي متنوعي براي شناسايي ذينفعان ارائه شده که هر يک از جنبه اي به اين امر توجه کرده اند. در اين مقاله، تلاش شده با مطالعه مدلهاي مختلف، کليه معيارهاي مهم ارزشی در مطالعه ذينفعان استخراج شود و در ادامه با توجه به نظر خبرگان مهمترين عوامل شناسايي شده و چارچوبي براي شناسايي ارزش افرینی مبتنی بر ذينفعان استخراج شود. در ادامه با مطالعه منابع اولویت دار در صنعت نرم افزار و استفاده از ابزار پرسشنامه ذينفعان سيستم عامل بومي بر مبناي چارچوب فوق شناسايي و دسته بندي شده اند. ضمنا استراتژيهايي براي مديريت آنها ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی مبتنی بر معنویت در محیط کار
    حسین محمدقاسمی سامره شجاعی محمدباقر گرجی
    یکی از جنبه های ارزش‌ ‌‌آفرینی در حوزه منابع انسانی توجه و تمرکز بر شایسته محوری سرمایه انسانی است تا بتوان از آن طریق بر موفقیت سازمان کمک کرد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی مبتنی بر معنویت در محیط کار است که در این تحقیق با استفاده از نظرات اس چکیده کامل
    یکی از جنبه های ارزش‌ ‌‌آفرینی در حوزه منابع انسانی توجه و تمرکز بر شایسته محوری سرمایه انسانی است تا بتوان از آن طریق بر موفقیت سازمان کمک کرد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی مبتنی بر معنویت در محیط کار است که در این تحقیق با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و خبرگان منابع انسانی در شرکت گاز الگویی مطلوب با روش ترکیبی اکتشافی تدوین گردید. و با دو شاخص ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، پایایی ابزارهای اندازه‌گیری و با استفاده از شاخص میانگین و واریانس روایی همگرای ابزارهای اندازه‌گیری و تایید شد.که طبق یافته‌های تحقیق هفت عامل شامل عوامل فردی، شایستگی‌های معنوی، مهارت‌های مدیریتی، مدیریت مشارکتی، ارزش آفرینی منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، پایبندی به قوانین بعنوان ابعاد اصلی مدل شناسایی شدند از هفت عامل شناسایی شده مدل پایبندی به قوانین، مدیریت منابع‌ انسانی و ارزش آفرینی منابع انسانی در سطح اول قرار گرفتند که همانند سنگ زیر‌بنای مدل عمل می کنند که معنویت در محیط کار باید از این متغیر‌ها شروع و به سایر متغیرها سرایت کند. این سه عامل‌ها دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند. برای تدوین مدل از نرم افزار AMOS استفاده شده است. پرونده مقاله