• فهرست مقالات انرژی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تجمع داده انرژی-کارآمد و حافظ محرمانگی و پنهانی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم
    زهرا زارع
    مصرف انرژی یکی از مسائل عمده مورد توجه محققان در شبکه های حسگر بی سیم است. در شبکه های حسگر بی سیم دلیل اصلی شکست و خرابی گره ها خالی شدن باتری آن هاست. بنابراین مصرف انرژی نقش مهمی را در این شبکه ها ایفا می کند. تجمع داده با حذف داده های افزونه می تواند کمک بزرگی در کا چکیده کامل
    مصرف انرژی یکی از مسائل عمده مورد توجه محققان در شبکه های حسگر بی سیم است. در شبکه های حسگر بی سیم دلیل اصلی شکست و خرابی گره ها خالی شدن باتری آن هاست. بنابراین مصرف انرژی نقش مهمی را در این شبکه ها ایفا می کند. تجمع داده با حذف داده های افزونه می تواند کمک بزرگی در کاهش انرژی مصرفی داشته باشد و استفاده از متدهای خوشه بندی برای انجام تجمع داده به کاهش بیشتر مصرف انرژی کمک می کند. همچنین گره های حسگر مستعد حملاتی مثل حملات تسخیر گره هستند که باعث می شود دشمن نتیجه تجمع را تغییر دهد و داده ی غلط به شبکه تزریق کند، از اینرو نکات امنیتی از قبیل محرمانگی و صحت داده ها در این شبکه ها خیلی مهم است. بنابراین تجمع داده و امنیت، هر دو مسائل بحرانی برای شبکه های حسگر بی سیم هستند، و دستیابی به تجمع داده امن که صحت و درستی داده ها را حفظ کرده و انرژی-کارآمد باشد یک مسئله مهم است. در این مقاله با ارائه یک پروتکل خوشه بندی که بهبودیافته پروتکل خوشه بندی LEACH می باشد و استفاده از تکنیک رمزگذاری همومورفیک، یک پروتکل تجمع داده امن به نام تجمع داده امن حافظ پنهانی و انرژی-کارآمد ارائه می دهیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریسهای تنک بر روی پردازندههای گرافیکی
    فرشاد خون جوش
    ضرب برداری ماتریسهای تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامههای جبر خطی و علمی در حوزهی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده- های گرافیکی یکی از گزینههای بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سالهای اخیر با توجه به ت چکیده کامل
    ضرب برداری ماتریسهای تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامههای جبر خطی و علمی در حوزهی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده- های گرافیکی یکی از گزینههای بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سالهای اخیر با توجه به تاکید محققان برای در نظر گرفتن انرژی مصرفی به عنوان یکی از اهداف اصلی طراحی در کنار کارآیی، تلاشهای بسیار کمی جهت بهبود انرژی مصرفی این الگوریتم بر روی پردازندهی گرافیکی انجام شده است. در این مقاله از منظر بهینگی مصرف انرژی در کارآیی به دست آمده، به این مسیٔله پرداخته شده است. با بهره وری از قابلیت تنظیم پیکربندی که در پردازندههای گرافیکی مدرن معرفی شده است، با بررسی آماری رفتار این الگوریتم هنگام استفاده از قالبهای مختلف ذخیره سازی ماتریس تنک و تنظیمات مختلف سخت افزاری برای بیش از 200 ماتریس نمونهی تنک، بهترین تنظیمات پیکربندی برای الگوریتم ضرب برداری ماتریس تنک با قالبهای مختلف ذخیره سازی بر روی پردازندهی گرافیکی به دست آمده است. این پیکربندی برای هر قالب ذخیره سازی، به گونهای انتخاب شده است که در تمام نمونههای بررسی شده به عنوان بهترین پیکربندی نتیجه داده باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پارادایم توسعه فناوری ایران در سند چشم انداز2050 صنعت برق جهان
    علی  میغی سید محسن  معصوم زاده
    امروزه فناوری به عنوان مهمترین اهرم رشد اقتصادی در عرصه جهانی شناخته شده است. دولت‌ها‌وصنایع موفق در جهان در حال حاضر به اهمیت این موضوع پی برد ه اند که بکارگیری اثربخش علم و فناوری باعث افزایش کارآیی و توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی خواهد شد . از این رو بدون شک آین چکیده کامل
    امروزه فناوری به عنوان مهمترین اهرم رشد اقتصادی در عرصه جهانی شناخته شده است. دولت‌ها‌وصنایع موفق در جهان در حال حاضر به اهمیت این موضوع پی برد ه اند که بکارگیری اثربخش علم و فناوری باعث افزایش کارآیی و توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی خواهد شد . از این رو بدون شک آینده از آن کشورهایی خواهد بود که توسعه فناوری خود را بر اساس راهبردها و سیاست‌ها‌ی خاص مشخص نموده و به این ترتیب با استفاده از ساز و کارهای لازم خود را برای همگامی با تحولات آینده آماده کرده اند. این مقاله با مطالعه صنعت برق کشور توسعه یافته‌ای چون کره جنوبی و تحلیل چشم انداز آتی توسعه فناوری صنعت برق جهان تا سال 2050 ، بر آن است که به پاسخی درخور دست یابد. داده‌ها‌ و شواهد ارائه شده در این گزارش ، حاکی از آن است که توسعه فناوریکی صنعت برق ایران برای همسویی با روند آتی حاکم بر صنعت برق جهان، باید موضوع‌ها‌یی چون هوشمند سازی شبکه ،کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق توسعه انرژی‌ها‌ی تجدید پذیر و بهبود راندمان نیروگاه‌ها‌ی موجود،ترکیب بهینه سبد تولید،مدیریت مصرف و بهبود بهره وری و توسعه حمل و نقل بر پایه برق را در کانون توجه خود قرار دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - فرصت‌ها و چالش‌ها در ساخت كالاهاي آب و برق
    محمد  کبيري اصفهاني هوشنگ  علي ويرديلو الهام  امين نيا
    رشد صنعتی در کشور باعث افزایش تقاضای انرژی در سال‌های اخیر شده است لذا توجه خاص به ساخت سدها و طراحی و راه‌اندازی نیروگاه‌ها امری ضروری می‌باشند، از طرف دیگر با توجه به وضعیت بازار و نیاز کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و آسیای میانه به نیروهای متخصص و تجهیزات پی چکیده کامل
    رشد صنعتی در کشور باعث افزایش تقاضای انرژی در سال‌های اخیر شده است لذا توجه خاص به ساخت سدها و طراحی و راه‌اندازی نیروگاه‌ها امری ضروری می‌باشند، از طرف دیگر با توجه به وضعیت بازار و نیاز کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و آسیای میانه به نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در حوزه‌ی صنعت آب و برق، تربیت نیروهای آموزش دیده و تولید کالاهای صنعتی در این زمینه می‌بایست در اولویت قرار گیرد. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت موجود فرصت‌ها و چالش‌های تأثیرگذار در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت¬افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریس¬های تنک بر روی پردازنده¬های گرافیکی
    مینا عاشوری فرشاد خون جوش
    ضرب برداری ماتریس¬های تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامه¬های جبر خطی و علمی در حوزه¬ی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده¬های گرافیکی یکی از گزینه¬های بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سال¬های اخیر با توجه به چکیده کامل
    ضرب برداری ماتریس¬های تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامه¬های جبر خطی و علمی در حوزه¬ی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده¬های گرافیکی یکی از گزینه¬های بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سال¬های اخیر با توجه به تاکید محققان برای در نظر گرفتن انرژی مصرفی به عنوان یکی از اهداف اصلی طراحی در کنار کارآیی، تلاش¬های بسیار کمی جهت بهبود انرژی مصرفی این الگوریتم بر روی پردازنده¬ی گرافیکی انجام شده است. در این مقاله از منظر بهینگی مصرف انرژی در کارآیی به دست آمده، به این مسئله پرداخته شده است. با بهره وری از قابلیت تنظیم پیکربندی که در پردازنده¬های گرافیکی مدرن معرفی شده است، با بررسی آماری رفتار این الگوریتم هنگام استفاده از قالب¬های مختلف ذخیره سازی ماتریس تنک و تنظیمات مختلف سخت افزاری برای بیش از 200 ماتریس نمونه¬ی تنک، بهترین تنظیمات پیکربندی برای الگوریتم ضرب برداری ماتریس تنک با قالب¬های مختلف ذخیره سازی بر روی پردازنده¬ی گرافیکی به دست آمده است. این پیکربندی برای هر قالب ذخیره سازی، به گونه¬ای انتخاب شده است که در تمام نمونه¬های بررسی شده به عنوان بهترین پیکربندی نتیجه داده باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائۀ روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه¬های هوشمند حسگر بی¬سیم
    فائزه طالبیان حسن  ختن¬لو منصور  اسماعیل¬پور
    پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است. ظرفیت محدود انرژی حسگرها، چالش بزرگی است که این شبکه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشه بندی به عنوان یکی از چکیده کامل
    پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است. ظرفیت محدود انرژی حسگرها، چالش بزرگی است که این شبکه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشه بندی به عنوان یکی از روش های شناخته شده برای مدیریت این چالش استفاده می شود. برای یافتن مکان مناسب سرخوشه ها از الگوریتم رقابت استعماری که یکی از شاخه های هوش محاسباتی می باشد استفاده شده است. سرخوشه ها توسط مدل سه سطحي در ارتباط هستند، تا سرخوشه هايي با ظرفيت انرژي كم و دور از ايستگاه به عنوان سطح سوم شناخته شده و به طور غير مستقيم با ايستگاه پايه به تبادل اطلاعات بپردازد. اين موضوع باعث افزايش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم مي شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر
    مهران پارسا مریم پازکی حسن هویدی
    افزایش شهرنشینی و استفاده از سوخت میزان نیاز به سوخت های فسیلی را به شکل چشم گیری افزایش داده است. این موضوع با تولید میزان بالایی آلودگی برای محیط زیست و در خطر قرار گرفتن آن و کاهش منابع سوخت های طبیعی همراه است. از این رو استفاده از سوخت های تجدید پذیر و پاک الزامی چکیده کامل
    افزایش شهرنشینی و استفاده از سوخت میزان نیاز به سوخت های فسیلی را به شکل چشم گیری افزایش داده است. این موضوع با تولید میزان بالایی آلودگی برای محیط زیست و در خطر قرار گرفتن آن و کاهش منابع سوخت های طبیعی همراه است. از این رو استفاده از سوخت های تجدید پذیر و پاک الزامی به نظر می رسد. ماکروجلبک ها در حال حاضر برای مصارف مختلف صنعتی و غذایی کشت در مناطق مختلف جهان کشت می¬شوند. ماکروجلبکها با توجه به میزان بالای ترکیباتی مانند کرببوهیدرات، لیپید و پروتئین می توانند منبعی مناسبی برای تولید سوخت می باشند. روش های مختلف بیوتکنولوژی برای تولید انرژی از ماکروجلبک وجود دارد. این روش ها به دو دسته کلی فرایندهای بیوشیمیایی مانند: تخمیر، و هضم بیهوازی و فرایندهای ترموشیمیایی مانند: سوزاندن، پیرولیز و مایع سازی هیدروترمال تقسیم‌بندی میشوند. در این روشها بسته به نوع روش ترکیبات گازی، مایع و جامد ارزشمندی تولید می شوند که کاربردهای فراوانی دارند. در حال حاضر تحقیقات زیادی بر روی ماکروجلبک ها صورت گرفته است، در این تحقیق مروری بر روشها و مطالعات صورت گرفته برروی تولید انرژی از گونه های مختلف ماکروجلبک خواهیم کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی اثرات محیط زیستی انرژیهای پایدار (مطالعه موردی: انرژي‌هاي خورشیدی، باد و هیدروالکتریک)
    فاطمه قنبری فرهام امین شرعی
    افزایش آلودگی‌ هوا و ایجاد گرمایش جهانی در اثر استفاده بی‌رویه سوخت‌های فسیلی توجه عموم را به سمت تغييرات آب و هوايي معطوف كردند. بر همين اساس انتظار افزايش تقاضا براي ساير انرژي هاي جايگزين بخصوص انرژي هاي تجديد پذير قابل پيش‌بيني است. در حالی‌که برخی از تحقیقات بر روی چکیده کامل
    افزایش آلودگی‌ هوا و ایجاد گرمایش جهانی در اثر استفاده بی‌رویه سوخت‌های فسیلی توجه عموم را به سمت تغييرات آب و هوايي معطوف كردند. بر همين اساس انتظار افزايش تقاضا براي ساير انرژي هاي جايگزين بخصوص انرژي هاي تجديد پذير قابل پيش‌بيني است. در حالی‌که برخی از تحقیقات بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که این نوع از انرژی‌ها نیز دارای اثرات نامطلوب محیط‌‌زیستی هستند. در این مطالعه به بررسی سیستم‌های انرژی خورشیدی، انرژی باد و هیدروالکتریک پرداخته و اثرات آن‌ها از نظر آلودگی هوا، خاک، صوت و اثر بر روی حیات وحش بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که این نوع از انرژی‌ها به عنوان انرژی پاک خوانده می‌شوند دارای اثرات محیط‌زیستی منفی می ‌باشند. اين تحقیق همچنين مواردی كه موجب جلوگیری از بروز اثرات مخرب منابع انرژي تجديد‌پذير را پیشنهاد می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - اولویت بندی فناوری های بازیابی انرژی از زباله جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)
    آرمان شاهنظری
    فناوری های بازیابی انرژی حرارتی که به منظور سوزاندن پسماند جامد شهری مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از روش های نسبتاً جدید و مناسب در مدیریت پسماند محسوب می شود. در اثر سوختن پسماند، حرارت و گازهایی بوجود می آید که این گازها را می توان برای تولید انرژی استفاده نمود. در چکیده کامل
    فناوری های بازیابی انرژی حرارتی که به منظور سوزاندن پسماند جامد شهری مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از روش های نسبتاً جدید و مناسب در مدیریت پسماند محسوب می شود. در اثر سوختن پسماند، حرارت و گازهایی بوجود می آید که این گازها را می توان برای تولید انرژی استفاده نمود. در این تحقیق مدل تصمیم گیری مبتنی بر روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت انتخاب بهترین سیستم ترموشیمیایی بر اساس سه معیار فنی، اقتصادی و زیست محیطی ارائه شده است. در این مطالعه سیستم های زباله سوز (توده سوز)، گازی سازی، پیرولیز و پلاسما مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی منابع معتبر و تهیه و تکمیل پرسشنامه به دست آمد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، شهر مشهد می باشد. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که در بین سیستم های مورد بررسی، سیستم (فناوری) پلاسما بهترین گزینه جهت بازیابی انرژی از پسماندهای جامد شهر مشهد بوده و پس از آن نیز به ترتیب سیستم های زباله سوز، گازی سازی و پیرولیز در رده های بعدی قرار می‌گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - افزایش مقدار داده جمع‌آوری شده و کاهش مصرف انرژی با استفاده از کدگذاری شبکه و سینک‌های متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
    احسان خراطی
    شبکه حسگر بی‌سیم شامل تعدادی گره حسگر ثابت بوده که گره‌های سینک برای جمع‌آوری داده‌ها بین گره‌ها حرکت می‌کنند. برای کاهش مصرف انرژی و افزایش مقدار داده جمع‌آوری شده نیاز به تعیین مسیر بهینه و مکان اقامت سینک‌های متحرک است که سبب افزایش عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم می‌شود. ا چکیده کامل
    شبکه حسگر بی‌سیم شامل تعدادی گره حسگر ثابت بوده که گره‌های سینک برای جمع‌آوری داده‌ها بین گره‌ها حرکت می‌کنند. برای کاهش مصرف انرژی و افزایش مقدار داده جمع‌آوری شده نیاز به تعیین مسیر بهینه و مکان اقامت سینک‌های متحرک است که سبب افزایش عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم می‌شود. این مقاله، با استفاده از کدگذاری شبکه، یک مدل ریاضی خطی صحیح مختلط یا MILP برای تعیین مسیر بهینه چندپخشی از گره‌های حسگر منبع به سینک‌های متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم ارایه داده که زمان و مکان‌های اقامت سینک‌ها را تعیین می‌کند تا جمع‌آوری داده‌های کدگذاری شده حداکثر شود و تاخیر حرکت سینک‌ها و میزان مصرف انرژی کاهش یابد. حل این مساله در زمان چندجمله‌ای به دلیل دخیل بودن پارامترهای مختلف و محدود بودن منابع شبکه‌‌های حسگر بی‌سیم امکان‌پذیر نیست. لذا برای حل این مساله در زمان چندجمله‌ای، چند الگوریتم اکتشافی و حریصانه و کاملا توزیع‌شده پیشنهاد شده تا حرکت سینک‌ها و مکان اقامت آنها را براساس حداکثر کردن مقدار داده‌های کدگذاری شده و نوع مهلت زمانی داده‌ها تعیین کند. با شبیه‌سازی نشان داده که روش بهینه و استفاده از کدگذاری و الگوریتم‌های پیشنهادی سبب کاهش زمان اجرا و مصرف انرژی و افزایش داده‌های جمع‌آوری شده و عمر شبکه نسبت به روش‌های فاقد کدگذاری شبکه می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه برای تخصیص کارها در سیستم‌های مبتنی بر ابر با هدف کاهش انرژی مصرفی
    سارا  طبقچی میلان نیما جعفری نویمی پور
    افزایش تقاضا منجر به افزایش تنوع، تعداد خدمات و درنتیجه ایجاد مراکز داده رایانش با مقیاس بزرگ‌شده است که علاوه بر هزینه‌های عملیاتی بالا، مقادیر عظیمی از توان الکتریکی را مصرف می­کند. از طرفی سیستم‌های خنک‌کننده ناکافی و ناکارآمد، نه‌تنها باعث گرم شدن بیش‌ازحد منابع و ک چکیده کامل
    افزایش تقاضا منجر به افزایش تنوع، تعداد خدمات و درنتیجه ایجاد مراکز داده رایانش با مقیاس بزرگ‌شده است که علاوه بر هزینه‌های عملیاتی بالا، مقادیر عظیمی از توان الکتریکی را مصرف می­کند. از طرفی سیستم‌های خنک‌کننده ناکافی و ناکارآمد، نه‌تنها باعث گرم شدن بیش‌ازحد منابع و کاهش عمر کاری دستگاه‌ها می‌شود، بلکه باعث تولید کربن شده که در وضعیت آب‌وهوا نقش مهمی دارد. ازاین‌رو، در این پژوهش، یک روش مؤثر مدیریت منابع انرژی در مراکز داده ابری مجازی شده ارائه‌شده که علاوه بر کاهش مصرف انرژی و هزینه­های عملیاتی، باعث افزایش کیفیت خدمات نیز شده است. این پژوهش، به ارائه یک استراتژی تخصیص منبع در سیستم­های ابری باهدف کاهش انرژی و هزینه اجرا پرداخته و کاربرد آن را در محیط رایانش ابری بررسی می­کند. نتایج حاصل از شبیه­سازی نشان می­دهد که روش پیشنهادی می­تواند نسبت به روش­های NPA[1]، [2]DVFS، [3]ST و [4]MM ، میانگین انرژی مصرفی را تا 0.626 کیلووات ساعت کاهش دهد، همچنین نیاز به مهاجرت و موارد نقض SLA نیز به ترتیب به 186 و 30.91% کاهش پیدا نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی)
    صابر شفائی گیگلو بهلول علیجانی محمد سلیقه
    نیاز بشر به انرژی، پیوسته در حال افزایش و منابع انرژی فسیلی رو به کاهش است. استفاده‌ی بی‌رویه از منابع سوخت فسیلی با آلوده ساختن محیط‌زیست، زندگی در کره‌ی زمین را تهدید می‌کند و امروزه یکی از راهکارهایی که برای بحران انرژی پیشنهاد می‌شود، در کنار اصلاح الگوی مصرف، استفا چکیده کامل
    نیاز بشر به انرژی، پیوسته در حال افزایش و منابع انرژی فسیلی رو به کاهش است. استفاده‌ی بی‌رویه از منابع سوخت فسیلی با آلوده ساختن محیط‌زیست، زندگی در کره‌ی زمین را تهدید می‌کند و امروزه یکی از راهکارهایی که برای بحران انرژی پیشنهاد می‌شود، در کنار اصلاح الگوی مصرف، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. انرژی خورشیدی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر است و از مولفه‌های اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شود. این پژوهش، به بررسی و شناخت پتانسیل انرژی خورشیدی و عوامل موثر در جایگزینی آن با سوخت‌های فسیلی، خصوصا در بخش ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران پرداخته است و از حیث هدف، کاربردی و از حیث نوع، توصیفی ـ تحلیلی است و از 4 مرحله‌ی اصلی تشکیل شده است: در مرحله‌ی نخست، جهت شناسایی و بررسی وضعیت موجود انرژی تولیدی و مصرفی، به مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی داده‌های مربوط به مصرف انرژي حاصل از کلیه سوخت‌های فسیلی، انرژی‌های تجدیدناپذیر و تجدید‌، در مرحله دوم، پتانسل انرژی خورشیدی در شهر تهران با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ایستگاه سینوپتیکی مهرآباد شهر تهران، در مرحله سوم به بررسی وضعیت عملکردی و هزینه زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری سیستم‌های فتوولتائیک در مقایسه با سوخت‌های فسیلی، پرداخته شد و درمرحله آخر، فرآیند طراحی و تحلیل نحوه انتخاب سیستم فتوولتاییک با اجرا بر روی یک سیستم نمونه تشریح شده است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به شرایط توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی، شهر تهران دارای ظرفیت‌ بالای انرژی خورشیدی می‌باشد که زمینه‌های بهره‌مندی از توسعه پایدار را در این شهر فراهم می‌کند. همچنین نتایج نشان داده که در ساختمان‌ مسکونی مورد مطالعه استفاده و فعال‌سازی سامانه‌های فتوولتائیک خورشیدی سودآوری اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته که خود بستری برای دستیابی به توسعه پایدار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر
    رسول افضلی حسن  کامران دستجردی محمدحسین  دشتی
    منطقه دریای¬ خزر از نظر ژئوپلیتیک انرژی، خطوط انتقال انرژی و امنیت آن از جایگاه بالایی در مناسبات منطقه¬ای و بین¬المللی برخوردار است و پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور بر پیچیدگی¬های تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز افزوده شد. بنابراین کشور چکیده کامل
    منطقه دریای¬ خزر از نظر ژئوپلیتیک انرژی، خطوط انتقال انرژی و امنیت آن از جایگاه بالایی در مناسبات منطقه¬ای و بین¬المللی برخوردار است و پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور بر پیچیدگی¬های تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز افزوده شد. بنابراین کشورهای منطقه¬¬ای و فرامنطقه¬ای برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی و بیشینه¬سازی قدرت خود در نظام بین¬الملل به رقابت بیشتر در این منطقه روی آورده¬اند که رویارویی ایران و آمریکا از مهم¬ترین کشمکش¬های این منطقه می-باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با بهره¬گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای رویکردهای نظری ژئوپلیتیک انرژی و رئالیسم تهاجمی به تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر پرداخته شود. در این راستا یافته¬ها حاکی از آن است که، سیاست خارجی و منافع متضاد دو کشور؛ تلاش آمریکا برای حذف موقعیت ژئوپلیتیک ایران از جریان انتقال انرژی خزر؛ تأثیر آمریکا بر مجادلات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از طریق نظامی و امنیتی شدن این دریا و تهدید منافع و امنیت ملی ایران؛ از مهم¬ترین دلایل تقابل ایران و آمریکا در منطقه خزر هستند. در نهایت، جمهوری-اسلامی¬ایران می¬تواند با درک صحیح از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در سیاست خارجی و دیپلماسی فعال و هوشمندانه به منافع اساسی خود در رژیم حقوقی دریای خزر دست یابد، به¬عنوان حلقه ارتباطی تولیدکنندگان و مصرف¬¬¬کنندگان انرژی قرار گیرد و علاوه¬بر توسعه اقتصادی، اقتصاد بین¬الملل را به امنیت ملی خود گره بزند و تهدیدات را به حداقل برساند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارائه رویکردی بهبود یافته جهت شناسایی موجک مبنای بهینه برای تحلیل داده‌ها در حوزه علوم زمین
    فرناز قریشی بهزاد  تخم¬چی امین روشندل کاهو حسین احمدی نوبری
    ابزارهای تحلیل سیگنال همچون تبدیل‌های گوناگون، در شناسایی و استخراج هر چه بیشتر اطلاعات از سیگنال‌ها به‌کمک محققین آمده‌اند. در میان این ابزارها، تبدیل موجک به‌علت ویژگی‌های مطلوبش مورد اقبال روزافزون قرار گرفته است. مسئله این است که در این تبدیل، توابع موجک مادر گوناگو چکیده کامل
    ابزارهای تحلیل سیگنال همچون تبدیل‌های گوناگون، در شناسایی و استخراج هر چه بیشتر اطلاعات از سیگنال‌ها به‌کمک محققین آمده‌اند. در میان این ابزارها، تبدیل موجک به‌علت ویژگی‌های مطلوبش مورد اقبال روزافزون قرار گرفته است. مسئله این است که در این تبدیل، توابع موجک مادر گوناگونی را می‌توان به‌کار گرفت که انتخاب هر یک از آن‌ها تأثیر مستقیم بر روی تحلیل و نتیجه به‌دست آمده خواهد داشت. در کنار روش‌های گوناگونی که برای ساختن موجک مبنای بهینه منطبق بر سیگنال مورد بررسی ارائه شده، روش‌هایی نیز برای انتخاب موجک مبنای بهینه از میان توابع موجود معرفی شده‌اند. با انتخاب روش تطابق انرژی معمول و اعمال آن بر روی داده‌ها، ضعف عملکرد این روش در گزینش موجک مبنای بهینه در دو بخش مشاهده شد. تبدیل تفریق میانگین به‌عنوان راهکاری قابل تعمیم جهت آماده‌سازی داده‌ها قبل از استفاده از روش تطابق انرژی پیشنهاد گردید. استفاده از این تبدیل ساده به انتخاب موجک مبنای بهینه و رسیدن به پاسخ‌های یکتا در دو بخش مورد سوال انجامید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - سازوكار‌هاي دگرگوني در روابط ژاپن با جمهوري اسلامي ایران
    الهه  كولايي ماندانا  تيشه‌يار
    اصل اساسی روابط خارجی ژاپن با همه کشورهای جهان، جدایی مسایل سیاسی از ملاحظات اقتصادی بود. اما تغییر در ماهیت و ساختار قدرت در نظام بین‌الملل، موجب شده این کشور با تجدید نظر در آن، مبنای روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف را بر پایه مناسبات سیاسی بنا نهد. ژاپنی‌ها امروز چکیده کامل
    اصل اساسی روابط خارجی ژاپن با همه کشورهای جهان، جدایی مسایل سیاسی از ملاحظات اقتصادی بود. اما تغییر در ماهیت و ساختار قدرت در نظام بین‌الملل، موجب شده این کشور با تجدید نظر در آن، مبنای روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف را بر پایه مناسبات سیاسی بنا نهد. ژاپنی‌ها امروز برای تأمین منافع بلند مدت خود، همراهی با روند جهانی حمایت از الگوها و ارزش‌های جهانی شده غربی را ضرورتی انکارناپذیر یافته‌اند. هراس از بر هم خوردن روابط استراتژیک این کشور با ایالات متحده را، می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر رویکرد ژاپن نسبت به ایران دانست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مخارج خانوارهای ایرانی در حوزه انرژی(رويكرد استاني)
    الهام حسين زاده امیرحسین مزینی
    امروزه سرمایه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) امری اجتناب ناپذیر است، چرا که بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله اقتصاد اثر می¬گذارد. با توجه به افزایش سریع جمعیت، افزایش تقاضاي انرژي و محدودیت منابع انرژي یکی از اقدامات اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در کشوره چکیده کامل
    امروزه سرمایه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) امری اجتناب ناپذیر است، چرا که بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله اقتصاد اثر می¬گذارد. با توجه به افزایش سریع جمعیت، افزایش تقاضاي انرژي و محدودیت منابع انرژي یکی از اقدامات اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در کشورها، بهینه سازي و اصلاح ساختارهاي مصرف انرژي می باشد. با توجه به اینکه بخش خانگی یکی از بخش هاي اصلی مصرف کننده ي انرژي است، یکی از رویکردهاي موثر در کاهش و مدیریت مخارج انرژي خانوارها بهره گیري از قابلیت هاي فاوا است. در این راستا در این مطالعه اثر گسترش فاوا بر مخارج انرژی خانوارهاي شهري ایران با استفاده از روش Panel Data و الگوي GLS طی دوره زمانی 1387-1394 و در قالب داده هاي استانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حکایت ازآن دارد که در برخی از مدل¬ها به صورت موردی اثر کاهشی فاوا بر مخارج انرژی دیده شد. لیکن در اکثر مدل¬های برآورد شده اثر کاهشی معناداری از فاوا بر مخارج انرژی خانوارها دیده نمی¬شود. به نظر می¬رسد عمده دلایل این امر ساختار یارانه¬ای حاکم بر قیمت انرژی، پایین بودن سهم انرژی در کل هزینه¬های مصرفی خانوار، نبود فرهنگ صحیح مصرف و... می¬باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - توسعه شاخص هايي براي ارزيابي وضعيت صادرات گاز طبيعي ايران با رويکرد امنيت تقاضاي انرژي
    هادی صاحبی پوریا سوری
    ايران پس از روسيه دومين کشور از لحاظ ذخاير گاز طبيعي در جهان است. 17 درصد ذخاير گاز جهان و بيش از 33 درصد ذخاير گاز کشورهاي اوپک متعلق به ايران است. ايران همچنين بين 5 کشور عمده توليدکننده گاز طبيعي قرار دارد. با توجه به ذخاير فراوان گاز طبيعي در ايران و نرخ اکتشاف بالا چکیده کامل
    ايران پس از روسيه دومين کشور از لحاظ ذخاير گاز طبيعي در جهان است. 17 درصد ذخاير گاز جهان و بيش از 33 درصد ذخاير گاز کشورهاي اوپک متعلق به ايران است. ايران همچنين بين 5 کشور عمده توليدکننده گاز طبيعي قرار دارد. با توجه به ذخاير فراوان گاز طبيعي در ايران و نرخ اکتشاف بالاي منابع جديد و نيز رشد روزافزون نياز به سوختهاي فسيلي در بازارهاي به شدت وابسته به واردات گاز مانند چين، هند، اتحاديه اروپا و ترکيه که همگي از جمله بازارهاي بالقوه براي صادرات گاز ايران محسوب مي شوند؛ چشم انداز مناسبي براي صادرات گاز طبيعي ايران در سالهاي آتي و رشد درآمدهاي حاصل از آن وجود دارد. اما در سالهاي اخير به دليل موقعيت ژئوپليتيکي خاص و قرار گرفتن در مجاورت دو منبع بسيار مهم و استراتژيک تامين گاز طبيعي و نفت خام يعني خليج فارس و درياي خزر از يک سو و بروز حوادث تروريستي و ناآرامي هاي منطقه خاورميانه، آسياي مرکزي و قفقاز از سويي ديگر، مسئله تامين امنيت تقاضاي انرژي و در نتيجه افزايش صادرات آن از ايران بسيار اهميت يافته است. در اين پژوهش پس از بررسي وضعيت ايران از لحاظ توليد، ذخاير و بازارهاي صادرات گاز طبيعي، با در نظرگرفتن سه بعد اقتصادي، سياسي و زيرساختي، هفت شاخص کمّي براي ارزيابي وضيعت صادرات گاز ايران از طريق خط لوله يا از طريق ال ان جي توسعه داده مي شود. سياست گذاران و تصميم گيرندگان حوزه اقتصاد انرژي کشور مي توانند با توجه به شاخص هاي معرفي شده در اين پژوهش و با جمع آوري داده هاي مورد نياز هر شاخص، شرايط هر يک از بازارهاي فعلي و بالقوه صادرات گاز ايران را در حال حاضر يا در سالهاي آتي تحت سناريوهاي مختلف تحليل کرده و با اتخاذ سياست هاي مناسب، امنيت تقاضاي صادرات انرژي ايران خصوصا گاز را ارتقا دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز
    امیرهوشنگ کرمی سید مجتبی سجادی سید رضا حجازی عسگر خادم وطنی
    پایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حد چکیده کامل
    پایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حدود 4 درصد سالانه ) وبیش از 30 میلیون تن در سال در حال رشد است؛ اما "جامعه ی محروم از انرژی " واقعیت انکار ناپذیری است که گریبانگیر میلیاردها نفر از ساکنان کره زمین بوده که از دستیابی به انرژی سالم و پاک بی بهره اند. به عبارت دقیق تر حدود 3 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به انرژی پاک و پایدار دسترسی ندارند. از منظر اقتصادی، در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از مدل های مناسب کسب و کار، عرضه و تقاضای گاز ضمن رسیدن به نقطه تعادلی بهینه، با وجود جریانات ورودی نقدی و گردش مالی بهتر، ازوضعیت پایدارتری در بلند مدت برخوردار خواهد شد. ازطرفی بخش عظیمی از معضلات و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به محیط زیست نیز که امروزه از ناحیه سوء مصرف منابع طبیعی انرژی ، مبتلابه جوامع مختلف است؛ کشورهای صادر کننده گاز را ناگزیر از اندیشیدن ویافتن مدل های نوآورانه کسب وکار برای غلبه بر چنین مشکلاتی می نماید. بدون تردید یکی از رویکردهای کارآمد که باعث اثرگذاری کارآمد صادرکنندگان انرژی بر بازارهای هدف و توسعه بازار پایدارمیشود؛ بازاریابی کارآفرینانه وکاربست آن در قالب مدل های جدید کسب و کار است. دراین پژوهش تلاش شده است تا با نگرش کارآفرینانه و نگاهی نوآورانه و نقادانه به مبانی بازاریابی کلاسیک (مانند ترکیب 4P ) برای بازار گاز، با بهره گیری از روش های کاربردی برآمده از مطالعات موردی و منابع آنلاین از جمله وب سایت شرکتها شامل تجزیه و تحلیل محتوا و انجام تجزیه و تحلیل متقاطع، به درک شباهت ها و تفاوت های مدل های کسب و کار انتخاب شده دست یافت. سپس برمبنای یافته های کلی ومقایسه آنها وبا توجه به نتایج به دست آمده ، ویژگی های کلیدی مدل های مناسب برای کسب و کارهای تامین وعرضه انرژی را ارائه نمود. تجزیه و تحلیل داده های ذکر شده منجر به معرفی مبانی ایجاد مدل کسب و کار برای پاسخگویی به نیازهای پایه ودسترسی جامعه محروم از انرژی خواهد بود که به نوبه خود رونق و گشایش دربازار بزرگ و بکر اقتصادی- اجتماعی رابه ارمغان خواهد آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)
    امیرهوشنگ کرمی سید مجتبی سجادی سیدرضا حجازی عسگر خادم وطنی
    با توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی، شناسایی عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با رویکردکارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد. د چکیده کامل
    با توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی، شناسایی عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با رویکردکارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد. درﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺳﻌﻰ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ بهره گیری از تجارب و دانش خبرگان بازاربین المللی گاز مایع، این نوع ﻋﻮاﻣﻞ شناسایی و ارائه ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از نوع ﻛﻴﻔﻰ بوده وبا بهره گیری ازتکنیک ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ محتوا شکل گرفته اﺳﺖ. دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎى باز و ﻧﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ 15 ﻧﻔﺮ از صاحبان کسب وکار،ﻣﺪﻳﺮان عالی وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى مرتبط با صادرات گاز مایع ایران، منتخب به روش ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺮﻓﻰ،ﮔﺮدآورى گردیده وﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻛﺪﮔﺬارى ﺑﺎز و ﻣﺤﻮرى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ موثربربهره برداری از فرصتهای بین المللی ازدﻳﺪﮔﺎه خبرگان بازار بین المللی گاز ایران را ﻣﻰﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ چهارﻣﺤﻮرکلی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: نگرش کارآفرینانه بین المللی، نوآوری و خلاقیت کارآفرینانه بین المللی، تمایزرقابتی کارآفرینانه بین المللی، و شبکه سازی کارآفرینانه بین المللی. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ چهار دسته عوامل ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻻت و زﻳﺮﻣﻘﻮﻻﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - مروری بر نانوکپسوله کردن مواد تغییر فازی
    احمدرضا بهرامیان
    امروزه با توجه به افزایش رو به رشد نیاز به انرژی و محدودیت سوخت های فسیلی به عنوان منابع رو به اتمام و آلاینده محیط زیست، نیاز به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی بیشتر احساس می شود. یکی از انرژی هایی که کاربرد آن رو به افزایش است، انرژی حرارتی محیط زندگی ما است. از جمل چکیده کامل
    امروزه با توجه به افزایش رو به رشد نیاز به انرژی و محدودیت سوخت های فسیلی به عنوان منابع رو به اتمام و آلاینده محیط زیست، نیاز به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی بیشتر احساس می شود. یکی از انرژی هایی که کاربرد آن رو به افزایش است، انرژی حرارتی محیط زندگی ما است. از جمله موادی که می تواند به عنوان ذخیره کننده انرژی حرارتی مورد استفاده قرار گیرد، مواد تغییر فازی هستند. مواد تغییر فازی موادی هستند که از طریق ذوب یا انجماد، در دمای معینی قابلیت جذب، ذخیره و آزادسازی مقادیر بالای انرژی را دارند. مواد تغییر فازی با ذخیره سازی انرژی حرارتی نهان نقش مهمی در افزایش بازدهی، صرفه جویی در مصرف و جلوگیری از هدر رفتن انرژی دارند. برای جلوگیری از نشت مواد تغییر فازیسامانه، این مواد باید به روش هایی کپسوله یا پایدار شوند. هدف از کپسوله کردن، ایجاد کپسول جدار نازک، با درصد جرمی بالا از مواد تغییر فازی و بازدهی مطلوب جذب و دفع گرما است. در این تحقیق ضمن معرفی مواد تغییر فازی، با مرور تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته در این زمینه به بررسی روش های نانوکپسوله کردن مواد تغییر فازی و تأثیر آن روی توزیع اندازه ذرات نانوکپسول و بازدهی کپسوله کردن، پرداخته می شود. همچنین سعی می شود با توجه به تجربیات دیگر محققان، و با شاخص های بازدهی و پایداری جریان، روش هایکارآمد معرفی و پیشنهاد شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - تجزیه و تحلیل، طراحی و کنترل فیلتر فعال موازی سه فاز با استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی
    مجید نیری‌پور علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان حمیدرضا محمدی
    وجود بارهاي غير خطي و عدم تعادل در شبکه سه‌فاز، باعث ايجاد هارمونيک‌ها و تلفات در شبکه مي‌شود. اعمال فيلترهاي اکتيو و پسيو از جمله روشهاي معمول کاهش يا حذف اين اثرات مي‌باشد. فيلترهاي پسيو در فرکانس خاص طراحي، و هارمونيک معيني را حذف مي‌کند و عيب آن امکان رزنانس آن با ا چکیده کامل
    وجود بارهاي غير خطي و عدم تعادل در شبکه سه‌فاز، باعث ايجاد هارمونيک‌ها و تلفات در شبکه مي‌شود. اعمال فيلترهاي اکتيو و پسيو از جمله روشهاي معمول کاهش يا حذف اين اثرات مي‌باشد. فيلترهاي پسيو در فرکانس خاص طراحي، و هارمونيک معيني را حذف مي‌کند و عيب آن امکان رزنانس آن با امپدانس شبکه معادل متصل به آن، و اندازه بزرگ المان‌هاي آن مي‌باشد. استفاده از فيلتر اکتيو مشکلات فوق را برطرف و علاوه بر حذف هر هارمونيک دلخواه به طور مجزا يا همگي با هم امکان رزنانس با شبکه نيز نخواهد داشت. از مشکلات اين فيلترها سرعت پاسخ ديناميکي محدود بوده که در نتيجه هارمونيک‌ها را در حالت دائم مورد نظر قرار مي‌دهند. در اين مقاله اينورتر مورد استفاده در فيلتر اکتيو بر خلاف روشهای قبلی تحليل تکفاز، به صورت دقيق‌تر يعنی تحليل همزمان سه‌فاز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنين اثر اهمی سلفهای مسير فازها نيز منظور شده است. استفاده از روش کنترل مد لغزشي و فيدبک انرژی خازن‌ها سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر را به طور مؤثري نسبت به روشهاي قبلي بهبود داده و قادر است نامتعادلي بار و هارمونيک را سريعاً جبران نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - مدیریت استاتیكی و مبتنی بر تحلیل حساسیت تراكم انتقال در بازارهای رقابتی برق
    محمد تبریزیان حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    مدیریت تراكم یكی از مهم‌ترین مباحث مدیریت شبكه‌های انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده و بازارهای برق دنیا می‌باشد. در این مقاله پس از بررسی موضوع تراكم انتقال، روشی كامل‌تر نسبت به مقالات قبلی برای مدیریت استاتیكی کوتاه‌مدت تراكم ارائه خواهد شد. مبنای روش پیشنهاد چکیده کامل
    مدیریت تراكم یكی از مهم‌ترین مباحث مدیریت شبكه‌های انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده و بازارهای برق دنیا می‌باشد. در این مقاله پس از بررسی موضوع تراكم انتقال، روشی كامل‌تر نسبت به مقالات قبلی برای مدیریت استاتیكی کوتاه‌مدت تراكم ارائه خواهد شد. مبنای روش پیشنهادی، برنامه‌ریزی (دیسپچ) مجدد تولید توان‌های حقیقی و راكتیو در شین‌های حساس شبكه بر اساس تعیین ضرایب توزیع تراكم (ضرایب حساسیت) و دسته‌بندی شین‌های شبكه انتقال بر پایه این ضرایب حساسیت است. در این مقاله، بازار برق و فرآیندهای آن به‌صورت تركیبی مدل شده است و امکان وجود قراردادهای قطعی انتقال نیز در نظر گرفته شده است. در پایان، روش پیشنهادی بر یكی از شبكه‌های استاندارد، مورد آزمون قرار گرفته است و نتایج عددی كارآمدی آن را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - استفاده از انرژی بالون مبتنی بر کانتورلت در مدل کانتور فعال پارامتری به‌منظور تقطيع شیء بافتی در پس‌زمينه بافتی
    پیمان معلم هما تحويليان سیدحسن منجمی
    شناسایی مرزهای هدف یکی از موضوعات مورد علاقه در بینایی ماشین و پردازش تصویر است. مدل‌های کانتور فعال یکی از روش‌های معروف در شناسایی هدف و قطعه‌بندی اشیا می‌باشند. این مقاله روشی جدید برای قطعه‌بندی اشیای بافتی با استفاده از مدل‌های کانتور فعال پارامتریک معرفی می‌کند. د چکیده کامل
    شناسایی مرزهای هدف یکی از موضوعات مورد علاقه در بینایی ماشین و پردازش تصویر است. مدل‌های کانتور فعال یکی از روش‌های معروف در شناسایی هدف و قطعه‌بندی اشیا می‌باشند. این مقاله روشی جدید برای قطعه‌بندی اشیای بافتی با استفاده از مدل‌های کانتور فعال پارامتریک معرفی می‌کند. در روش پیشنهادی با اضافه‌کردن یک انرژی بالون به تابع انرژی مدل کانتور فعال پارامتریک، امکان شناسایی و قطعه‌بندی شیء بافتی در پس‌زمینه بافتی فراهم می‌شود. در این روش، ویژگی‌های بافتی نقاط کانتور با استفاده از تبدیل کانتورلت محاسبه می‌شود، سپس با مقایسه این ویژگی‌ها با ویژگی‌های بافتی شیء هدف که به‌صورت اطلاعات قبلی وجود دارد، جهت حرکت بالون مشخص می‌شود که در نتیجه آن، منحنی کانتور به‌منظور انطباق بر مرزهای شیء هدف منبسط یا منقبض می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش کانتور فعال مبتنی بر ویژگی‌های بافتی گشتاور دارای دقت بالاتری می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - ارزیابی اقتصادی یک شبکه مستقل با کنترل داخلی شامل منابع انرژی پراکنده
    محمدحسن مرادی علی خندانی
    در اين مقاله 4 سناريوی تأمين انرژي مصرف‌كنندگان با استفاده از تابع هدف پیشنهادی با هم مقايسه گردیده و مناسب‌ترین روش تأمین انرژی مشخص شده است. 4 سناريوی تأمین انرژی عبارتند از: تأمين انرژي تنها به‌وسيله شبكه، شبكه و منابع توليد پراكنده، ريزشبكه به تنهايي و ريزشبكه متصل چکیده کامل
    در اين مقاله 4 سناريوی تأمين انرژي مصرف‌كنندگان با استفاده از تابع هدف پیشنهادی با هم مقايسه گردیده و مناسب‌ترین روش تأمین انرژی مشخص شده است. 4 سناريوی تأمین انرژی عبارتند از: تأمين انرژي تنها به‌وسيله شبكه، شبكه و منابع توليد پراكنده، ريزشبكه به تنهايي و ريزشبكه متصل به شبكه بالادست. اين سناريوهاي تأمين انرژي در قالب دو حالت، بارها بر روي يك فيدر و بارها بر روي فيدرهاي مجزا محاسبه و با هم مقايسه مي‌شوند. تابع هدف پيشنهادي برای هر کدام از سناریوها داراي دو بعد اقتصادي و قابليت اطمينان است. بعد اقتصادي شامل هزينه ثابت و هزینه جاري تأمين انرژي و بعد قابليت اطمينان شامل انرژي تأمين‌نشده مصرف‌كنندگان مي‌باشد كه پس از تبديل تابع هدف به يك بعد با استفاده از برنامه‌ريزي خطي حل مي‌شود. روش پيشنهادي در اين مقاله با روش مشابه مقايسه شده كه نتايج نشان از كارآمدبودن و كاربردي‌تر بودن روش فوق دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - سنجش طیف باندپهن در شبکه‌های رادیوشناختی با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته
    یعثوب اقبالی محمود احمدیان عطاری حمید حسنی
    در شبکه‌های رادیوشناختی، سنجش طیف با هدف پیداکردن حفره‌های طیفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اين مقاله، سنجش طیف باندپهن با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته بررسی می‌شود. به منظور آشکارسازی دقیق و پیداکردن حفره‌های خالی، طیف باندپهن به زیرباندهای مساوی و بدون ه چکیده کامل
    در شبکه‌های رادیوشناختی، سنجش طیف با هدف پیداکردن حفره‌های طیفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اين مقاله، سنجش طیف باندپهن با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته بررسی می‌شود. به منظور آشکارسازی دقیق و پیداکردن حفره‌های خالی، طیف باندپهن به زیرباندهای مساوی و بدون هم‌پوشانی تقسیم می‌شود. هدف اصلي، انتخاب سطح آستانه‌های زیرباندها به صورت هم‌زمان می‌باشد. در این مقاله با فرموله‌کردن مسأله سنجش طیف به صورت یک دسته از مسایل بهینه‌سازی، به دنبال بیشینه‌کردن مجموع گذردهی فرصت‌طلبانه کاربران رادیوشناختی می‌باشیم. با اعمال برخی شرایط عملی، مسأله بهینه‌سازی به یک مسأله محدب تبدیل شده و جواب بهینه آن محاسبه شده است. در بخش شبیه‌سازی نشان داده می‌شود که استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته، مجموع گذردهی را به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - آشکارسازی هم‌زمان زیرکانال‌های همبسته OFDM برای سنجش پهن باند طیف در شبکه‌های رادیوشناختگر
    برزو رسولی علی الفت
    در این مقاله مسأله سنجش پهن باند طیف را در حالتی که کاربران اولیه از مدولاسیون OFDM استفاده می‌کنند، بررسی می‌کنیم. در این راستا شکل پالس هر زیرکانال غیر ایده آل فرض شده و در نتیجه بخشی از توان آن به زیرکانال‌های مجاور نشت می‌کند. این پدیده باعث می‌شود که انرژی اندازه‌گ چکیده کامل
    در این مقاله مسأله سنجش پهن باند طیف را در حالتی که کاربران اولیه از مدولاسیون OFDM استفاده می‌کنند، بررسی می‌کنیم. در این راستا شکل پالس هر زیرکانال غیر ایده آل فرض شده و در نتیجه بخشی از توان آن به زیرکانال‌های مجاور نشت می‌کند. این پدیده باعث می‌شود که انرژی اندازه‌گیری شده از هر زیرکانال (آمارگان تصمیم‌گیری در آشکارساز انرژی) با اندازه‌گیری زیرکانال‌های دیگر همبستگی پیدا کند. از این رو برای آشکارسازی هم‌زمان وضعیت تمام زیرکانال‌های شبکه اولیه یک روش تکراری ساده ارائه می‌دهیم و بهبود عملکرد این روش را در مقایسه با آشکارسازی مجزا که در آن آشکارسازی هر زیرکانال مستقل از بقیه است، در حالات همیار و غیر همیار مشاهده می‌کنیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده توسط جایابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی در شبکه‌های توزیع
    ناصر بیابانی مریم رمضانی حمید فلقی
    منابع تولید پراکنده افزون بر مزایای بسیار زیادی که برای سیستم قدرت به همراه دارند، دارای معایبی نیز هستند. افزایش نفوذ این تجهیزات در سیستم قدرت، در کنار اثرات مطلوبی چون کاهش توان دریافتی از شبکه بالادست، می‌تواند به اضافه بار در زمان‌های کم‌باری سیستم منجر شود. از این چکیده کامل
    منابع تولید پراکنده افزون بر مزایای بسیار زیادی که برای سیستم قدرت به همراه دارند، دارای معایبی نیز هستند. افزایش نفوذ این تجهیزات در سیستم قدرت، در کنار اثرات مطلوبی چون کاهش توان دریافتی از شبکه بالادست، می‌تواند به اضافه بار در زمان‌های کم‌باری سیستم منجر شود. از این رو در مطالعات اخیر، تلاش‌های فراوانی برای رفع موانع افزایش نفوذ این منابع صورت گرفته است. استفاده از سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی یکی از روش‌هایی است که با جلوگیری‌ از عیوب ممکن منابع تولید پراکنده، می‌تواند باعث افزایش نفوذ این منابع در سیستم‌های قدرت شود. سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی با ذخیره‌سازی انرژی در ساعات کم‌باری و تحویل آن به شبکه در ساعات پیک، می‌توانند افزون بر کاهش تلفات شبکه توزیع، نفوذ منابع تولید پراکنده را نیز افزایش دهند. در این مقاله پس از تشریح مسایل مکان‌‌یابی منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی، جایابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی با هدف کاهش تلفات شبکه توزیع ارائه شده است. نتایج به دست آمده با استفاده ازالگوریتم ژنتیک نشان می‌دهد مکان‌یابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی نسبت به جایابی جداگانه آنها، می‌تواند نفوذ منابع تولید پراکنده را افزایش داده و تلفات شبکه توزیع را به مقدار بیشتری کاهش دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - مدل‌سازی کلیدزنی انتقال و محدودیت‌های پایداری آن در بازار احتمالاتی هم‌زمان انرژی و رزرو چرخان
    رحمت اعظمی محمودرضا حقی‌فام
    در این مقاله موضوع کلیدزنی شبکه انتقال در بازار احتمالی هم‌زمان انرژی و رزرو چرخان مدل‌سازی شده است. در مدل‌سازی انجام‌گرفته قیود دینامیکی متناظر با کلیدزنی شبکه انتقال در داخل مسأله بهینه‌سازی مدل شده است و هدف از بیان مسأله کمینه‌کردن هزینه تأمین بار، هزینه امنیت شبکه چکیده کامل
    در این مقاله موضوع کلیدزنی شبکه انتقال در بازار احتمالی هم‌زمان انرژی و رزرو چرخان مدل‌سازی شده است. در مدل‌سازی انجام‌گرفته قیود دینامیکی متناظر با کلیدزنی شبکه انتقال در داخل مسأله بهینه‌سازی مدل شده است و هدف از بیان مسأله کمینه‌کردن هزینه تأمین بار، هزینه امنیت شبکه و جلوگیری از ناپایداری گذرا در هنگام بازکردن خطوط می‌باشد. کلیدزنی انتقال در مقایسه با روش‌های دیگر همانند بازآرایی تولید و قطع بار می‌تواند به عنوان روشی کنترلی برای مدیریت پیشامدها در سیستم به کار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از مدل برنامه‌ریزی احتمالاتی غیر خطی اعداد صحیح، کلیدزنی انتقال در هنگام بهره‌برداری عادی و پیشامدها برای تعیین میزان بهینه انرژی و رزرو به کار گرفته شده است. برای بررسی کارایی استراتژی پیشنهادی سیستم تست 14شینه مورد مطالعه قرار گرفته است و مطابق با نتایج حاصل‌شده، استراتژی پیشنهادی هزینه‌های حدی انرژی و رزرو را کاهش داده است و از طرفی در نظر گرفتن محدودیت‌های دینامیکی باعث کم‌شدن اثرات کاهش هزینه در بازار می‌شود ولی ناپایداری گذرای سیستم و هزینه‌های ناپایداری را هنگام خروج خطوط مورد نظر قرار داده و هزینه‌های مرتبط با آن را کاهش می‌دهد.. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - برنامه‌ریزی توسعه منابع انرژی گسترده با در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی سیاست‌گذار
    علیرضا شیخی فینی محسن پارسامقدم محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    این مقاله چارچوبي را بر مبنای برنامه‌ریزی دینامیکی و تئوری بازی برای برنامه‌ریزی توسعه تولید منابع انرژی گسترده از دیدگاه سرمایه‌گذار ارائه می‌دهد. در چارچوب ارائه‌شده، جنبه‌ها و ویژگی‌های مختلف برنامه‌ریزی این منابع از جمله عدم قطعیت، ریسک و سایر خصوصیات آنها مورد توجه چکیده کامل
    این مقاله چارچوبي را بر مبنای برنامه‌ریزی دینامیکی و تئوری بازی برای برنامه‌ریزی توسعه تولید منابع انرژی گسترده از دیدگاه سرمایه‌گذار ارائه می‌دهد. در چارچوب ارائه‌شده، جنبه‌ها و ویژگی‌های مختلف برنامه‌ریزی این منابع از جمله عدم قطعیت، ریسک و سایر خصوصیات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه منابع بادی، گازی و برنامه‌های پاسخ‌گویی بار به عنوان منابع انرژی گسترده در نظر گرفته شده‌اند. عدم قطعیت‌های منابع بادی و برنامه‌های پاسخ‌گویی بار سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران این منابع دچار ریسک گردند و برای چیره‌شدن بر این مشکلات مدل اصلاح‌شده‌ای ارائه شده تا اثرات مداخلات سیاست‌گذار را بر توسعه منابع بادی و برنامه‌های پاسخ‌گویی بار ارزیابی نماید. اين كار با بهره‌گيري از برنامه‌ريزي ديناميكي انجام پذيرفته و در هر مرحله از اين برنامه‌ریزی، تعادل نش با استفاده از مدل کارنو محاسبه شده است. مدل ارائه‌شده عدم قطعیت ذاتی در تولید منابع بادی، برنامه‌های پاسخ‌گویی بار و عدم قطعیت در قیمت برق و سوخت را پوشش داده و می‌تواند حالت بهينه سرمایه‌گذاری در اين منابع را ارائه نماید. برای نشان‌دادن مؤثربودن روش پیشنهادی، این روش بر روی یک شبکه نمونه اجرا شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - PLAER: الگوريتم مسيريابي آگاه از انرژي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم به کمک مفهوم جريمه در اتوماتاي يادگير
    مرتضي پرويزي عمران علي معيني حميد حاج سيدجوادي
    حسگرهاي موجود در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم معمولاً با انرژي باتري و با عمر محدود کار مي‌کنند، به همين دليل کاهش مصرف انرژي در آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله، الگوريتم مسيريابي جديدي جهت کاهش مصرف انرژي در اين شبکه‌ها معرفي مي‌شود که از اتوماتاي يادگير به منظ چکیده کامل
    حسگرهاي موجود در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم معمولاً با انرژي باتري و با عمر محدود کار مي‌کنند، به همين دليل کاهش مصرف انرژي در آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله، الگوريتم مسيريابي جديدي جهت کاهش مصرف انرژي در اين شبکه‌ها معرفي مي‌شود که از اتوماتاي يادگير به منظور يافتن مسير مناسب جهت ارسال بسته‌هاي داده بهره مي‌گيرد. رويکرد اصلي اين الگوريتم به اين صورت است که مصرف انرژي در مسيرهاي مختلف را با در نظر گرفتن سطح انرژي و تأخير گره‌ها متوازن نگه مي‌دارد و بدين منظور از شيوه جريمه‌دهي در اتوماتاي يادگير بهره مي‌گيرد. براي ارزيابي کارايي الگوريتم پيشنهادي، اين پروتکل مسيريابي با نرم‌افزار OMNET++ شبيه‌سازي و نتايج به دست آمده با دو پروتکل LABER و BEAR مقايسه شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که در شبکه با ساختار استاتيک، در مصرف انرژي و ارسال بسته‌هاي کنترلي و در نتيجه طول عمر شبکه در پروتکل پيشنهادي نسبت به پروتکل‌هاي مقايسه‌شده بهبود حاصل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - طراحی یک الگوریتم مسیریابی آگاه از انرژی مجموعه غالب متصل مبتنی بر زیرساخت شبکه‌های مش بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه
    آیدین شفارودی سیدوحید ازهری
    شبكه مش بي‌سيم، شبكه‌ای چندجهشه متشکل از مسيرياب‌ها و كاربران مش می‌باشد که امكان يك‌پارچه كردن شبكه‌هاي بی‌سيم موجود، جهت ارائه سرويس با ويژگي‌هاي متنوع‌تر و بهتر را فراهم مي‌آورد. مسیریاب‌ها به صورت خودکار به برقراري ارتباط بی‌سیم بین یکدیگر می‌پردازند، بنابراین در بس چکیده کامل
    شبكه مش بي‌سيم، شبكه‌ای چندجهشه متشکل از مسيرياب‌ها و كاربران مش می‌باشد که امكان يك‌پارچه كردن شبكه‌هاي بی‌سيم موجود، جهت ارائه سرويس با ويژگي‌هاي متنوع‌تر و بهتر را فراهم مي‌آورد. مسیریاب‌ها به صورت خودکار به برقراري ارتباط بی‌سیم بین یکدیگر می‌پردازند، بنابراین در بسیاري موارد نیاز به اعمال مدیریت و صرف هزینه هنگفت براي راه‌اندازي شبکه وجود ندارد. از طرفی این گونه از شبکه‌ها دارای قابلیت متصل‌کردن شبکه‌های ناهمگون به هم هستند و می‌توانند از استانداردهای متنوعی پشتیبانی کنند. در مواردی که مسیریاب‌های زیرساخت شبکه مش به انرژی برق شهری دسترسی نداشته باشند، استفاده از شبکه مش بی‌سیمی که با باتری و انرژی خورشیدی کار می‌کند، بسیار مفید خواهد بود. در این حالت اساسی‌ترین مشکل، اتمام سریع شارژ باتری‌ها و قطع شبکه است و لذا در این مقاله راهکاری برای افزایش طول عمر شبکه و استفاده بهینه از انرژی باتری گره‌ها پیشنهاد شده که می‌تواند مدت زمان کارکرد شبکه را بسیار بالا ببرد. الگوریتم مسیریابی پیشنهادی، گره‌هایی در شبکه را با بیشترین انرژی باقیمانده مشخص کرده و داده‌ها فقط از میان گره‌های تعیین‌شده عبور می‌کنند تا زمانی که انرژی یک گره به سطح آستانه از پیش مشخص شده نزدیک شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که این روش کارایی بهتری نسبت به شیوه‌های متداول مسیریابی و ارسال اطلاعات در این نوع شبکه‌ها دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - راه حل‌های برخط بهینه مجانبی برای شبکه‌های مخابراتی جاذب انرژی
    محمود محصل فقهی علی‌اعظم عباسفر
    جذب انرژی یک راه حل نوین برای محدودیت همیشگی شبکه‌های بی‌سیم که همان محدودیت انرژی است، می‌باشد. گره‌های جاذب انرژی با دسترسی به منابع نامحدود انرژی، برای افزایش طول عمر شبکه‌های مخابراتی بی‌سیم به کار گرفته می‌شوند. در این قالب، اخیراً جذب انرژی به عنوان یک روش نوید‌ده چکیده کامل
    جذب انرژی یک راه حل نوین برای محدودیت همیشگی شبکه‌های بی‌سیم که همان محدودیت انرژی است، می‌باشد. گره‌های جاذب انرژی با دسترسی به منابع نامحدود انرژی، برای افزایش طول عمر شبکه‌های مخابراتی بی‌سیم به کار گرفته می‌شوند. در این قالب، اخیراً جذب انرژی به عنوان یک روش نوید‌دهنده برای مخابرات سبز ظهور کرده است. در این مقاله، تخصیص برخط منابع که به طور مجانبی بهینه می‌باشد برای دسته وسیعی از توابع فایده در شبکه‌های مخابراتی EH ارائه شده است. نشان داده شده که جواب با در نظر گرفتن الگوی متوسط تولید EH و مستقل از دینامیک تصادفی آن حاصل می‌شود. جواب به دست آمده نه دارای پیچیدگی راه حل‌های برخط همچون برنامه‌ریزی پویا است و نه از دانش غیر علّی در مورد الگوی EH بهره می‌برد. علاوه بر این چندین مثال عملی برای توابع فایده و هزینه به کار رفته در سامانه‌های مخابراتی در نظر گرفته شده و نتیجه کلی به دست آمده برای آنها ارائه خواهد شد. همچنین با شبیه‌سازی‌های عددی به بررسی و راستی‌آزمایی نتایج تحلیلی خواهیم پرداخت. نتایج شبیه‌سازی دستاوردهای تحلیلی ارائه‌شده در این مقاله را تأیید کرده و میزان دقت منحنی‌های تحلیلی مجانبی را برای بازه‌های ارسال به کار رفته در عمل نشان می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - ‌آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه
    آصف پورمعصومی هادی صدوقی یزدی هادی قائمی زهرا دلخسته
    با توسعه تعاملات مبتنی بر وب نظیر نظرسنجی‌ها، وبلاگ‌های شخصی و شبکه‌های اجتماعی، آنالیز حس و یا کاوش عقیده به یکی از حوزه‌های تحقیقاتی مهم در علوم کامپیوتر تبدیل شده است. تا کنون روش‌های زیادی مبتنی بر یادگیری ماشین و همچنین پردازش زبان طبیعی در ارتباط با آنالیز حس ارائ چکیده کامل
    با توسعه تعاملات مبتنی بر وب نظیر نظرسنجی‌ها، وبلاگ‌های شخصی و شبکه‌های اجتماعی، آنالیز حس و یا کاوش عقیده به یکی از حوزه‌های تحقیقاتی مهم در علوم کامپیوتر تبدیل شده است. تا کنون روش‌های زیادی مبتنی بر یادگیری ماشین و همچنین پردازش زبان طبیعی در ارتباط با آنالیز حس ارائه شده است. در این مقاله از توزیع کلمات در مجموعه اسناد جمع‌آوری شده به عنوان معیاری جدید برای تشخیص حس جمله استفاده شده است. در روش پیشنهادی با طراحی حوزه تبدیل بهینه مناسب روی توزیع کلمات، دو هدف حداکثرکردن انرژی طیفی کلاس 1 در فرکانس‌های پایین و حداکثرکردن انرژی طیفی کلاس 2 در فرکانس‌های بالا دنبال می‌شود. با طراحی حوزه تبدیل بهینه، داده‌ها از حوزه فراوانی به حوزه فوریه نگاشت می‌شوند. با این تبدیل بهینه، جداسازی الگوهای دوکلاسی از مفاهیم خوش‌بینی و بدبینی در حوزه تبدیل به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. برای محقق‌شدن مدل ریاضی، استراتژی استفاده از پروفایل نمونه‌ها روی همه نمونه‌های سیگنال نماینده کلاس 1 ارائه شده و مسأله حل می‌شود. طیف این پروفایل دارای مؤلفه‌های فرکانس پایین می‌باشد که با فرض تضاد طیفی دوکلاسی 1 و 2، حداکثرکردن انرژی طیفی کلاس 2 نیز ارضا می‌گردد. این روش به روی متون با زبان فارسی و انگلیسی اجرا شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - طراحی کنترل‌کننده چندمتغیره‎ برای یک مبدل جدید DC-DC چندورودی/ خروجی و کاربردی در سیستم SMES
    محمدرضا عليزاده پهلواني سیاوش تقی‎پور بروجنی
    در سیستم‎های قدرت امروزی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، مشکلاتی برای بهره‎برداران شبکه قدرت به وجود آورده است که یکی از مهم‌ترین این مشکلات عدم توانایی منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید انرژی در کلیه شرایط است. به طور مثال، آرایه‎های خورشیدی در لحظاتی که روی آنها سایه چکیده کامل
    در سیستم‎های قدرت امروزی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، مشکلاتی برای بهره‎برداران شبکه قدرت به وجود آورده است که یکی از مهم‌ترین این مشکلات عدم توانایی منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید انرژی در کلیه شرایط است. به طور مثال، آرایه‎های خورشیدی در لحظاتی که روی آنها سایه افتاده یا در طول شب، نمی‎توانند توان الکتریکی قابل ملاحظه‎ای تولید کنند. استفاده از سیستم‎های ذخیره‎سازی انرژی الکتریکی در اندوکتانس‎های قدرت (سیستم SMES) به عنوان یکی از راه حل‎های این مشکل مطرح شده است. در این روش از اندوکتانس‎های قدرت جهت ذخیره‎سازی انرژی استفاده می‎شود که در مواقع نیاز این انرژی به شبکه تحویل داده می‎شود. در اين مقاله در بخش اول به معرفی یک ساختار کاربردی برای مبدل‎های DC-DC سه‌ورودی/ سه‌خروجی پرداخته شده که ساختار مذکور از نظر تعداد المان‎های مورد نیاز و کنترل‎پذیری از وضعیت مناسبی جهت استفاده در سیستم ‎SMES برخوردار است. در بخش دوم، یک کنترل‌کننده مناسب با بهره‎گیری از روش کنترل چندمتغیره که یک روش کارآمد در کلیه وضعیت‎های شبکه قدرت است، جهت کنترل کلیدهای موجود در مبدل طراحی شده است. ویژگی مهم کنترل‌کننده تنظیم‌کردن ولتاژ سه پایانه خروجی مبدل در کلیه شرایط شارژ و دشارژ اندوکتانس‎های موجود در ورودی‎های مبدل است. به طور کلی طراحی مبدل DC-DC جهت استفاده در سیستم SMES و طراحی کنترل‌کننده برای آن، از اهداف اصلی این پژوهش هستند. در نهايت کارايی مبدل پيشنهادی و روش کنترلی مطرح‌شده توسط شبيه‌سازی به اثبات رسيده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - تعیین قیمت خرید برق از واحدهای تولید پراکنده خصوصی توسط شرکت توزیع با در نظر گرفتن فرایند خازن‌گذاری و لحاظ كردن هزینه خاموشی
    بهنام رضايی محمدصادق قاضی‌زاده وحید وحیدی‌نسب
    با وقوع تجدید ساختار و افزایش خصوصی‌سازی در صنعت برق، هدف اصلی شرکت‌های توزیع افزایش درآمد خود با توجه به قوانین موجود شد. حضور واحدهای تولید پراکنده (DG) خصوصی و امکان خرید برق مازاد آنها با قیمتی کمتر از قیمت خرید برق در بازار برق، امکان نصب خازن و بهره‌گیری از مزایای چکیده کامل
    با وقوع تجدید ساختار و افزایش خصوصی‌سازی در صنعت برق، هدف اصلی شرکت‌های توزیع افزایش درآمد خود با توجه به قوانین موجود شد. حضور واحدهای تولید پراکنده (DG) خصوصی و امکان خرید برق مازاد آنها با قیمتی کمتر از قیمت خرید برق در بازار برق، امکان نصب خازن و بهره‌گیری از مزایای آن و همچنین مواردی از جمله پرداخت هزینه خاموشی به مشترکین، هزینه تلفات انرژی و مشکل پروفیل ولتاژ در سطح شبکه توزیع، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای شرکت توزیع ایجاد کرده که به دنبال آن باید در شرایط مختلف شبکه خود یک استراتژی مناسب اتخاذ کند. در سناریوی اول این مقاله در حالی که DG در شبکه توزیع نیست، افزایش درآمد شرکت توزیع با جایابی بهینه خازن‌های ثابت و سوئیچ‌شونده صورت می‌گیرد. در سناریوی دوم افزایش درآمد با تعیین بالاترین قیمت قابل قبول خرید برق از DG با مکان معلوم و در سناریوی سوم با تعیین قیمت خرید برق از DG که مکان‌یابی آن توسط شرکت توزیع انجام شده است، صورت می‌گیرد. مطالعات شبیه‌سازی بر روی یک شبکه توزیع kV 20 در شهر رشت با 18 شین صورت گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - بهره‌برداری بهینه هاب انرژی با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل
    زهرا هاشمی امین رمضانی محسن پارسامقدم
    مفهوم سامانه هاب انرژی به عنوان مدلی برای مطالعه یک‌پارچه زیرساخت‌های مختلف انرژی مطرح می‌شود. هاب انرژی مجموعه‌ای متشکل از مبدل‌ها و ذخیره‌کننده‌هاست که از یک سو حامل‌های انرژی را از شبکه بالادست دریافت می‌کند و از سوی دیگر به تأمین تقاضای مصرف‌کنندگان انرژی می‌پردازند چکیده کامل
    مفهوم سامانه هاب انرژی به عنوان مدلی برای مطالعه یک‌پارچه زیرساخت‌های مختلف انرژی مطرح می‌شود. هاب انرژی مجموعه‌ای متشکل از مبدل‌ها و ذخیره‌کننده‌هاست که از یک سو حامل‌های انرژی را از شبکه بالادست دریافت می‌کند و از سوی دیگر به تأمین تقاضای مصرف‌کنندگان انرژی می‌پردازند. در این مقاله مدل‌سازی فضای حالت برای این سامانه ارائه می‌شود، سپس برای بهره‌برداری این سامانه به علت داشتن ساختار دینامیکی و به لحاظ داشتن عدم قطعیت ناشی از پیش‌بینی پروفایل بار و قیمت، روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل ارائه می‌شود. روش ارائه‌شده بر روی هاب انرژی شامل ترانسفورماتور، بویلر، CHP و ذخیره‌سازهای حرارتی و الکتریکی با در نظر گرفتن برنامه پاسخ‌گویی بار اعمال می‌شود. نتایج به دست آمده، اثربخشی روش پیشنهادی را برای مسأله بهره‌برداری این سامانه نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - برنامه‌ریزی بهینه اقتصادی یک ریزشبکه در حالت جزیره‌ای با در نظر گرفتن منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، باتری و سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی در حضور برنامه پاسخگویی بار
    علی مهدی‌زاده نوید تقی‌زادگان کلانتری
    ریزشبکه‌ها در سیستم توزیع با بهره‌گیری از منابع انرژی پراکنده تجدیدپذیر قادر به تأمین بار خود در سیستم سطح ولتاژ پایین هستند و می‌توانند در قسمت‌هایی که دسترسی به شبکه برق سراسری امکان‌پذیر نیست با هزینه سرمایه‌گذاری کمتر استفاده شوند. ریزشبکه مورد استفاده در این پژوهش چکیده کامل
    ریزشبکه‌ها در سیستم توزیع با بهره‌گیری از منابع انرژی پراکنده تجدیدپذیر قادر به تأمین بار خود در سیستم سطح ولتاژ پایین هستند و می‌توانند در قسمت‌هایی که دسترسی به شبکه برق سراسری امکان‌پذیر نیست با هزینه سرمایه‌گذاری کمتر استفاده شوند. ریزشبکه مورد استفاده در این پژوهش دارای منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی و سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی می‌باشد. این مقاله، استراتژی مدیریت انرژی جدید را در ریزشبکه با وجود سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی و با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های منابع تجدیدپذیر ارائه داده است. مینیمم‌کردن هزینه بهره‌برداری باتری، سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی، هزینه مربوط به انرژی تأمین‌نشده و مازاد انرژی با در نظر گرفتن قیود تأمین بار از اهداف این استراتژی جدید می‌باشد. محدودیت‌های فنی در نظر گرفته شده در این مقاله شامل محدودیت‌های منابع تولید پراکنده و سیستم‌های ذخیره‌ساز هیدروژنی و باتری می‌باشد. سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی شامل الکترولایزر، تانک‌های هیدروژنی و پیل سوختی می‌باشد. برنامه پاسخگویی طرف بار به منظور مسطح‌کردن نمودار بار و بهره‌برداری بهینه از ریزشبکه به کار گرفته شده است. با استفاده از نرم‌افزار GAMS مدل پیشنهادی روی یک ریزشبکه اجرا شده که خروجی‌های حاصل از شبیه‌سازی این مدل روی ریزشبکه نشان می‌دهد استفاده از سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی و برنامه پاسخگویی بار باعث کاهش هزینه‌های بهره‌برداری ریزشبکه می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروی برقی به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی GA-PSO
    محمدحسن مرادی مصطفی رضایی مظفر پرهام محمد علیزاده
    نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) و خودروهای برقی به شبکه به دلیل ماهیت تصادفی‌بودنشان می‌تواند تأثیرات منفی بر عملکرد شبکه مثل کاهش کیفیت توان و افزایش تلفات داشته باشد. این چالش‌ها می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق بر مبنای تغییرات خروجی این منابع برای تأمین تقاضای اضافی نا چکیده کامل
    نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) و خودروهای برقی به شبکه به دلیل ماهیت تصادفی‌بودنشان می‌تواند تأثیرات منفی بر عملکرد شبکه مثل کاهش کیفیت توان و افزایش تلفات داشته باشد. این چالش‌ها می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق بر مبنای تغییرات خروجی این منابع برای تأمین تقاضای اضافی ناشی از شارژ خودروها به حداقل برسد. به این منظور در این مقاله روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت هم‌زمان منابع تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروهای برقی و مدیریت پروسه شارژ خودروها در شبکه ارائه شده است. تابعی چند‌ هدفه در جهت کاهش تلفات توان، نوسانات ولتاژ، هزینه تأمین انرژی و هزینه‌ تعمیر و نگهداری باتری خودرو معرفی شده که در آن یافتن مکان و ظرفیت منابع تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروی برقی به عنوان متغیرهای هدف انجام می‌گیرد. ضرایبی وابسته به سرعت باد، تابش خورشید و نسبت تقاضای پیک سیستم برای بهبود ضریب بار شبکه و مدیریت الگوی شارژ خودروها در ساعات پیک و غیر پیک معرفی شده است. الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی GA-PSO بهبودیافته برای حل مسئله بهینه‌سازی در چهار سناریو مختلف استفاده شده و عملکرد روش مذکور با شبیه‌سازی بر روی شبکه تست IEEE 33باسه در نرم‌افزار Matlab بررسی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - به کارگیری منطق فازی در انتخاب مناسب گره بعدی برای پیکربندی مسیر با پروتکل LEAP در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
    وحید ستاری نائینی فاطمه موحدی
    با توجه به این که در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، انتخاب مناسب گره بعدی جهت جلوگیری از حملات و کاهش سطح مصرف انرژی حایز اهمیت است، در این مقاله روشی مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب گره گام بعدی با مد نظر قرار دادن وضعیت و انتقال گزارش به گره‌های مختلف ارائه می‌شود. در این روش ب چکیده کامل
    با توجه به این که در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، انتخاب مناسب گره بعدی جهت جلوگیری از حملات و کاهش سطح مصرف انرژی حایز اهمیت است، در این مقاله روشی مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب گره گام بعدی با مد نظر قرار دادن وضعیت و انتقال گزارش به گره‌های مختلف ارائه می‌شود. در این روش به صورتی کارامد گره گام بعدی با چهار عامل بر مبنای سیستم منطق فازی انتخاب می‌شود. این چهار عامل، بیان‌کننده چهار پارامتر بهینه‌شده از نظر انرژی، یعنی درجه نزدیکی گره به کوتاه‌ترین مسیر، درجه نزدیکی گره به سرخوشه، نسبت انرژی باقیمانده هر گره و تعداد پیام‌های غلط فیلترشده می‌باشد. روش پیشنهادی با افزایش سطح انرژی و حفظ سطح همسانی از امنیت در مقایسه با پروتکل LEAP همراه است. همچنین این امکان فراهم می‌شود تا با انتخاب مناسب گام بعدی قادر به شناسایی مسیرهای مناسب و امن و جلوگیری از حملات باشیم. مقایسه روش پیشنهادی و روش‌های مرتبط نشان می‌دهد که روش پیشنهادی مصرف انرژی را کاهش چشم‌گیری داده و متعاقب آن طول عمر شبکه را افزایش می‌دهد. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با انتخاب مناسب گام بعدی با تلفات بسته کمتری نسبت به روش‌های دیگر مواجه هستیم پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC در حضور خودروهای برقی تحت مدیریت طرف تقاضا
    علی مهدی‌زاده نوید تقی‌زادگان کلانتری جواد صالحی
    در سال‌های اخیر، نفوذ منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در ریزشبکه AC افزایش یافته است. همچنین مدیریت طرف تقاضا می‌تواند برای مدیریت بار پیک استفاده شود تا عملکرد بهینه ریزشبکه AC را بهبود دهد. بنابراین، این مقاله بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC در حضور خودروهای بر چکیده کامل
    در سال‌های اخیر، نفوذ منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در ریزشبکه AC افزایش یافته است. همچنین مدیریت طرف تقاضا می‌تواند برای مدیریت بار پیک استفاده شود تا عملکرد بهینه ریزشبکه AC را بهبود دهد. بنابراین، این مقاله بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC در حضور خودروهای برقی تحت مدیریت طرف تقاضا را به طور هم‌زمان پیشنهاد داده است. مدل ارائه‌شده چگونگی عملکرد کوتاه‌مدت ریزشبکه را شامل نحوه و میزان تبادل با شبکه بالادست، تولید واحدهایDG شامل توربین‌های بادی، باتری ذخیره‌ساز، دیزل ژنراتورها، شارژ و دشارژ هوشمند خودروهای برقی و نحوه مشارکت مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی و تجمیع‌کننده‌های مصرف‌کنندگان کوچک در برنامه‌های مدیریت طرف تقاضا را به صورتی که هزینه بهره‌برداری ریزشبکه کمینه شود تعیین می‌کند. فرمولاسیون ارائه‌شده مدل ریاضی منابع مختلف انرژی را در ریزشبکه مدل کرده و قیود پخش بار AC و محدودیت ولتاژ شین‌ها و جریان فیدرها را در ریزشبکه در نظر گرفته است. ریزشبکه 33 شین AC به عنوان تست سیستم استفاده می‌شود تا اثرات خودروهای برقی و مدیریت طرف تقاضا را روی بهره‌برداری بهینه ریزشبکه AC بررسی کند. مدل پیشنهادی به شکل برنامه‌ریزی غیر خطی آمیخته با اعداد صحیح مدل‌سازی شده و با استفاده از حل‌کننده SBB تحت نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS حل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - ارائه یک الگوریتم مبتنی بر رایانش مه جهت مسیریابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم
    الهام میرزاوند بروجنی دادمهر رهبری محسن نیک‌رای
    شبکه‌های حسگر بی‌سیم از هزاران گره کوچک تشکیل شده‌اند که کوچکی و ارزانی این گره‌ها موجب استفاده گسترده آنها در زمینه‌های مختلف شده است. در کنار مزیت‌های این شبکه‌ها، محدودیت در مصرف انرژی، منابع پردازشی و ذخیره‌سازی موجب شده مطالعات بسیاری به‌منظور کاهش این محدودیت‌ها ا چکیده کامل
    شبکه‌های حسگر بی‌سیم از هزاران گره کوچک تشکیل شده‌اند که کوچکی و ارزانی این گره‌ها موجب استفاده گسترده آنها در زمینه‌های مختلف شده است. در کنار مزیت‌های این شبکه‌ها، محدودیت در مصرف انرژی، منابع پردازشی و ذخیره‌سازی موجب شده مطالعات بسیاری به‌منظور کاهش این محدودیت‌ها ارائه شود. در سال‌های اخیر با ظهور مفهوم محاسبات مه، راهکارهای جدید و مؤثری در زمینه مسیریابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم مطرح ‌شده است. از آنجایی که در این شبکه‌ها، حفظ گره‌های زنده و کاهش انرژی مصرفی گره‌ها حایز اهمیت است لذا محاسبات مه در راستای این هدف به کار گرفته می‌شود. در پروتکل‌های مطرح مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، بهترین راه جهت ارسال داده‌ها به سرخوشه‌ها و همچنین ایستگاه اصلی مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعات جدید از محاسبات مه، جهت یافتن بهترین روش مسیریابی بهره برده شده که در این روش‌ها کاهش انرژی مصرفی و افزایش طول عمر شبکه را شاهد بوده‌ایم. ما نیز در این مقاله یک معماری مبتنی بر رایانش مه جهت مسیریابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم را ارائه داده‌ایم. مطابق نتایج شبیه‌سازی، این پروتکل، انرژی مصرفی را 9% و همچنین تعداد گره‌های زنده را 74% در مقایسه با روش مورد بررسی بهبود بخشیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - ارائه روشی برای دریافت داده‌ی حسگر بی‌سیم توسط مشتری وب از طریق دروازه اینترنت اشیاء مبتنی بر پروتکل CoAP
    محمدرضا نیک‌سرشت حميد حاج سيدجوادي مهدی ملامطلبی
    پیشرفت فناوری در حوزه شبکه‌های حسگر بی‌سیم و امکان استفاده از پروتکل اینترنت در اشیای کوچک با منابع محدود (مانند حسگرها)، چشم‌انداز اینترنت را تغییر داده است. نحوه تعامل و روش‌های تبادل اطلاعات یکی از چالش‌های دنیای اینترنت اشیا است. استانداردهای LoWPAN6 و CoAP جهت است چکیده کامل
    پیشرفت فناوری در حوزه شبکه‌های حسگر بی‌سیم و امکان استفاده از پروتکل اینترنت در اشیای کوچک با منابع محدود (مانند حسگرها)، چشم‌انداز اینترنت را تغییر داده است. نحوه تعامل و روش‌های تبادل اطلاعات یکی از چالش‌های دنیای اینترنت اشیا است. استانداردهای LoWPAN6 و CoAP جهت استفاده از پروتکل‌های تحت وب در شبکه‌های حسگر پراتلاف و کم‌توان (LLN) ارائه‌ شده‌اند. پشته پروتکل LoWPAN/CoAP6 دسترسی به شبکه حسگر را از طریق پروتکل‌های وب امکان‌پذیر می‌کند. این امر، توسعه برنامه‌های کاربردی روی شبکه حسگر و دسترسی به آنها توسط اینترنت را تسهیل می‌نماید. هر کدام از لایه‌های پشته پروتکل LoWPAN/CoAP6، میزانی سربار بر پیام‌های تبادل‌شونده تحمیل می‌کنند و سربار داده ناشی از آن، در شبکه‌های چندگامی، مصرف انرژی را تشدید می‌کند. در این مقاله، روشی جهت کاهش سربار تحمیلی به بسته‌های کوچک و متوسط در شبکه‌های چندگامی مبتنی بر LoWPAN/CoAP6 با استفاده از زمان‌بندی و تجمیع بسته‌های CoAP روی گره‌های حسگر آمده است. جهت حصول اهداف تحقیق، تمهیداتی نظیر رده‌بندی درخواست‌ها/ پاسخ‌های CoAP از لحاظ اولویت ارسال در شبکه (مشخص‌سازی حداکثر تأخیر مجاز)، مدیریت زمان‌بندی و تجمیع پیام‌های دریافتی روی گره‌های حسگر (بر اساس حداکثر تأخیر مجاز هر کدام) و بازشدن پیام‌های تجمیع‌شده در مقصد انجام گرفته است. نتایج ارزیابی روش پیشنهادی، حاکی از کاهش مصرف انرژی و ترافیک شبکه برای کاربردهایی نظیر نظارت در شبکه‌های چندگامی مبتنی بر پشته پروتکل LoWPAN/CoAP6 است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - زمان‌بندی پاینده مبتنی بر درخت در شبکه‌های مش بی‌سیم خورشیدی
    هادی برقی سیدوحید ازهری
    در بسیاری از کاربردهای شبکه‌های مش بی‌سیم به دلیل عدم دسترسی به منبع انرژی دایم و استفاده از باتری و تجهیزات برداشت‌کننده انرژی طراحی بر مبنای پایندگی انرژی بسیار حایز اهمیت است. تنظیم چرخه کاری و به خواب بردن گره‌های شبکه در بخشی از دوره کاری، روشی برای حفظ انرژی و تضم چکیده کامل
    در بسیاری از کاربردهای شبکه‌های مش بی‌سیم به دلیل عدم دسترسی به منبع انرژی دایم و استفاده از باتری و تجهیزات برداشت‌کننده انرژی طراحی بر مبنای پایندگی انرژی بسیار حایز اهمیت است. تنظیم چرخه کاری و به خواب بردن گره‌های شبکه در بخشی از دوره کاری، روشی برای حفظ انرژی و تضمین پایندگی است. در این حالت برای تبادل داده بین گره‌های همسایه به پروتکل‌هایی برای هماهنگی خواب نیاز است. در برخی کاربردهای این شبکه‌ها مانند کاربرد نظارت تصویری نیاز است که داده از بخش‌های مختلف شبکه جمع‌آوری شود. توپولوژی درخت در این کاربردها گزینه مناسبی است. یک روش ساده برای هماهنگی خواب در توپولوژی درخت الگوریتم زمان‌بندی تقسیم زمان (TIME-SPLIT) است که در آن زمان هر گره به طور مساوی بین فرزندان تقسیم می‌شود. الگوریتم زمان‌بندی تقسیم زمان پیشنهادشده مسئله پایندگی انرژی و محدودیت انرژی گره‌ها را در نظر نمی‌گیرد. ما در این مقاله به منظور ایجاد پایندگی انرژی در شبکه‌های مش بی‌سیم مبتنی بر توپولوژی درخت در الگوریتم زمان‌بندی تقسیم زمان محدودیت چرخه کاری گره‌ها را اضافه کرده‌ایم. در شرایطی که وضعیت انرژی فرزندان متفاوت باشد تقسیم مساوی زمان به عدم کارایی شبکه می‌انجامد. به منظور بهبود کارایی و گذردهی شبکه دو الگوریتم زمان‌بندی بر مبنای الگوریتم تقسیم زمان که شرایط انرژی و ترافیک فرزندان را در نظر می‌گیرند ارائه کرده‌ایم. در الگوریتم پیشنهادی اول تقسیم زمان به نسبت چرخه کاری فرزندان هر گره انجام می‌گیرد. در الگوریتم دوم تقسیم زمان به صورت پویا و به نسبت ترافیک فرزندان است و همچنین پذیرش تماس بر مبنای انرژی مصرفی اتصالات و بر اساس طول اتصالات به طور دقیق‌تری انجام می‌شود. نتایج شبیه‌سازی که به وسیله شبیه‌ساز شبکه 3NS انجام شده نشان می‌دهد که در شرایط عدم توازن در انرژی و ساختار درخت، یعنی حالتی که فرزندان یک گره دارای انرژی یکسان یا زیردرخت تقریباً مشابه نیستند، روش‌های پیشنهادی به میزان قابل توجهی (بیش از حدود 60%) ترافیک عبوری را افزایش می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی- مختلط
    سیدحسن صادق‌زاده یاسر صداقت
    معماری پیمانه‌ای یکپارچه تحولی قابل توجه در صنعت هوافضا به وجود آورده است. در این معماری به دلیل کاهش اندازه، وزن، توان مصرفی و هزینه، وظایف با درجه بحرانیت متفاوت بر روی یک سخت‌افزار تجمیع شده و از منابع به صورت مشترك استفاده می‌کنند. علاقه صنعت به این یکپارچه‌سازی، من چکیده کامل
    معماری پیمانه‌ای یکپارچه تحولی قابل توجه در صنعت هوافضا به وجود آورده است. در این معماری به دلیل کاهش اندازه، وزن، توان مصرفی و هزینه، وظایف با درجه بحرانیت متفاوت بر روی یک سخت‌افزار تجمیع شده و از منابع به صورت مشترك استفاده می‌کنند. علاقه صنعت به این یکپارچه‌سازی، منجر به معرفی سیستم‌های بحرانی- مختلط شده است. یکی از نیازهای اساسی این سیستم‌ها، بی‌درنگی و اطمینان از اجراي به موقع وظایف بحرانی می‌باشد که البته تجمیع وظایف بحرانی و غیر بحرانی، زمان‌بندی اجراي وظايف را با مشکلاتی مواجه مي‌كند. همچنین به دلیل استفاده از باتری در این وسایل، کاهش انرژی مصرفی از دیگر نیازهای مهم می‌باشد. بنابراین در این مقاله به منظور دستیابی به نیازهای مطرح‌شده (زمان‌بندی بی‌درنگ و کاهش انرژی مصرفی)، یک روش زمان‌بندی ابتکاری آگاه به انرژی مصرفی در این سیستم‌‌ها معرفی می‌شود. این الگوریتم ضمن تضمین اجرای به موقع وظایف بحرانی، انرژی مصرفی سیستم را با تغییر پویای ولتاژ و فرکانس (DVFS) کاهش خواهد داد. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی‌ها نشان مي‌دهد انرژي مصرفي الگوریتم پیشنهادی در مقايسه با روش‌هاي مشابه تا 14% بهبود مي‌يابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - زمان‌بندی مبتنی بر اولویت وظایف با استفاده از سیستم فازی در محاسبات لبه سیار
    انتصار حسینی محسن نیک رای شمس اله قنبری
    محاسبات لبه سیار، تکنولوژی نوینی برای بهبود مشکل تأخیر، ظرفیت و منابع موجود در محیط محاسبات ابری سیار است. هدف اصلی در محاسبات لبه سیار، زمان‌بندی پویا و بارگذاری بهینه با کمترین هزینه در استفاده از منابع است. ما در این مقاله، از یک مدل سیستم سه‌سطحی دستگاه‌های سیار، لب چکیده کامل
    محاسبات لبه سیار، تکنولوژی نوینی برای بهبود مشکل تأخیر، ظرفیت و منابع موجود در محیط محاسبات ابری سیار است. هدف اصلی در محاسبات لبه سیار، زمان‌بندی پویا و بارگذاری بهینه با کمترین هزینه در استفاده از منابع است. ما در این مقاله، از یک مدل سیستم سه‌سطحی دستگاه‌های سیار، لبه و ابر استاندارد، استفاده و دو الگوریتم بارگذاری و زمان‌بندی را پیشنهاد می‌کنیم. یک الگوریتم تصمیم‌گیری برای بارگذاری وظایف مبتنی بر الگوریتم کوله‌پشتی حریصانه در سمت دستگاه سیار است که وظایف با انرژی مصرفی بالا را برای بارگذاری انتخاب می‌کند و باعث صرفه‌جویی در انرژی مصرفی دستگاه می‌شود. همچنین در سمت MEC، یک الگوریتم زمان‌بندی پویا را با اولویت‌بندی وظایف مبتنی بر فازی جهت اولویت‌بندی و زمان‌بندی وظایف بر اساس دو معیار ارائه می‌کنیم. نتایج عددی نشان می‌دهند که کار ارائه‌شده در مقایسه با سایر روش‌ها باعث کاهش زمان انتظار وظایف برای اجرا، تأخیر و بار سیستم می‌شود و تعادل سیستم با کمترین تعداد منابع تأمین می‌گردد و سیستم ارائه‌شده، مصرف باتری را در دستگاه هوشمند تا حدود 90% کاهش می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند که بیش از 92% وظایف با موفقیت در محیط لبه اجرا می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - طراحی یک مبدل ولتاژ DC-DC خازنی تمام مجتمع ولتاژ پایین و پربازده به منظور برداشت انرژی محیطی
    علیرضا حسن‌زاده فرشید علیرضایی
    در این مقاله طراحی، شبیه‌سازی و تحلیل یک مدار مبدل ولتاژ DC-DC افزاینده خازنی مجتمع ولتاژ پایین ارائه شده است. از این مدار می‌توان برای افزایش سطح ولتاژ مولدهای الکتریکی مینیاتوری که ولتاژ پایینی دارند، مانند ژنراتورهای ترموالکتریک، سلول‌های خورشیدی و پیزوالکتریک کوچک ا چکیده کامل
    در این مقاله طراحی، شبیه‌سازی و تحلیل یک مدار مبدل ولتاژ DC-DC افزاینده خازنی مجتمع ولتاژ پایین ارائه شده است. از این مدار می‌توان برای افزایش سطح ولتاژ مولدهای الکتریکی مینیاتوری که ولتاژ پایینی دارند، مانند ژنراتورهای ترموالکتریک، سلول‌های خورشیدی و پیزوالکتریک کوچک استفاده نمود. این مبدل کاملاً مجتمع و بی‌نیاز از عناصر خارجی بوده و قابلیت کارکرد با ولتاژهای بسیار پایین ورودی در حد 200 میلی‌ولت را داراست و ولتاژ خروجی را به 1 ولت می‌رساند. برای دسترسی به ولتاژهای پایین ورودی، از تکنیک بایاس بدنه با ساختار خاصی به منظور کاهش حداقل ولتاژ ورودی استفاده شده است. چگالی توان خروجی مبدل 50 میکرووات بر میلی‌متر مربع می‌باشد. در ساختار این مبدل از یک چندبرابرکننده زوج متقابل 5 طبقه با بازده 76% استفاده شده و همچنین حداکثر بازده کلی مبدل به ازای جریان بار 6 میکروآمپر به 52% می‌رسد. مبدل در تکنولوژی 90 نانومتر و با مساحت تراشه تقریبی 2/0 میلی‌متر مربع طراحی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - طراحی سیستم مخابراتی تغذیه‌شده بی‌سیم با برداشتگر انرژی غیر خطی
    مهرنوش  میرحاج مریم مسجدی محمدفرزان صباحی
    در این مقاله، یک شبکه مخابراتی تغذیه‌شده بی‌سیم چندکاربره در نظر گرفته شده که در آن کاربران و ایستگاه پایه ترکیبی به چند آنتن مجهز هستند. در فاز فروسو، ایستگاه پایه ترکیبی، سیگنال انرژی را برای کاربران ارسال کرده و در فاز فراسو، کاربران با استفاده از انرژی برداشت‌شده در چکیده کامل
    در این مقاله، یک شبکه مخابراتی تغذیه‌شده بی‌سیم چندکاربره در نظر گرفته شده که در آن کاربران و ایستگاه پایه ترکیبی به چند آنتن مجهز هستند. در فاز فروسو، ایستگاه پایه ترکیبی، سیگنال انرژی را برای کاربران ارسال کرده و در فاز فراسو، کاربران با استفاده از انرژی برداشت‌شده در فاز قبل، اطلاعات خود را با استفاده از فناوری دسترسی چندگانه فضایی به ایستگاه پایه ترکیبی ارسال می‌کنند. با در نظر گرفتن مدل عملی غیر خطی برای برداشتگر انرژی و با هدف بیشینه‌کردن مجموع نرخ، روشی بهینه را برای طراحی ماتریس پیش‌کدگذار انرژی، ماتریس‌های پیش‌کدگذار اطلاعات کاربران و زمان اختصاص‌یافته به فاز فروسو و فراسو پیشنهاد می‌دهیم. به این منظور با استفاده از تغییر متغیرهای مناسب، مسئله را به صورت یک مسئله بهینه‌سازی محدب بازنویسی کرده و روشی برای حل آن ارائه می‌کنیم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که در شرایط عملی، با لحاظ رفتار غیر خطی برای برداشتگر در طراحی، انرژی ارسالی کاهش و مجموع نرخ افزایش می‌یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - تخصیص بهینه باتری ذخیره‌ساز انرژی در شبکه توزیع انرژی الکتریکی با هدف سودآوری حداکثری
    محمد رسول  جان نثار محسن  کلانتر علیرضا صدیقی انارکی
    در این مقاله، تخصیص بهینه باتری ذخیره‌ساز انرژی در شبکه توزیع با هدف کاهش اوج بار و سودآوری حداکثری انجام شده است. برای این منظور، شاخص‌هایی با استفاده از اطلاعات بار ساعتی، هزینه ارتقای فیدر و قیمت فروش برق به تعرفه‌های مختلف، معرفی شده است. در ادامه با استفاده از روش چکیده کامل
    در این مقاله، تخصیص بهینه باتری ذخیره‌ساز انرژی در شبکه توزیع با هدف کاهش اوج بار و سودآوری حداکثری انجام شده است. برای این منظور، شاخص‌هایی با استفاده از اطلاعات بار ساعتی، هزینه ارتقای فیدر و قیمت فروش برق به تعرفه‌های مختلف، معرفی شده است. در ادامه با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی، شاخص‌ها وزن‌دهی شده و فیدر مناسب برای نصب ذخیره‌ساز مشخص شده است. سپس به منظور دستیابی به میزان حداکثر ممکن کاهش اوج بار و تأمین سود حداکثری، یک تابع هدف اقتصادی با هدف یافتن اندازه و نحوه شارژ و دشارژ بهینه ذخیره‌ساز تعریف شده است. تابع هدف شامل هزینه‌های نصب و بهره‌برداری ذخیره‌ساز، سود خرید و فروش انرژی، سود به تعویق افتادن توسعه شبکه، سود ناشی از مسایل زیست‌محیطی و سود ناشی از کاهش هزینه‌های دسترسی به شبکه بالادست است. با توجه به کاهش اوج بار، محدوده توان و ظرفیت باتری و همچنین تعادل در میزان شارژ و دشارژ باتری، قیود مناسبی در نظر گرفته شده است. با توجه به غیر خطی بودن تابع هدف، در ابتدا مؤلفه‌هایی که در غیر خطی شدن تابع هدف نقش داشته‌اند با توجه به الگوریتم‌های ابتکاری (ژنتیک، دسته ذرات، مورچگان و جستجوی ممنوع) تعیین شده و سپس تابع هدف توسط روش خطی نقطه داخلی حل شده است. نتایج ضمن تأمین اهداف مد نظر، مناسب‌ترین باتری و روش بهینه‌سازی را از بین باتری‌ها و روش‌های معرفی‌شده ارائه می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - محاسبات ابری سبز با کاهش مصرف انرژی در مهاجرت زنده اولویت‌دار سرویس‌ها
    محمد رستمی سلمان گلی
    امروزه رشد سریع تقاضا برای استفاده از منابع محاسباتی ابری، موجب افزایش مصرف انرژی در مراکز داده شده است. محاسبات ابری سبز برای جلوگیری از افزایش مصرف انرژی مراکز داده بیان شده است. یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های پردازش ابری، استفاده از روش‌های تجمیع سرویس چکیده کامل
    امروزه رشد سریع تقاضا برای استفاده از منابع محاسباتی ابری، موجب افزایش مصرف انرژی در مراکز داده شده است. محاسبات ابری سبز برای جلوگیری از افزایش مصرف انرژی مراکز داده بیان شده است. یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های پردازش ابری، استفاده از روش‌های تجمیع سرویس‌ها است. روش‌های تجمیع موجود با مهاجرت‌های غیر ضروری، عدم تعادل بار کاری میزبان‌ها و نادیده‌گرفتن ارتباط بین سرویس‌ها ممکن است باعث کاهش کیفیت سرویس و افزایش مصرف انرژی شود. لذا در این تحقیق با مهاجرت‌دادن سرویس‌های ضروری بر اساس اولویت (شامل تعداد فرزندان، سطح و هزینه ارتباطی هر سرویس)، از میزبان‌هایی که بارکاری خیلی زیاد و یا خیلی کم دارند (که موجب مصرف انرژی زیادی می‌شوند) به میزبان‌هایی که حاوی سرویس‌های همکار هستند، بهره‌وری منابع موجود مرکز داده بهبود یافته و مصرف انرژی کاهش می‌یابد. مهاجرت زنده سرویس‌ها بر اساس اولویت و به حداقل رساندن تعداد مهاجرت‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی، کاهش زمان پاسخ و افزایش کارایی سيستم می‌باشد. با بررسی و مقایسه روش پیشنهادی با روش‌های دیگر، بهبود 37/10 درصدی در کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری، 18/11 درصدی در کاهش تعداد مهاجرت سرویس‌ها و 46/1 درصدی در افزایش تعداد میزبان‌هایی که خاموش شده‌اند، مشاهده می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - ساختار جدید مزرعه بادی– خورشیدی با قابلیت بهبود عملکرد در شرایط افت ولتاژ و فرکانس شبکه
    مهرداد طرفدارحق فرشید نجاتی مازگر سجاد توحیدی
    در این مقاله ساختار جدیدی برای مزرعه بادی- خورشیدی ارائه شده است. مزرعه بادی- خورشیدی پیشنهادی دارای قابلیت اتصال پانل خورشیدی و بارهای DC بوده و مجهز به یک سیستم ذخیره‌ انرژی (ESS) می‌باشد. هر توربین بادی DFIG در مزرعه بادی پیشنهادی دارای یک اتصال به شبکه AC از طریق اس چکیده کامل
    در این مقاله ساختار جدیدی برای مزرعه بادی- خورشیدی ارائه شده است. مزرعه بادی- خورشیدی پیشنهادی دارای قابلیت اتصال پانل خورشیدی و بارهای DC بوده و مجهز به یک سیستم ذخیره‌ انرژی (ESS) می‌باشد. هر توربین بادی DFIG در مزرعه بادی پیشنهادی دارای یک اتصال به شبکه AC از طریق استاتور و یک اتصال به لینک DC مشترک از طریق مبدل سمت روتور می‌باشد. در ساختار پیشنهادی، برای تبادل توان بین لینک DC مشترک و شبکه AC از یک مبدل سمت شبکه با توان بالا استفاده شده است. مزرعه بادی پیشنهادی در شرایط عملکرد عادی از مزایایی همچون کاهش تلفات مبدل و افزایش طول عمر مبدل‌ها بهره می‌برد. همچنین ساختار پیشنهادی قادر است قوانین شبکه را در تزریق توان راکتیو و توان اکتیو به ترتیب متناسب با خطاهای ولتاژ و فرکانس با استفاده از سیستم کروبار موازی و منبع ذخیره‌ساز انرژی و با تغییر حالت کنترلی DFIGها و پانل‌های خورشیدی رعایت کند. جهت بررسی قابلیت‌های ساختار پیشنهادی، شبیه‌سازی سیستم با نرم‌افزار MATLAB/Simulink انجام گردیده و همچنین از یک سیستم آزمایشگاهی جهت بررسی عملکرد ساختار پیشنهادی در شرایط مختلف کاری استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - بهره‌وری انرژی در شبکه‌های رله چندآنتنی دوجهتی امن
    سیده فاطمه بزرگی سروش اخلاقی
    این مقاله، به بررسی بهره‌وری انرژی در شبکه‌های رله دوجهتی امن می‌پردازد. فرض مي‌شود كه در حضور يك شنودگر، دو كاربر تك‌آنتنی با كمك چند رله چندآنتنی تقويت و ارسال به مبادله اطلاعات با يكديگر اقدام مي‌كنند. در بازه زمانی اول، کاربران سیگنال خود را به سمت رله ارسال می‌کنند چکیده کامل
    این مقاله، به بررسی بهره‌وری انرژی در شبکه‌های رله دوجهتی امن می‌پردازد. فرض مي‌شود كه در حضور يك شنودگر، دو كاربر تك‌آنتنی با كمك چند رله چندآنتنی تقويت و ارسال به مبادله اطلاعات با يكديگر اقدام مي‌كنند. در بازه زمانی اول، کاربران سیگنال خود را به سمت رله ارسال می‌کنند و در بازه زمانی دوم، رله‌ها با استفاده از ماتریس شکل‌دهی پرتو، سیگنال دریافتی را به گونه‌ای به سمت کاربران ارسال می‌کنند که اطلاعات دریافتی شنودگر به حداقل برسد. با استفاده از دو روش شکل‌دهی پرتو در فضای پوچ (NSBF) و شکل‌دهی پرتو بر پایه هم‌ترازی تداخل (ILABF)، بهره‌وری انرژی که نسبت نرخ مجموع امن به توان مصرفی کل شبکه است، محاسبه شده است. نشان داده می‌شود که مسأله‌های پیش رو غیر محدب است و با استفاده از روش آزادسازی نیمه‌معین (SDR)، به صورت محدب تبدیل خواهند شد. این مسایل محدب با استفاده از روش نقطه درونی حل گردیده‌اند و پاسخ آنها فرم بسته ندارد. در نتایج عددی، ملاحظه می‌شود که با استفاده از روش شکل‌دهی پرتو بر پایه هم‌ترازی تداخل، بهره‌وری انرژی مقدار بیشتری را نسبت به روش شکل‌دهی پرتو در فضای پوچ که در پژوهش‌های پیشین به کار رفته است، به خود اختصاص می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - ارائه مدار نوشتن جدید جهت کاهش انرژی و تأخیر عملیات نوشتن در حافظه‌های STT-MRAM با بهره‌گیری از روش دمایی
    امیرمحمد حاجی صادقی حمیدرضا زرندی شاهرخ جلیلیان
    با پیشرفت تکنولوژی و کوچک‌ترشدن ابعاد ترانزیستورها در تکنولوژی CMOS، چالش‌های متعددی به وجود آمده‌اند. از نگرانی‌های اصلی در بهره‌گیری از حافظه‌های مبتنی بر CMOS، می‌توان توان مصرفی بالا در این نوع حافظه‌ها را برشمرد. از این رو برای مرتفع‌نمودن کمبودهای حافظه‌های فرار م چکیده کامل
    با پیشرفت تکنولوژی و کوچک‌ترشدن ابعاد ترانزیستورها در تکنولوژی CMOS، چالش‌های متعددی به وجود آمده‌اند. از نگرانی‌های اصلی در بهره‌گیری از حافظه‌های مبتنی بر CMOS، می‌توان توان مصرفی بالا در این نوع حافظه‌ها را برشمرد. از این رو برای مرتفع‌نمودن کمبودهای حافظه‌های فرار مرسوم، حافظه‌های جدید و غیر فراری ارائه شدند. در این میان یکی از تکنولوژی‌های غیر فرار نوظهور، حافظه‌های STT-MRAM هستند که به واسطه ویژگی‌هایی همچون توان نشتی ناچیز، چگالی بالا و زمان دسترسی مناسب به عنوان جایگزینی مؤثر و کارا برای حافظه‌های مرسوم همچون SRAMها در نظر گرفته می‌شوند. ویژگی‌های مثبت STT-MRAMها این امکان را به وجود می‌آورد که بتوان از آنها در سطوح مختلف از سلسله‌مراتب حافظه، علی‌الخصوص سطح حافظه نهان بهره برد. با این حال، حافظه‌های STT-MRAM از انرژی نوشتن بالا رنج می‌برند که در این مقاله با ارائه یک مدار نوشتن جدید با بهره‌گیری از روش دمایی، علاوه بر بهبود انرژی بالای نوشتن در این نوع حافظه، تأخیر نوشتن نیز بهبود داده می‌شود. روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های موجود به بهبودی 5/22 و 62/18 درصدی به ترتیب در انرژی و تأخیر نوشتن دست یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - ساختار جدید کلیدزنی نرم در مبدل DC/DC با ضریب بهره ولتاژ بالا و راندمان مناسب در توان انتقالی بالا
    امید شریفیانا مجید دهقانی غضنفر شاهقلیان سید محمد مهدی میرطلایی مسعود جباری
    از محدودیت‌های اصلی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق می‌توان به کم‌بودن ولتاژ خروجی نیروگاه‌های تولید برق با انرژی‌های نو اشاره کرد. بنابراین جهت بهره‌گیری کارآمدتر از انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی یک مبدل با ضریب بهره بالاتر و راندمان بیشتر از اهمیت ویژه‌ای بر چکیده کامل
    از محدودیت‌های اصلی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق می‌توان به کم‌بودن ولتاژ خروجی نیروگاه‌های تولید برق با انرژی‌های نو اشاره کرد. بنابراین جهت بهره‌گیری کارآمدتر از انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی یک مبدل با ضریب بهره بالاتر و راندمان بیشتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله یک ساختار جدید ارائه شده که هم‌زمان با داشتن یک مبدل افزاینده، تلفات ناشی از کلیدزنی نرم نسبت به روش‌های مرسوم به حداقل رسانده می‌شود. همچنین بر اساس روش ارائه‌شده تنش ولتاژ روی دیودها و کلیدها در حد قابل قبول محدود می‌شود. یک مبدل افزاینده ساده می‌تواند به کمک اضافه‌کردن یک شاخه موازی با ایجاد تشدید سری تا حد قابل ملاحظه‌ای ولتاژ خروجی را افزایش دهد و هم‌زمان کلیدزنی در ولتاژ صفر را ممکن سازد. مبدل پیشنهادی بدون اضافه‌کردن قطعه فعال به مبدل و با ساختار ساده غیر ایزوله در توان 500 وات و ولتاژ 385 ولت دارای ضریب بهره ولتاژ حدود 8/10 و راندمان بیشتر از 93% است. نتایج شبیه‌سازی عملکرد مبدل پیشنهادی را برای حالت‌های عملکردی مختلف نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - بهبود عملکرد طبقه‌بند شبکه عصبی چندجمله‌ای با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ
    مهسا معماری عباس حریفی عبدالله خلیلی
    شبکه عصبی چندجمله‌ای (PNN) یک الگوریتم یادگیری بانظارت و از محبوب‌ترین مدل‌های مورد استفاده در کاربردهای واقعی است. هرچه شبکه عصبی چندجمله‌ای از نظر تعداد توصیفات جزئی (PDها) و لایه‌ها ساختار پیچیده‌تری داشته باشد، نیاز به زمان و حجم بیشتری برای محاسبه و ذخیره‌سازی دارد چکیده کامل
    شبکه عصبی چندجمله‌ای (PNN) یک الگوریتم یادگیری بانظارت و از محبوب‌ترین مدل‌های مورد استفاده در کاربردهای واقعی است. هرچه شبکه عصبی چندجمله‌ای از نظر تعداد توصیفات جزئی (PDها) و لایه‌ها ساختار پیچیده‌تری داشته باشد، نیاز به زمان و حجم بیشتری برای محاسبه و ذخیره‌سازی دارد. در این تحقیق رویکرد جدیدی در زمینه بهبود کارایی طبقه‌بند شبکه عصبی چندجمله‌ای با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ (WOA) به نام PNN-WOA پیشنهاد شده که علاوه بر افزایش دقت PNN، زمان و حجم محاسبات قابل تحملی دارد. در رویکرد پیشنهادی، PDها بر اساس ترکیب دوبه‌دوی ویژگی‌ها از نمونه‌های آموزشی در لایه اول تولید می‌شوند. مجموعه‌ای از PDهای تولیدشده در لایه اول، متغیرهای ورودی و بایاس، عصب‌های لایه دوم را تشکیل می‌دهند. در نهایت خروجی شبکه عصبی چندجمله‌ای، توسط مجموع وزن‌دهی شده خروجی‌های لایه دوم به دست می‌آید. با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ (WOA) بهترین بردار ضرایب وزن‌دهی به گونه‌ای که شبکه PNN بیشترین دقت طبقه‌بندی را داشته باشد، به دست می‌آید. برای ارزیابی روش PNN-WOA از یازده مجموعه داده موجود در پایگاه داده UCI استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند که PNN-WOA در مقایسه با روش‌های پیشین از قبیل PNN-RCGA، PNN-MOPPSO، RCPNN-PSO و S-TWSVM عملکرد مناسبی دارد. همچنین نتایج آزمون آماری فریدمن نشان می‌دهند که در مجموع، روش پیشنهادی PNN-WOA نسبت به سایر روش‌های مقایسه‌شده، از نظر آماری عملکرد بهتری (با مقدار P برابر 039/0) داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - یک روش نیمه‌متمرکز برای بهبود ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم واقعی با استفاده از خوشه‌بندی و چاهک‌های متحرک
    فاطمه صادقی سپیده آدابی سحر آدایی
    استفاده از یک راهکار مسیریابی سلسله‌مراتبی مبتنی بر تکنیک‌های خوشه‌بندی و چاهک متحرک می‌تواند انرژی مصرفی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. دو مسأله مهم در طراحی این راهکار سلسله‌مراتبی، انتخاب حسگر شایسته‌تر به عنوان سرخوشه و نیز تخصیص بهینه چاهک‌ه چکیده کامل
    استفاده از یک راهکار مسیریابی سلسله‌مراتبی مبتنی بر تکنیک‌های خوشه‌بندی و چاهک متحرک می‌تواند انرژی مصرفی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. دو مسأله مهم در طراحی این راهکار سلسله‌مراتبی، انتخاب حسگر شایسته‌تر به عنوان سرخوشه و نیز تخصیص بهینه چاهک‌های متحرک به مناطق بحرانی (یعنی مناطقی که ریسک ایجاد حفره انرژی در آنها بالا است) می‌باشد. از آنجایی که چاهک‌های متحرک هزینه بالایی را به شبکه تحمیل می‌کنند، تعداد محدودی از آنها به کار گرفته می‌شوند. لذا تخصیص این تعداد محدود چاهک به شمار بالای درخواست‌های واصل‌شده از نقاط بحرانی در دسته مسایل NP-hard است. بیشتر راهکارهای موجود با تطبیق یک روش تکاملی و اجرای آن توسط حسگرها سعی در حل این مسأله داشته‌اند. این در حالی است که تکنولوژی به کار گرفته شده در طراحی حسگرهای امروزی و نیز منابع محاسباتی بسیار محدود آنها، اجرایی‌شدن این روش‌ها در شبکه‌های واقعی را دچار چالش می‌کند. به بیان دیگر، اجرای چنین ایده‌هایی از حد تئوری فراتر نمی‌رود. در نتیجه برای رسیدن به توازنی مناسب میان افزایش دقت و کاهش بار محاسباتی در مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی‌ چاهک متحرک یک روش نیمه‌متمرکز بر اساس الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می‌کنیم. در این روش، محاسبات سبک‌وزن از سنگین‌وزن جدا شده و اجرای دسته اول محاسبات بر عهده حسگرها و دسته دوم بر عهده ایستگاه پایه گذاشته می‌شود. اقدامات روبه‌رو در طراحی راهکار پیشنهادی انجام شده است: 1) انتخاب سرخوشه بر اساس پارامترهای تأثیرگذار محیطی و نیز تعریف تابع هزینه عضویت حسگر در خوشه، 2) مدل‌سازی ریاضی شانس یک ناحیه برای دریافت چاهک متحرک و 3) طراحی یک تابع برازش برای ارزیابی شایستگی هر تخصیص از چاهک‌های متحرک به مناطق بحرانی در الگوریتم ژنتیک. در اقدامات اخیراً ذکرشده مینیمم‌سازی تعداد و نیز طول پیام‌ها مورد توجه قرار گرفته است. به طور خلاصه، مزیت مهم روش پیشنهادی امکان اجرایی‌شدن آن در شبکه‌های حسگر واقعی (به دلیل جداسازی محاسبات سبک‌وزن از محاسبات سنگین‌وزن) در کنار ایجاد موازنه‌ای مناسب میان اهداف تعریف‌شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده بهبود در عملکرد روش پیشنهادی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - بهینه‌سازی استقرار مطمئن و انرژی کارای کاربردهای اینترنت اشیا در زیرساخت ابر و مه با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته
    یاسر رمضانپور فومشی میرسعید حسینی شیروانی
    استقرار کاربرد‌های اینترنت اشیا در زیرساخت مه به عنوان مکمل ابر به طور مؤثری باعث صرفه‌جویی در استفاده از منابع محاسباتی در زیرساخت ابر می‌شود. تلاش‌های تحقیقاتی اخیر در حال بررسی چگونگی بهره‌برداری بهتر از قابلیت‌های مه برای اجرا و پشتیبانی از کاربردهای اینترنت اشیا اس چکیده کامل
    استقرار کاربرد‌های اینترنت اشیا در زیرساخت مه به عنوان مکمل ابر به طور مؤثری باعث صرفه‌جویی در استفاده از منابع محاسباتی در زیرساخت ابر می‌شود. تلاش‌های تحقیقاتی اخیر در حال بررسی چگونگی بهره‌برداری بهتر از قابلیت‌های مه برای اجرا و پشتیبانی از کاربردهای اینترنت اشیا است. استقرار ناکارامد مؤلفه‌های کاربرد‌ها در مه منجر به اتلاف منابع، پهنای باند و افزایش مصرف انرژی می‌شود. همچنین توزیع مؤلفه‌های یک کاربرد روی تعداد حداقل ممکن از گره‌های مه به منظور کاهش مصرف انرژی منجر به کاهش سطح قابلیت اطمینان خدمات می‌شود. در این مقاله یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی بر مبنای الگوریتم جستجوی فاخته برای استقرار ایستای مؤلفه‌های کاربرد روی زیرساخت مه با هدف مصالحه بین مصرف بهینه انرژی و کاهش اثر نقطه تکی شکست و تقویت قابلیت اطمینان کاربرد در برابر خرابی ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش ارائه‌شده در این مقاله، مصرف انرژی در شبکه مه را کاهش داده و نیازمندی‌های كیفیت خدمات کاربرد اینترنت اشیا را با قابلیت اطمینان بالا تأمین می‌كند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - ارائه یک مدل آگاه از انرژی و مبتنی بر زنجیره مارکوف به منظور مدیریت پویای ماشین‌های مجازی در مراکز داده ابری
    مهدی رجب زاده ابوالفضل طرقی حقیقت امیرمسعود رحمانی
    استفاده از راهکارهای آگاه از انرژی از موضوعات مهم تحقیقاتی در حوزه رایانش ابری است. با کاربرد مؤثر الگوریتم‌ها‌ی جایگذاری و تجمیع ماشین‌ها‌ی مجازی، تأمین‌کنندگان ابر قادر خواهند بود مصرف انرژی را کاهش دهند. در این مقاله مدل جدیدی ارائه شده که با بهبود در الگوریتم‌ها و ا چکیده کامل
    استفاده از راهکارهای آگاه از انرژی از موضوعات مهم تحقیقاتی در حوزه رایانش ابری است. با کاربرد مؤثر الگوریتم‌ها‌ی جایگذاری و تجمیع ماشین‌ها‌ی مجازی، تأمین‌کنندگان ابر قادر خواهند بود مصرف انرژی را کاهش دهند. در این مقاله مدل جدیدی ارائه شده که با بهبود در الگوریتم‌ها و ارائه روش‌های مناسب، به دنبال رسیدن به نتایج مطلوب است. نظارت دوره‌ای بر وضعیت منابع، تحلیل مناسب داده‌های به دست آمده و پیش‌بینی وضعیت بحرانی سرورها به کمک مدل مارکوف پیشنهادی سبب شده است که تا حد امکان از تعداد مهاجرت‌های غیر ضروری کاسته شود. ترکیب الگوریتم‌های ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید در بخش جایگزینی در کنار تعریف زنجیره مارکوف جاذب باعث عملکرد بهتر و سریع‌تر الگوریتم پیشنهادی گردیده است. شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در سناریوهای مختلف در کلودسیم نشان می‌دهد که در مقایسه با بهترین الگوریتم مورد مقایسه قرار گرفته، در بار کم، متوسط و زیاد، مصرف انرژی کاهش قابل توجهی داشته و این در حالی است که نقض توافقات سطح سرویس‌دهی نیز به طور متوسط 17 درصد کاهش یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - یک روش برنامه‌ریزی ﺧﻄﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ دومرحله‌ای جهت مدیریت انرژی منابع و ذخیره‌سازهای ریزشبکه با در نظر گرفتن برنامه قیمت‌گذاری واقعی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام سالپ
    محسن صرامی مجيد  معظمي غضنفر شاهقلیان
    یکپارچه‌سازی منابع تجدیدپذیر به منظور تأمین بار محلی باعث به وجود آمدن مفهومی به نام ریزشبکه شده است. با ورود گسترده ریزشبکه‌ها، مدیریت انرژی و بهره‌برداری از سیستم‌ و منابع در شرایط بازار برق از وظایف مهم مدیریت بهره‌برداری ریزشبکه است. در این مقاله مسئله بهره‌برداری ر چکیده کامل
    یکپارچه‌سازی منابع تجدیدپذیر به منظور تأمین بار محلی باعث به وجود آمدن مفهومی به نام ریزشبکه شده است. با ورود گسترده ریزشبکه‌ها، مدیریت انرژی و بهره‌برداری از سیستم‌ و منابع در شرایط بازار برق از وظایف مهم مدیریت بهره‌برداری ریزشبکه است. در این مقاله مسئله بهره‌برداری ریزشبکه با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی، فنی و همچنین با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های مربوط به بار مصرفی، سرعت باد و تابش خورشید در شرایط بازار برق مدل‌سازی شده است. یکی از مباحث مهم در شرایط بازار برق بحث مشارکت واحدها در شرایط قیمت واقعی است. بر این اساس چهارچوبی به منظور بهره‌برداری ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی بارهای کنترل‌پذیر در ﺷﺮاﯾﻂ بهره‌برداری یکپارچه از منابع انرژی توزیع‌شده دارای عدم قطعیت، از دﯾﺪﮔﺎه مصرف‌کننده اراﺋﻪ می‌شود. مسئله بهینه‌سازی مورد نظر به صورت ﯾﮏ مسئله برنامه‌ریزی ﺧﻄﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ دومرحله‌ای، با هدف کمینه‌سازی هزینه بهره‌برداری ریزشبکه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮداﺧﺘﯽ مصرف‌کننده و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز مصرف‌کننده ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از بارهای کنترل‌پذیر ﺧﻮد در بازه‌های زﻣﺎﻧﯽ مورد نظر او و محدودیت‌های بارها و ﻧﯿﺰ محدودیت‌های اعمال‌شده از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﺪل می‌شود که با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام سالپ حل می‌گردد. ﺑﺮای مدل‌سازی ﺑﺎزار ﺑﺮق خرده‌فروشی، تعرفه‌های RTP و IBR مورد استفاده ﻗﺮار می‌گیرد ﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ عمده‌فروشی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد و ﻫﻢ از هم‌زمانی ﻣﺼﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی گردد. در این روش ﻗﯿﻤﺖ به جای ﻣﺸﺨﺺﺑﻮدن در ﮐﻞ دوره برنامه‌ریزی، ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺳﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه، از ﺟﺎﻧﺐ خرده‌فروش ﺑﻪ مصرف‌کننده اﻋﻼم می‌شود. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ زمان‌بندی ﺑﺎرﻫﺎی کنترل‌پذیر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ پیش‌بینی ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ پیش‌بینی ﻗﯿﻤﺖ، ﻋﺪم قطعیت‌هایی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ عدم قطعیت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مونت‌کارلو، مدل‌سازی می‌شود. روش پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی و توانایی آن نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - علت‌یابی سوختن برق‌گیرهای اکسید فلزی در مناطق کوهستانی استان خوزستان؛ تجربیات مهندسی از تحلیل نتایج میدانی در یک شبکه‌ 33 کیلوولت بسیار گسترده
    الهه مشهور سیدحمیدرضا آل محمد
    این مقاله، یافته‌های یک تحقیق عملی را جهت آشکارسازی عوامل تخريب برق‌گيرهای اکسید فلزی در یک شبکه توزیع فشارمتوسط هوایی در منطقه کوهستانی ایذه در استان خوزستان ارائه می‌دهد که از نظر آب و هوایی، سالانه دو دوره گرم و معتدل را تجربه می‌کند. برق‌گیرها در هر دو دوره که شرایط چکیده کامل
    این مقاله، یافته‌های یک تحقیق عملی را جهت آشکارسازی عوامل تخريب برق‌گيرهای اکسید فلزی در یک شبکه توزیع فشارمتوسط هوایی در منطقه کوهستانی ایذه در استان خوزستان ارائه می‌دهد که از نظر آب و هوایی، سالانه دو دوره گرم و معتدل را تجربه می‌کند. برق‌گیرها در هر دو دوره که شرایط بهره‌برداری شبکه و شرایط جوی کاملاً متفاوت هستند، معیوب شده‌اند و تغییر شکل ظاهری آنها در این دوره‌ها با هم متفاوت است. در این مقاله با شبیه‌سازی شبکه مورد مطالعه، رفتار حالت دایم و گذرای شبکه تحلیل می‌شود و بر اساس نتایج حاصل و شرایط محیطی منطقه، مشخصات برق‌گیر مناسب برای شبکه محاسبه و با مشخصات برق‌گیرهای موجود مقایسه می‌شود. سپس با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای مقاومت زمین برق‌گیرها، تغییرات انرژی جذب‌شده توسط برق‌گیرها ارزیابی می‌شود و نتایج حاصل با نتایج واقعی دریافت‌شده در شبکه در نتیجه کاهش عملی مقاومت زمین تعدادی از برق‌گیرها مقایسه می‌شود. به علاوه با افزودن تعدادی برق‌گیر به شبکه، تغییرات جذب انرژی برق‌گیرها بررسی می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، علل معیوب‌شدن برق‌گیرها در دوره‌های گرم و معتدل بررسی شده و اعتبار یافته‌های این تحقیق از طریق مقایسه نتایج حاصل با رخدادهای میدانی صحه‌گذاری می‌شود و راهکارهای رفع مشکل ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - جایگاه اخلاق در عدم گسترش سلاحهای هسته ای
    گودرز بیرامی عاطفه  امینی نیا سوده  شاملو
    تضمین صلح مستلزم تغییر الگوی دیدگاه مردم نسبت به خود و دیگران است براین اساس می توان حدس زد که جهان بدون سلاح هسته ای دقیقاً شبیه به دنیایی است که انسان آرزوی زندگی در آن را دارد بسیاری از ما متقاعد شده ایم که استفاده از بمب هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 اوت 1 چکیده کامل
    تضمین صلح مستلزم تغییر الگوی دیدگاه مردم نسبت به خود و دیگران است براین اساس می توان حدس زد که جهان بدون سلاح هسته ای دقیقاً شبیه به دنیایی است که انسان آرزوی زندگی در آن را دارد بسیاری از ما متقاعد شده ایم که استفاده از بمب هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 اوت 1945 فاجعه انسانی بود که در حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. جهان کنونی، جهان سلاح های هسته ای آزاد است در واقع، تمام جهان به آزمایشگاه عظیمی تبدیل شده و ما فراموش کرده ایم که ما به یک خانواده مشترک انسانی تعلق داریم و چگونه است که با وجود اینکه 90 درصد از جمعیت جهان طرفدار حذف کامل سلاح های هسته ای هستند هنوز 13 صنعت تسلیحات هسته ای همچنان به کار خود ادامه می دهد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است آیا اخلاق تاثیری در عدم گسترش سلاحهای هسته ای دارد یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که اخلاق در کنار تعهدات قراردادی می تواند نقش موثری در کنترل خلع سلاح هسته ای داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - موانع تحقق رشد فراگیر بدلیل ناکارآمدی نظام فنی- اجرایی کشور
    سیدابوالفضل میرقاسمی
    هدف نظام فني و اجرايي كشور، استقرار نظامي يكپارچه، براي پديدآوري طرح ها و پروژه‏ هاي سرمايه‏ گذاري، در چارچوب اسناد برنامه‏ هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه‏ هاي سرمايه‏ گذاري با رويكردي نتيج چکیده کامل
    هدف نظام فني و اجرايي كشور، استقرار نظامي يكپارچه، براي پديدآوري طرح ها و پروژه‏ هاي سرمايه‏ گذاري، در چارچوب اسناد برنامه‏ هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه‏ هاي سرمايه‏ گذاري با رويكردي نتيجه‏ گرا، با قابليت پيگيري و ارزيابي و مبتني بر نظام مديريت كيفيت، متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، اقليمي و زيست ‏محيطي كشور می باشد. رشد فراگیر بدنبال تحقق اهداف و آرمان‌هایی است که هم عدالت پیاده شود و هم فرصت‌های برابر به همه داده شود و هم محیط زیست حفظ شود و هم این که به افراد فقیر و محروم جامعه، توجه بیشتری شود. به عبارت دیگر، در سایه یک حکمرانی خوب (Good Governance) ، رابطه اصولی و پایدار بین شرائط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست هر جامعه ای فراهم شود. در ضمن، نباید بهره‌برداری از منایع طبیعی و محیط زیست، سبب تخریب منابع و یا توزیع ناعادلانه ثروت شود. اگرچه اصول و مبانی نظام فنی – اجرایی مصوب سال 1385 براساس رویکردی مترقی و سازگار با ادبیات جهانی و توسعه پایدار تنظیم شده است ولی متاسفانه در عمل و اجرا، از آن اهداف آرمانی و ایده‌آل موردنظر، فاصله گرفته و مشکلاتی در بخش های کارفرمایی، مشاوره، نظارت و پیمانکاری وجود دارد که در این مقاله تشریح شده‌اند. امید است با بازنگری در آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین تهیه و اجرای یک برنامه عملیاتی مناسب جهت پیاده سازی نظام فنی – اجرایی، تدوین و تکمیل ضوابط و معیارهای فنی مورد نیاز و نیز اصلاح روشها و گردش کارها، این مشکلات مرتفع گشته و کارایی و اثربخشی نظام افزایش یابد تا بستر تحقق رشد فراگیر، تحقق عدالت اجتماعی بیشتر، کاهش تبعیض‌ها و سوء استفاده‌ها، پیشگیری از رانت‌خواری‌ها، فراهم شدن فرصت برایر برای همه و توجه ویژه به فقرا و محرومین، فراهم گردد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - ژئوپلیتیک انرژی ایران و رویکرد اتحادیه اروپا
    سیدشمس‌الدین  صادقی
    از آنجا که روند رو به افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی اعضای اتحادیه اروپا است، امنیت عرضه‌ انرژی از مباحث محوری این اتحادیه‌ تلقی شده؛ چراکه درصورت اطمینان از سلامت و کارایی وضعیت بازار انرژی است که این کشورها قادر خواهند بود تا همچنان رشد شتابان مص چکیده کامل
    از آنجا که روند رو به افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی اعضای اتحادیه اروپا است، امنیت عرضه‌ انرژی از مباحث محوری این اتحادیه‌ تلقی شده؛ چراکه درصورت اطمینان از سلامت و کارایی وضعیت بازار انرژی است که این کشورها قادر خواهند بود تا همچنان رشد شتابان مصرف انرژی را تداوم بخشند. با توجه به این مطلب که روند رو به افزایش مصرف انرژی با تأکید بر گاز، پرسش‌های فراوانی را در‌خصوص وضعیت آینده‌ امنیت انرژی، برای اعضای این اتحادیه فراهم آورده است، این پژوهش تلاش می‌کند تا ابتدا بر روند رو به تزاید تقاضای مصرف گاز و خطرات ناشی از وابستگی اعضای این اتحادیه به شرکت گازپروم روسیه و تکرار تجربه‌ اکراین و بحران بین‌المللی گاز در سال‌های 2006 و 2009 تمرکز کند، سپس به تحلیل ابعاد ژئوپلیتیکی و بین‌المللیِ امنیت انرژیِ آینده‌ اتحادیه اروپا و برنامه‌‌های راهبرد اقدام انرژی اعضای این اتحادیه‌ به‌عنوان راهکاری جهت مقابله‌ با چالش‌های مذکور بپردازد. سپس به موقعیت ژئواکونومیک ایران به‌عنوان بدیلی مناسب جهت تأمین امنیت انرژی اروپا می‌پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان
    سید حسین عالمی پور سید مجید کشاورز
    هدف از این تحقیق بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان می‌باشد و با توجه به اینکه امروزه انرژی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به‌طوری‌که حتی یک دقیقه قطعی انرژی باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر خطوط انتقال انرژی تاکنون کشف و ابداع نشده بود چه‌بسا بشر هیچ‌ چکیده کامل
    هدف از این تحقیق بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان می‌باشد و با توجه به اینکه امروزه انرژی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به‌طوری‌که حتی یک دقیقه قطعی انرژی باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر خطوط انتقال انرژی تاکنون کشف و ابداع نشده بود چه‌بسا بشر هیچ‌گاه به چنین سطحی از رفاه نمی‌رسید و هنوز هم مجبور به استفاده از گاری و اسب بود. این تحقیق به بررسی خصوصیات محیط‌های شهری و اثرات خطوط انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان پرداخته است. در کنار همه فوائدی که انرژی دارد به طبع اثرات زیان‌باری را نیز بر روی انسان و محیط زیست خواهد داشت و به همین دلیل افرادی که در معرض جریان‌های عبوری خطوط انتقال انرژی قرار دارند بیشتر از سایرین در معرض احتمال ابتلا به انواع خسارات قرار دارند. با توجه به پیشرفت‌های بشر می‌توان راه‌کارهای مقابله با آن را پیدا کرد برای مثال می‌توان خطوط انتقال انرژی را از زیرزمین رد کرد که اثرات مخرب آن‌هم ازلحاظ سلامت جسمانی وهم سیمای محیطی در مقابل‌انتقال خطوط به‌صورت هوایی کمتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - جهت‌گیری بهینه ساختمان باهدف سایه‌اندازی مطلوب و کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی خانه موسیقی تهران)
    تیام  آرام جواد ایرجی
    روند رو به افزایش رشد جمعیت، بحران انرژی و رو به اتمام بودن منابع انرژی در کره زمین، همگی هشدارهایی هستند برای تمامی علوم و در تمام زمینه‌ها و حرفه‌ها، برای کمک به پایداری وضع موجود. ازآنجایی‌که مقدار زیادی از مصرف انرژی در دنیا صرف مصارف ساختمانی می‌گردد و از این میزان چکیده کامل
    روند رو به افزایش رشد جمعیت، بحران انرژی و رو به اتمام بودن منابع انرژی در کره زمین، همگی هشدارهایی هستند برای تمامی علوم و در تمام زمینه‌ها و حرفه‌ها، برای کمک به پایداری وضع موجود. ازآنجایی‌که مقدار زیادی از مصرف انرژی در دنیا صرف مصارف ساختمانی می‌گردد و از این میزان مقدار قابل‌توجهی صرف بار سرمایش و گرمایش و ایجاد آسایش حرارتی در ساختمان می‌گردد، توجه و مطالعه در این زمینه به‌شدت موردتوجه می‌باشد. در این پژوهش با انتخاب یک ساختمان به‌عنوان نمونه موردی، میزان تابش نور خورشید دریافتی توسط سطوح عمودی، بررسی‌شده است؛ و در ادامه با استفاده از روش شبیه‌سازی و نرم‌افزارهای مرتبط، به‌طور بی‌درنگ زاویه‌های متفاوتی بین صفر تا 180 درجه چرخش برای ساختمان درنظر گرفته‌شده است تا زاویه قرارگیری ساختمان بهینه گردد. زاویه بهینه به این معنا که کمترین میزان انرژی خورشید در سطوح عمودی دریافت شود و بیشترین میزان سایه‌اندازی را داشته باشیم. در رابطه با میزان نور خورشید دریافتی در ساختمان و زاویه بهینه پژوهش‌هایی بالاخص در سال‌های گذشته انجام‌شده است که نرم‌افزار مورداستفاده و نیز اندازه‌گیری بر روی سطوح عمودی در شهر تهران در این تحقیق، به‌عنوان نوآوری پژوهش محسوب می‌گردد. نتایج زاویه بهینه را به همراه نمودارهای تحلیل انرژی ساختمان نمایش می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان)
    مریم قادریان عبدالرسول سلمان ماهینی حمیدرضا  کامیاب
    در این پژوهش میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن در شهر گرگان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل تقاضا و عرضه‌ی شهر گرگان براساس سناریوی مبنا و سناریوهای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مدل LEAP تا سال 1414 (2035) با درنظر گرفتن سال پایه 139 چکیده کامل
    در این پژوهش میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن در شهر گرگان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل تقاضا و عرضه‌ی شهر گرگان براساس سناریوی مبنا و سناریوهای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مدل LEAP تا سال 1414 (2035) با درنظر گرفتن سال پایه 1395 (2016) توسعه داده شد. در سال‌های اخیر راه‌کارهای مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح شده که ازجمله مهم‌ترین راهبردهای کاهش مصرف انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی در مقیاس شهری محسوب می‌شوند. این راهکارها به‌طورکلی عبارتند از: 1- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 2- مدیریت انرژی در سمت تقاضای انرژی شهر، 3- توسعه‌ی فن‌آوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در سمت تقاضا و 4- افزایش سهم CNG در بخش حمل و نقل شهری. ابتدا هریک از این راهکارها در قالب یک سناریو در محیط مدل ارزیابی شد و سپس تأثیر آنها بر مصرف انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت یک سناریوی جدید با نام سیاست‌گذاری انرژی شهر گرگان تعریف شد که حاصل ترکیب چهار سناریوی ذکرشده بوده و بیانگر اجرای همزمان کلیه‌ی راهکارهای بهبود انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی شهر گرگان است. در پایان پژوهش پیشنهاداتی درمورد بهینه‌سازی مصرف انرژی براساس سناریوی سیاست‌گذاری انرژی شهر گرگان ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - بررسی و تحلیل اثرات پیامدهای توربین‌های بادی بر محیط‌زیست
    فرید  منوچهری سربسی سید مجید کشاورز
    کاهش منابع سوخت فسیلی که بخش عظیمی از منابع تولید انرژی به‌حساب می‌آیند و همچنین تأثیرات مصرف این‌گونه منابع انرژی باعث بروز مسائل مربوط به آلودگی محیط‌زیست مانند پدیده گرم شدن جهانی دمای زمین، کاهش ضخامت لایه ازون و از بین بردن منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع و دریاها چکیده کامل
    کاهش منابع سوخت فسیلی که بخش عظیمی از منابع تولید انرژی به‌حساب می‌آیند و همچنین تأثیرات مصرف این‌گونه منابع انرژی باعث بروز مسائل مربوط به آلودگی محیط‌زیست مانند پدیده گرم شدن جهانی دمای زمین، کاهش ضخامت لایه ازون و از بین بردن منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع و دریاها شده است. در این راستا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد در حال رونق فراوانی است؛ که با بررسی شرایط آب و هوایی هر منطقه می‌توان قابلیت استحصال انرژی باد از آن محیط را استخراج کرد. رشد روزافزون صنایع توربین‌های بادی در جهان باعث شده که این صنعت یکی از صنایع پیشتاز درزمینه‌ی انرژی‌های نو باشد و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده این رشد به شکل چشمگیری افزایش یابد. هرچند که نیروگاه‌های بادی در مقایسه با نیروگاه‌های سنتی اثرات مخرب کمتری بر روی محیط‌زیست دارند، ولی تأثیر زیست‌محیطی پره‌های توربین بادی به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. دفع و بازیافت پره‌ها، صدای ایجادشده توسط پره‌ها، اثرات بصری، کشته شدن پرندگان و حشرات توسط پره‌ها، اختلالات جوی و آلایندگی‌های هنگام ساخت و انتقال و نصب پره‌ها ازجمله‌ی این مشکلات هستند. بسیاری از این مشکلات با پیشرفت فناوری یا با نصب صحیح نیروگاه رو به کاهش‌یافته است. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی اثرات توربین‌های بادی بر انسان و محیط‌زیست می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - اثرات نیروگاه خورشیدی بر محیط‌زیست در ایران
    مصطفی اسماعیلی نسب سید مجید کشاورز
    انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدید پذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. با توجه به پتانسیل با چکیده کامل
    انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدید پذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. با توجه به پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در مناطق وسیعی از کشور ایران، از میان منابع انرژی، انرژی خورشیدی دارای جذابیت بیشتری برای محققان است. امروزه کشورهای زیادی از نیروگاه خورشیدی در قالب متصل به شبکه و مستقل از شبکه استفاده می‌کنند. استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل کاهش وابستگی به نفت و گاز منبع‌های کم‌ضرر برای محیط‌زیست می‌باشد ارزان بودن، دائمی بودن، پاک بودن، کاهش مصرف سوخت فسیلی و کاهش گازهای گلخانه‌های، قابلیت بهره‌برداری به‌صورت خانگی و در ابعاد بزرگ و نگهداری آسان برخی مزایای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی می‌باشند که این ویژگی‌های انرژی تجدید پذیر را به بهترین و پاک‌ترین انرژی‌ها تبدیل نموده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - مقایسه مصالح آجر (سنتی) و هبلکس (جدید) در میزان مصرف انرژی و اقتصاد
    سمانه  فروغیان حسن ذوالفقارزاده
    صرفه‌جویی در انرژی‌های فسیلی و استفاده از منابع پاک انرژی، موجب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، حفظ محیط‌زیست و سلامت انسان می‌شود. جداره‌های ساختمان و مصالح به‌کاررفته در آن، از اصلی‌ترین منابع هدر رفت انرژی محسوب می‌شوند. آجر از مصالح ساختمانی است که سابقه مصرف آن به دورا چکیده کامل
    صرفه‌جویی در انرژی‌های فسیلی و استفاده از منابع پاک انرژی، موجب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، حفظ محیط‌زیست و سلامت انسان می‌شود. جداره‌های ساختمان و مصالح به‌کاررفته در آن، از اصلی‌ترین منابع هدر رفت انرژی محسوب می‌شوند. آجر از مصالح ساختمانی است که سابقه مصرف آن به دوران باستان بازمی‌گردد. علت استفاده از آن، پایداری، ارزان بودن و سرعت بالای ساخت می‌باشد. در سال‌های اخیر بنابر دلایلی مانند، افزایش جمعیت و به‌طبع آن افزایش تراکم ساختمانی، عایق نبودن آجر و نیاز به نیروی انسانی زیاد، استفاده از آن کمتر مورد توجه است و مصالحی همچون هبلکس، که در آن بسیاری از نواقص آجر رفع شده‌است، کاربرد بیشتری یافته‌است، اگرچه آجر همچنان کاربرد دارد. باتوجه به اهمیت مبحث انرژی در دهه‌های اخیر و تأکید مقررات ملی ساختمان بر عایق بودن ساختمان‌ها و صرفه‌جویی بناها در مصرف کمتر انرژی، با توجه بر این‌که هبلکس عایق بسیار مناسبی در برابر حرارت و صوت می‌باشد و علاوه‌براین هزینه نهایی استفاده از آن در ساختمان‌سازی بنابر دلایلی چون، زمان ساخت کمتر و نیاز به نیروی کار کمتر، پایین‌تر است، در این تحقیق سعی بر این است، این دو مصالح سنتی و جدید، از منظر میزان مصرف انرژی سرمایش و گرمایش و در پی آن مصرف سوخت برق و گاز ساختمان و همین‌طور میزان صرفه‌جویی ریالی مصرف برق و گاز، با یکدیگر مقایسه شوند. نتایج این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار دیزاین‌بیلدر به‌دست‌آمده و مدل موردبررسی، مکعبی با ابعاد 10*10*4 در اقلیم مشهد انتخاب شده‌است. مدل موردبررسی در نرم‌افزار مدل‌سازی شده‌است و سپس میزان بار سرمایش، بار گرمایش و بار کل ساختمان در دو حالت، دیوارهای آجری و دیوار با مصالح هبلکس، استخراج شده و نتایج به‌صورت درصد عنوان گردیده‌است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر این است که با جایگزین کردن هبلکس با آجر تا 12/55 درصد در میزان مصرف انرژی ساختمان صرفه‌جویی می‌گردد. در ادامه باتوجه به بهای برق و گاز مصرفی و میزان صرفه‌جویی در بار کل ساختمان، مقدار ریالی بهای برق و گاز برای هر دو مدل موردبررسی، برآورد شده‌است و مشخص شد که با جایگزین کردن هبلکس با آجر، 5/55 درصد در اقتصاد خانوار، بابت پرداخت قبوض برق و گاز، صرفه‌جویی می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - بررسی تأثیرات هوشمندسازی ساختمان بر صرفه‌جویی انرژی
    سیده مریم مجتبوی بهناز بنانژاد مشهدی
    امروزه با پيشرفت تکنولوژی، امکان به‌روزرسانی اجزای ساختمان جهت افزایش سطح تعامل انسان و تکنولوژی، تأمین آسایش بيشتر، دست‌یابی به ایمنی، امنیت، راحتی و کنترل بهتر فضای فراهم شده است. همچنین بحران کمبود انرژی در سراسر جهان به یکی از جدی‌ترین مشکلات بشر تبدیل شده و معماری چکیده کامل
    امروزه با پيشرفت تکنولوژی، امکان به‌روزرسانی اجزای ساختمان جهت افزایش سطح تعامل انسان و تکنولوژی، تأمین آسایش بيشتر، دست‌یابی به ایمنی، امنیت، راحتی و کنترل بهتر فضای فراهم شده است. همچنین بحران کمبود انرژی در سراسر جهان به یکی از جدی‌ترین مشکلات بشر تبدیل شده و معماری هوشمند می‌تواند با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، موجب کاهش مصرف برق و گاز، کاهش تولید گازهای گل‌خانه‌ای و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی ‌شود، به همین دلیل ضروری است که از هوشمندسازی در معماری داخلی بهره برده شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات استفاده از تکنولوژی در ساختمان و واکاوی تأثیر عناصر هوشمندسازی در بهینه‌سازی مصرف انرژی است. روش پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. در گام نخست با مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق در حوزۀ هوشمندسازی و بهینه‌سازی انرژی، اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای-اسنادی جمع‌آوری و عناصر هوشمندسازی در قالب مدل مفهومی استخراج شد. در گام بعدی از طریق تحلیل محتوا به بررسی نحوۀ عملکرد مقوله‌ها و زیرمقوله‌های هوشمندسازی بر کاهش مصرف انرژی پرداخته شد. یافته‌ها نشان داد، هوشمندسازی یکی از تأثیرات مثبت تکنولوژی در فرایند ساختمان‌سازی است که از طریق «مواد و مصالح هوشمند»، «حسگرها»، «سامانۀ کنترل ایمنی، امنیت و نظارت» و «تجهیزات خدماتی» می‌تواند منجر به بهبود مؤلفه‌های اقتصادی، روانی، کالبدی و زیست‌محیطی زندگی ساکنین شود و از دو روش باسیم و بی‌سیم قابل اجرا است. یکی از مهمترین اثرات هوشمندسازی کاهش مصرف انرژی از مؤلفۀ زیست‌محیطی است که نحوۀ عملکرد مقوله‌ها و زیرمقوله‌های آن در قالب نموداری ارائه شده است. پرونده مقاله