• فهرست مقالات منطق فازی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اندازه گيري انگیزه شاغلین و رضایت شغلی در صنعت و نقش دانشگاه و دولت در بهبود آن
    ناصر شمس فرناز کاظم پور مقدم
    ارتقای انگیزه کارکنان در هر حوزه کاری نتیجه مستقیم درافزایش بهره‌وری آنها دارد. برای دست یابی به این هدف مهم شناخت و اندازه‌گیری عوامل موثر در ارتقای انگيزه و رضایت شغلی درهر سازمان صنعتی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند مدیران را در تحقق اهداف سازمان یاری دهد. با توجه به چکیده کامل
    ارتقای انگیزه کارکنان در هر حوزه کاری نتیجه مستقیم درافزایش بهره‌وری آنها دارد. برای دست یابی به این هدف مهم شناخت و اندازه‌گیری عوامل موثر در ارتقای انگيزه و رضایت شغلی درهر سازمان صنعتی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند مدیران را در تحقق اهداف سازمان یاری دهد. با توجه به اهمیت انگیزه و رضایت شغلی، در مقاله حاضر شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری انگیزه و رضایت شغلی در یک صنعت خاص بر اساس نظریه هرزبرگ طراحی و تدوین شده و با استفاده از منطق فازي شاخص¬ها تجزيه و تحليل مي-شود، سپس با توجه به نتایج حاصله راهکارهایی برای بهبود انگیزه کارکنان در صنایع توسط دانشگاه و دولت ارائه میشود. نتایج نشان می‌دهد که کاربرد شاخص‌های طراحی شده باعث ارتقای انگیزه و افزایش رضایت شغلی کارکنان درصنعت مورد مطالعه می-شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل الگوهای بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله سرتپوله سنندج)
    حامد قادرمرزی عاطفه احمدی دهرشید
    توجه به بافت¬های کهن و فرسوده شهری بعنوان بافت‌های مسئله دار، سابقه دیرینه نه فقط در ایران بلکه در جهان دارد. ساماندهی و بهبود این بافت¬ها که اغلب در مرکز و هسته تاریخی شهر قراردارند، بهترین روش برای بیان تاریخ و هویت ملی هر کشور و یکی از بستر¬های تحقق آرمان¬های توسعه د چکیده کامل
    توجه به بافت¬های کهن و فرسوده شهری بعنوان بافت‌های مسئله دار، سابقه دیرینه نه فقط در ایران بلکه در جهان دارد. ساماندهی و بهبود این بافت¬ها که اغلب در مرکز و هسته تاریخی شهر قراردارند، بهترین روش برای بیان تاریخ و هویت ملی هر کشور و یکی از بستر¬های تحقق آرمان¬های توسعه درونزا است. GIS با توجه به توابع، الگوریتم‌های کاربردی و توانائی¬هایی که دارد، قادر است بعنوان ابزاری کارامد، مدیریت بافت‌های فرسوده را در راستای فائق آمدن به دغدغه‌های مذکور یاری رساند.تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن و با استفاده از داده‌های فراهم آمده در پایگاه سیستم¬های اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. منطقه مورد مطالعه درتحقیق حاضر محله سرتپوله سنندج می¬باشد، این منطقه به جهت دارا بودن فاکتور¬های شاخص فرسودگی انتخاب شده است. در راستای دستیابی به هر یک از الگوی‌های بهینه مدیریت بافت‌های فرسوده منطقه مورد مطالعه اعم از بهسازی، نوسازی، بازسازی و ... براساس شاخص¬های اساسی شناسایی نوع فرسودگی بافت¬های فرسوده شهری لایه¬های متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه قیمت، نقشه قدمت ابنیه، نقشه دسترسی¬ها، نقشه تعداد طبقات، نقشه شیب معابر محله، نقشه کاربری¬ها، نقشه مساحت قطعات بافت محله، نقشه پوشش معابر، نقشه نوع مصالح بافت،و... تولید گردیدند. در نهایت با تجزیه و تحلیل¬های فضایی و بکارگیری الگوریتم¬های فضایی موجود در محیط GIS و استفاده از منطق Fuzzy Logic مناطق اولویت¬دار برای توسعه بافت فرسوده براساس راهکارهای پیشنهادی بهسازی، نوسازی، مرمت شناسایی شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مکانیابی سوله های مدیریت بحران در سطح منطقه یک شهر تهران
    آزیتا رجبی محمد مهدی گندمی
    در سالیان اخیر احداث پایگاه¬های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته است. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاهها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن ب چکیده کامل
    در سالیان اخیر احداث پایگاه¬های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته است. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاهها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و در شرایط عادی نیز کارایی¬های مختلف داشته باشد. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. این پژوهش به¬دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه یک تهران است. بدین منظور ابتدا عوامل و معیارهای موثر در مکان¬یابی مراکز امدادرسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی شد. سپس برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم از مدل AHP استفاده شد. سپس پرسشنامه¬ای طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم¬افزار Expert Choice وزن هر یک از معیار‌ها و عناصر تصمیم، تعیین گردید. در مرحله بعد کلیه لایه¬های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل شده و با استفاده از روش Index overlay لایه¬ها با یکدیگر ترکیب شدند و 10 موقعیت به¬عنوان بهترین مکان پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه یک تهران پیشنهاد شد. همچنین نتایج نشان داد که سوله¬های مدیریت بحران در سطح منطقه به¬صورت مناسب و اصولی مکان¬یابی نشده و از آن مهم¬تر این که تعداد این مراکز بسیار کم می¬باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مکان¬یابی ساخت پناه¬گاههای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
    علی سعیدی مجتبی داودی حسن  حسینی اميني
    امروزه پدافند غیرعامل اهمیت زیادی در زمینه نظامی و مدیریت شهری دارد؛ چراکه با پیاده¬سازی اقدامات پیشگیرانه طبق دستورالعمل¬های آن می¬توان تا حد زیادی از خسارات وارد آمده از حمله دشمن کاست. یکی از اقدامات مهم در این زمینه ساخت پناه¬گاه¬ در سطح شهر به¬منظور کاهش تلفات انسا چکیده کامل
    امروزه پدافند غیرعامل اهمیت زیادی در زمینه نظامی و مدیریت شهری دارد؛ چراکه با پیاده¬سازی اقدامات پیشگیرانه طبق دستورالعمل¬های آن می¬توان تا حد زیادی از خسارات وارد آمده از حمله دشمن کاست. یکی از اقدامات مهم در این زمینه ساخت پناه¬گاه¬ در سطح شهر به¬منظور کاهش تلفات انسانی در زمان بحران است. ساخت پناه¬گاه دارای ملاحظات و قوائدیست که یکی از این ملاحظات، مکان ساخت پناه¬گاه¬هاست که در نقاطی از شهر واقع شوند که بیشترین افراد ممکن قادر باشند در زمان مناسب به آنجا برسند. در این پژوهش، مکان¬یابی پناه¬گاه شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و با استفاده از الگوریتم¬های تصمیم¬گیری چندمعیاره انجام شده است. ابتدا از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن¬دهی معیارها استفاده شد، سپس نقشه¬های معیار تولید شده با استفاده از توابع منطق فازی، فازی¬سازی و در انتها، نقاط به الگوریتم TOPSIS وارد شده تا ارزیابی و اولویت¬بندی شوند. در این پژوهش، 39 لایه اطلاعاتی شهر زاهدان گردآوری و در 15 معیار دسته¬بندی شد. معیار «فاصله از مراکز حساس و مهم» و «فاصله از مراکز با عملکرد پشتیبانی» به ترتیب با 23 و 13 درصد بیشترین وزن؛ و «فاصله از حریم راه¬آهن» و «شیب زمین» به ترتیب با 1 و 1 درصد کمترین وزن را دارند. پس از اجرای زنجیره پردازشی روی معیارها، لایه خروجی تولید شد و نقشه نهایی مکان¬یابی پناهگاه شهری ایجاد شد. نتایج نشان می¬دهد که اکثر مناطق شرق و شمال و تا حدودی مرکز شهر برای احداث پناه¬گاه نامناسب هستند، چراکه چندین عامل منفی مانند بافت فرسوده¬ی شهر، مراکز خطرناک و صنعتی، گسل، آب¬های سطحی، آب¬های زیرزمینی و بخشی از خطوط انتقال فشار قوی برق همگی در شرق و شمال شهر متمرکز شده و باعث تشدید یکدیگر شده¬¬اند و باعث شده تنها منطقه غرب و جنوب شهر (و چند منطقه کوچک در شرق و جنوب¬شرقی شهر) برای احداث پناه¬گاه مناسب تشخیص داده شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - سنجش توسعه روستایی با بهره¬گیری از منطق فازی مطالعه مورد: دهستان¬های استان بوشهر
    یعقوب زارعی دکتر علیرضا  استعلاجی
    تحقیق حاضر، درصدد تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه¬ای و راهبردهای بهینه تحقق آن در شهرستان مینودشت پژوهش حاضر که با هدف سنجش توسعه روستایی در دهستان¬های استان بوشهر انجام گردیده، یک پژوهش کاربردی است که با بهره¬گیری از روش¬های تصمیم¬گیری چندشاخصه فازی صورت¬گرفت چکیده کامل
    تحقیق حاضر، درصدد تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه¬ای و راهبردهای بهینه تحقق آن در شهرستان مینودشت پژوهش حاضر که با هدف سنجش توسعه روستایی در دهستان¬های استان بوشهر انجام گردیده، یک پژوهش کاربردی است که با بهره¬گیری از روش¬های تصمیم¬گیری چندشاخصه فازی صورت¬گرفته است. روش تحقیق توصیفی¬ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه¬ایی و ابزار جمع¬آوری با توجه به اهداف پژوهش مبتنی بر داده¬ها و اطلاعات جداول و فرم¬های رایج آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن (بویژه سالنامه¬ آماری سال1390 استان بوشهر) بوده است. جامعه آماری پژوهش کل دهستان¬های استان بوشهر است که جهت سنجش سطح توسعه آن¬ها، 84 مولفه در قالب شاخص¬های توسعه¬ها از آمارنامه رسمی استان بوشهر استخراج و با استفاده از تکنیک¬ وایکور فازی بررسی شده است. تحلیل یافته¬های پژوهش ضمن ترسیم یک فضای منطقه¬ایی نابرابر در مناطق روستایی استان بوشهر و تخصیص ناعادلانه امکانات و خدمات روستایی، نشان داد که در مجموع شاخص¬ها، دهستان¬های حومه (بوشهر)، عسلویه، زیراه و پشتکوه بالاترین میزان توسعه، و دهستان¬های انارستان، بردخون، لیراوی میانی و آبدان پایین¬ترین میزان توسعه روستایی را دارند. در پایان نیز، جهت رفع عدم تعادل منطقه¬ای در استان بوشهر و برقراری عدالت اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان¬های استان، پیشنهادهای کاربردی ارائه شد و اولویت¬های توسعه به تفکیک دهستان تعیین گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - درآمدی به شعرشناسی نقش‌گرا (رویکردی زبان شناختی)
    علیرضا  خان‌جان زهرا  میرزا
    مقاله حاضر با تأکید بر ضرورت تغییر مبنای منطقی تعریف ماهیّت شعر از منطق دو ارزشی ارسطویی به منطق نسبی‌گرای فازی، ابتدا سه جریان فکری متمایز در حوزۀ شعرشناسی را مرور مي‌كند. آن گاه با پذیرش دیدگاهی که ادبیّات و به طور مشخّص شعر را تافتۀ جدا بافته‌ای از دیگر کنش‌های ارتبا چکیده کامل
    مقاله حاضر با تأکید بر ضرورت تغییر مبنای منطقی تعریف ماهیّت شعر از منطق دو ارزشی ارسطویی به منطق نسبی‌گرای فازی، ابتدا سه جریان فکری متمایز در حوزۀ شعرشناسی را مرور مي‌كند. آن گاه با پذیرش دیدگاهی که ادبیّات و به طور مشخّص شعر را تافتۀ جدا بافته‌ای از دیگر کنش‌های ارتباطی نمی‌داند و تحلیل زبان شعر را در چارچوب یک نظریّۀ عامّ زبانی امکان‌پذیر مي‌داند، تلاش مي‌كند تا بر مبنای نظریّۀ سیستمی ـ نقش‌گرای هلیدی (1985، 1994) و ملاحظۀ الگوی پیشنهادی مهاجر و نبوی (1376) تحلیلی نقش‌گرا از گفتمان شعری و پارامترهای زبانی و فرازبانی مؤثّر در تحقّق ارتباط شعری به دست دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای
    سید عبدالعظیم موسوی احمد دوست محمدي جواد امانی ساریبیگو
    چند دهه از تولد رشتۀ مطالعات منطقه‌ای به عنوان زیرشاخه‌ای از مجموعۀ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل می‌گذرد، اما تسلط رهیافت‌های روابط بین‌الملل بر ادبیات علمی و روش پژوهش ‌این رشتۀ علمی، انکارناپذیر است. سیر تکامل رشتۀ مطالعات منطقه‌ای نشان داد که انجام پژوهش در ‌این رشته چکیده کامل
    چند دهه از تولد رشتۀ مطالعات منطقه‌ای به عنوان زیرشاخه‌ای از مجموعۀ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل می‌گذرد، اما تسلط رهیافت‌های روابط بین‌الملل بر ادبیات علمی و روش پژوهش ‌این رشتۀ علمی، انکارناپذیر است. سیر تکامل رشتۀ مطالعات منطقه‌ای نشان داد که انجام پژوهش در ‌این رشته ممکن است در یک زمان نیازمند پژوهش در تاریخ، علوم سیاسی، جامعه¬شناسی، اقتصاد، جغرافیای سیاسی و بسیاری دیگر از گرایش‌های علمی باشد که برحسب مورد به آنها رجوع می‌شود. ‌این امر، دشواری پژوهش در زمینه مطالعات منطقه‌ای را نشان می‌دهد. ‌این مقاله قصد دارد نقشه‌های شناختی فازی را به عنوان روشی، با قابلیت کاربرد در حوزۀ مطالعات منطقه‌ای معرفی کند، به گونه‌ای که ‌این روش بتواند نیاز پژوهشگر را در زمینه مطالعۀ موضوعاتی که پیش از ‌این، پیشینه موضوعی نداشته و یا در حکم «پدیده»‌ای مبهم هستند، برطرف کند. امتیاز ‌این روش، اولاً امکان شناخت اجزای یک پدیده مبهم و کمک به فهم روابط میان آنها و ثانیاً امکان استخراج نقطه مورد توافق از لابه¬لای نظرات مختلف دربارۀ آن پدیده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)
    نیما  قاسم‌نژاد مقدم محمد  نریمانی راد
    با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سن چکیده کامل
    با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سنجش میزان رضایت شغلی با کمک ریاضییات فازی و با توجه به عوامل تعیین کننده رضایت شغلی رابینز، ارائه دهیم. در سیستم خبره فازی طراحی شده در تحقیق حاضر، ورودیها عوامل چهارگانه رابینز می‌باشند که عبارتند از: 1- کارهایی که هماورد طلب و چالشگرباشند،2- یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی، 3- شرایط مناسب کاری، 4- دوستان و همکاران مساعد. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است، اما بر اساس روش انجام کار تحقیق توصیفی است. قوانین مورد استفاده به کمک افراد خبره تدوین شده و پایگاه دانش ما را تشکیل می‌دهند، و در انتها خروجی سیستم و مدل که میزان رضایت شغلی می‌باشد، بدست می‌آید. این امر با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام گرفته است. در نهایت مدل ارائه شده در یکی از شرکتهای دولتی با جامعه آماری 198 نفری و نمونه 50 نفری پیاده شده که نتایج آن بشرح زیر است:کارکنان سازمان دارای رضایت شغلی 42/0 متوسط و 58/0 بالا (در محدوده ] 1 0[) می باشد و بطور فازی می توان بیان کرد که میزان رضایت تا حدودی بالاست پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بهبود انرژی مصرفی در شبكه¬هاي حسگر بي¬سيم با استفاده از الگوریتم قورباغه جهنده و منطق فازی
    شایسته طباطبائی
    شبکه‌های حسگر بی‌سیم متشکل از هزاران گره با انرژی باتری محدود هستند و مصرف بهینه انرژی گره‌های حسگر یک چالش اساسی در این نوع از شبکه‌هاست. خوشه‌بندی گره‌های حسگر در دسته‌های مجزا و تبادل اطلاعات از طریق سرخوشه‌ها، یکی از راهکارهای بهبود مصرف انرژی است. این مقاله یک پروت چکیده کامل
    شبکه‌های حسگر بی‌سیم متشکل از هزاران گره با انرژی باتری محدود هستند و مصرف بهینه انرژی گره‌های حسگر یک چالش اساسی در این نوع از شبکه‌هاست. خوشه‌بندی گره‌های حسگر در دسته‌های مجزا و تبادل اطلاعات از طریق سرخوشه‌ها، یکی از راهکارهای بهبود مصرف انرژی است. این مقاله یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی جدید را به نام SFLCFBA ارائه می‌دهد. پروتکل پیشنهادی به طور بیولوژیکی از ویژگی‌های جستجوی سریع و مؤثر الهام‌گرفته از الگوریتم قورباغه جهنده را که بر اساس رفتار غذایابی قورباغه‌ها عمل می‌کند برای خوشه‌بندی گره‌های حسگر استفاده می‌کند. در پروتکل پیشنهادی همچنین از منطق فازی به منظور محاسبه برازندگی گره‌ها، بر حسب دو معیار فاصله تا سینک و انرژی باقیمانده سطح باتری گره حسگر استفاده می‌شود. روش پیشنهادی در شبیه‌ساز OPNET شبیه‌سازی شد و نتایج حاصل از شبیه‌سازی با پروتکل NODIC و استاندارد 4/15/802 IEEE مقایسه شدند. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی نشان‌دهنده عملکرد بهتر پروتکل پیشنهادی از نظر انرژی سطح باتری، نسبت سیگنال به نویز، تأخیر انتها به انتها و میزان بسته‌های تحویل‌شده به ایستگاه پایه یا سینک می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
    الهام عزیز ابادی فراهانی عزت اله کاظم زاده مجتبی رجبی
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،م چکیده کامل
    تخمین تراوائی که یکی از مهم ترین پارامتر های پترو فیزیکی مخازن نفت وگاز می باشد ،همواره یکی از چالش های پیش رو ی محققین صنعت نفت بوده است .دقیقی ترین روش برای بدست آوردن این پارامتر ،آنالیز مغزه می باشد اما ،مشکلات تهیه مغزه از یک سو وصرف زمان وهزینه بالا از سوی دیگر ،محققان را بر ان داشته است که ،تراوایی را از روش های غیر مستقیم بدست اورند .از جمله روش هایی که از دیر باز برای محاسبه این پارامتر مورد استفاده قرار گرفته ،روابط تجربی می باشد .اگر چه این روابط در بعضی موارد پاسخ قابل قبولی می دهد ،ولی موارد بسیار زیادی وجود دارد که پاسخ روابط تجربی چندان جالب نیست .از طرفی در سال های اخیر سیستم های هوشمند به عنوان یک روش جدید در پیش بینی وتخمین پارامتر های پترو فیزیکی مورد استفاده قرار گر فته است.در این مطالعه سعی بر این است که توانایی این دو روش (روابط تجربی وسیستم های هوشمند )در یکی از مخازن کربناته ،با استفاده از داده های مربوط به 4 چاه (3 چاه مدل و1 چاه آزمون )مورد بررسی قرار گیرد .برای نیل به این هدف در ابتدا تراوائی با استفاده از روابط تجربی (نظیر رابطه تیمور،تیکسر و....) محاسبه شده ،سپس با استفاده از سیستم های فازی وعصبی-فازی ،مدل تخمین تراوایی در مخزن مورد نظر ساخته می شو ودر بین روش های استفاده شده ،نتایج بدست آمده در مورد سیستم فازی (با ضریب همبستگی برابر با 88/0) قابل قبول تر می باشد .هم چنین در بین روابط تجربی رابطه وایلی-رز بالاترین ضریب همبستگی وکمترین میزان میانگین مربعات خطا را نسبت به بقیه روابط تجربی دارد .با مقایسه نتایج بدست امده ،مدل فازی ساخته شده برای تخمین تراوایی در مخزن مورد بررسی پیشنهاد می گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ادبیات فراتر از جهانِ صفر و یک؛ بررسی ادبیات از دیدگاه منطق فازی
    زهره  کافی امیرحسین  مدنی
    دانستن این موضوع که ادبیات دارای سرشتی فازی است و نه ارسطویی، کمک می‌کند تا مخاطبان و تحلیلگران در مواجهه با متون، نگاه بازتری داشته باشند. ادبیات مانند هر دانش و هنر دیگری، قابلیت ارزیابی دارد و با توجه به منطق حاکم بر آن می‌توان دربارة ادبی بودن یا نبودن یک متن داوری چکیده کامل
    دانستن این موضوع که ادبیات دارای سرشتی فازی است و نه ارسطویی، کمک می‌کند تا مخاطبان و تحلیلگران در مواجهه با متون، نگاه بازتری داشته باشند. ادبیات مانند هر دانش و هنر دیگری، قابلیت ارزیابی دارد و با توجه به منطق حاکم بر آن می‌توان دربارة ادبی بودن یا نبودن یک متن داوری کرد. ازاین‌رو، در این پژوهش ابتدا مفاهیمی چون: ادبیات، ادبیات عرفانی، منطق ارسطویی و منطق فازی تبیین شده‌اند و سپس رابطة ادبیات با منطق ارسطویی و فازی بررسی شده است. در این سنجش، با روش تحلیلی، چهار عنصر اصلیِ ادبی بودن یک متن (عاطفه، تخیل، چندمعنایی و فرم) در نموداری فازی همراه با شواهد مثالی از ادبیات فارسی تحلیل شده‌اند. در هر چهار مورد، نتیجة حاصل‎شده نشان می‌دهد که یک متن می‌تواند با دربرداشتن درجه‌ای از هر یک از این چهار عنصر، در دایرة ادبیات قرار بگیرد و متناسب با درجة برخورداری از این عناصر، نسبت ادبی آن مشخص می‌گردد؛ در نتیجه لزومی ندارد که به شکل منطق دوارزشی و مطلقِ صفر‌ویک در منطق ارسطویی، همة عناصر را در بالاترین درجة ممکن دارا باشد. به این ترتیب ثابت می‌شود که منطق حاکم بر ادبیات، منطق فازی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، دگرسانی و سنجش از دور به منظور معرفی پتانسیل‌های کانه‌زایی در منطقه سربیشه، خراسان جنوبی
    سروش  مدبری مینا  آذری‌فر ثمین  شمس‌الدین احمدی داود  رئیسی
    پهنه سربیشه در غرب شهر سربیشه و جنوب شرقی بیرجند، استان خراسان جنوبی، واقع است. این منطقه در زون آمیزه افیولیتی بیرجند قرار دارد و بخش شمالی کمربند فلززایی ایرانشهر- بیرجند را شامل می‌شود. واحدهای سنگ‌شناسی منطقه شامل آمیزه افیولیتی، رسوبات رخساره فلیش، سنگ‌های آذرآواری چکیده کامل
    پهنه سربیشه در غرب شهر سربیشه و جنوب شرقی بیرجند، استان خراسان جنوبی، واقع است. این منطقه در زون آمیزه افیولیتی بیرجند قرار دارد و بخش شمالی کمربند فلززایی ایرانشهر- بیرجند را شامل می‌شود. واحدهای سنگ‌شناسی منطقه شامل آمیزه افیولیتی، رسوبات رخساره فلیش، سنگ‌های آذرآواری و رسوبات کواترنری است. مطالعات ژئوشیمیایی رسوب آبراهه‌ای و شناسایی شاخص‌های ژئوشیمیایی مرتبط با ذخایر معدنی منطقه، با استفاده از نتایج تجزیه ژئوشیمیایی و به روش تحلیل مولفه‌های اصلی انجام شده است. مطالعات سنجش از دور به روش ترکیبات رنگی بر روی تصویر ماهواره‌ استر و لندست، و همچنین تحلیل مؤلفه‌های اصلی انتخابی (کروستا) بر روی تصویر ماهواره لندست 8، به منظور شناسایی زون‌های دگرسانی انجام شده است. خطواره‌های منطقه به روش فیلتر بالاگذر از تصویر ماهواره استر و تصویر گوگل طراحی شد. در نهایت با ایجاد لایه‌های شاهد از واحدهای زمین‌شناسی، داده‌های ژئوشیمیایی، دگرسانی و خطواره‌های گسلی و تلفیق فازی آنها مناطق مستعد کانه‌زایی عناصر نیکل، کروم، کبالت، مس، سرب، روی و منیزیت بارزسازی شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - خوشه‌بندی فازی‌چندهسته‌ای داده‌های کلان در چارچوب نگاشت‌کاهش هدوپ
    سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته مصطفی امیری
    به‌دلیل‌حجم زیادوافزایش پیچیدگی داده‌های ایجادشده یا جمع‌آوری‌شده، مدیریت، تجزیه‌وتحلیل کلان‌داده‌ها به‌عنوان یکی ازمهم‌ترین نیازهای نوظهور درسال‌های اخیر شناسایی‌شده‌است. رویکردهای بدون‌نظارت ازآن جهت مطرح‌می‌شود که تهیه داده‌های برچسب‌گذاری‌شده ازهزینه انسانی‌ومالی چکیده کامل
    به‌دلیل‌حجم زیادوافزایش پیچیدگی داده‌های ایجادشده یا جمع‌آوری‌شده، مدیریت، تجزیه‌وتحلیل کلان‌داده‌ها به‌عنوان یکی ازمهم‌ترین نیازهای نوظهور درسال‌های اخیر شناسایی‌شده‌است. رویکردهای بدون‌نظارت ازآن جهت مطرح‌می‌شود که تهیه داده‌های برچسب‌گذاری‌شده ازهزینه انسانی‌ومالی بالایی برخوردار هستند. درروش‌های خوشه‌بندی، داده‌های هرخوشه ازنظر فاصله باهم کمترین فاصله وداده‌های خوشه‌های مختلف باهم بیشترین فاصله‌را دارند. خوشه‎بندی‌فازی نوع پیشرفته‌ترروش‌های خوشه‌بندی است چراکه منطق‌فازی نشان‌دهنده ومنعکس‌کننده چگونگی تفکرانسان‌می‌باشد. منطق‌فازي منجربه سيستم‌هاي هوشمندجديدتري می‌شود كه مانندانسان فكرمي‌كنند وتصميم مي‌گيرند. براین‌اساس یک‌راه‌حل منطقی برای لحاظ‌کردن همپوشانی خوشه‌ها، انتساب مجموعه‌ای ازدرجه‌عضویت به‌هر داده‌است. به‌دلیل کم‌شدن افرازها وکوچک‌شدن فضای‌جستجو، خوشه‌بندی فازی عمومادارای سربارمحاسباتی کمتری‌بوده، تشخیص‌و‌مدیریت داده‌های مبهم، نویزداروداده‌های‌پرت نیز درآن به‌سهولت انجام‌می‌گیرد. درهر مرحله ازتکرار این الگوریتم‌ها، ابتدا درجه‌عضویت هرداده درهرخوشه محاسبه می‌شود، درادامه هرچه داده به‌مرکز یک خوشه نزدیکترباشد، درجه‌عضویت آن‌داده درآن خوشه بیشتر خواهدبود. دراین بین مدل‌یادگیری چندهسته‌ای قادربه کشف‌روابط پیچیده بین داده‌ای بوده وعلاوه براین محدودیت موجود درتشخیص خوشه‌های‌کروی را نیزبرطرف‌می‌کند. رویکردروش‌پیشنهادی مبتنی‌بر ایده‌های امکان‌پذیری بوده، وبرای تشخیص خوشه‌های باساختار داده‌های‌کلان‌پیچیده، ازیادگیری چندهسته‌ای درچارچوب نگاشت‌کاهش هدوپ استفاده‌می‌کند. هدوپ یک‌چارچوب مدیریت‌و‌پردازش کلان داده به‌صورت توزیع شده می‌باشد. پردازش‌داده درهدوپ به‌صورت دسته‎ای است. درجه امکان‌پذیری هرداده بیانگر درصدمیزان خصوصیتی است که آن‌داده از خوشه‌هادارد. روش‌پیشنهادی باتنظیم خودکار وزن هسته‌ها دریک‌چارچوب بهینه‌سازی، ازآسیب مسائلی مانند بکارگیری هسته‌های ناکارآمد یا ویژگی‌های نامرتبط درامان می‌ماند. پرونده مقاله